Okres archiwizacji dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych oraz z zakresu PPK

Dokumentacja, którą pracodawca gromadzi w ramach zatrudniania i jego przebiegu wbrew pozorom nie jest jednolita. Nie wszystkie dokumenty, które w trakcie zatrudnienia się pojawiają wchodzą w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej. W przypadku, gdy dokumenty nie będą miały swojego miejsca przechowywania w ramach prowadzonej dokumentacji pracowniczej ich okres archiwizacji nie będzie wynosił 10 lub 50 lat i będzie od tych okresów niezależny. W niniejszym wpisie omówię dokumenty podatkowe, dokumenty […]

Wykazanie dodatkowego urlopu w świadectwie pracy

W punkcie 6 podpunkcie 12 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany do wykazania dodatkowych urlopów lub innych świadczeń. Należy określić te urlopy i świadczenie, które są limitowane w skali roku kalendarzowego, niezależnie od liczby pracodawców następujących po sobie albo w skali całego zatrudnienia.  Takimi urlopami i innymi świadczeniami będą: – dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej, która ma orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (tutaj należy wykazać urlop wykorzystany w roku […]

Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej po likwidacji pracodawcy

Chciałeś uzyskać swoje świadectwo pracy, aby przedłożyć je w ZUS do wniosku emerytalnego lub zgubiłeś, a nowy pracodawca zażądał, abyś je przedstawił? W tym celu musisz udać się do byłego pracodawcy z wnioskiem o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej. Wszystko jest ok, gdy Twój były pracodawca nadal funkcjonuje. Jednak pojawia się problem, gdy zakład pracy nie istnieje. Jest to częsty problem zakładów, które zostały zlikwidowane w związku z transformacją ustrojową naszego kraju […]

Dokumentacja pracownicza- lista kontrolna

Dokumentacja pracownicza jest bardzo rozbudowana. Składa się z akt osobowych (części A, B, C, D i E) oraz pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Nie mniej jednak są dokumenty, które w rozumieniu prawa pracy dokumentami pracowniczymi nie są. Zatem , gdzie jakie dokumenty należy przechowywać – odpowiedzi znajdziesz w poniższej tabeli. W przyporządkowaniu dokumentu do miejsca jego położenia i archiwizacji będą możliwe trzy odpowiedzi: akta osobowe, pozostała […]

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin

Problematyka zlecania i rozliczania nadgodzin jest jedną z najbardziej skomplikowanych z zakresu kadr i płac. Wynika to z faktu, że wymaga znajomości przepisów prawnych, umiejętności analitycznych, rachuby płac i właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dlatego też zagadnienie to spędza sen z powiek wielu kadrowcom. Normy czasu pracy są z jednej strony gwarancją chroniącą pracownika przed ewentualnymi nadużyciami ze strony pracodawcy. W niniejszym wpisie omówię zasady zlecania oraz rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych pod kątem […]

Odpis czy kopia świadectwa pracy?

Przepisy dotyczące sporządzania i wydawania kopii dokumentacji pracowniczej obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. A więc już ponad 2 lata. Zauważyłam, że wiele kadrowców, księgowych i pracodawców do tej pory nie zna tychże przepisów. Taki stan rzeczy napawa dużym niepokojem, albowiem kadrowiec który przestaje się uczyć i kształcić w zakresie prawa pracy, po prostu przestaje być kadrowcem. Zawód ten, tak samo jak zawód księgowego wiąże się z konieczność samokształcenia, doskonalenia, […]

Ewidencja czasu pracy

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z 10 grudnia 2018 r. (wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.), przewiduje obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika, wraz z ewidencjonowaniem rzeczywistego czasu pracy. Ewidencję podpisuje pracodawca lub pracownik działający w imieniu pracodawcy, nie podpisuje jej pracownik. Na żądanie pracownika, pracodawca zobowiązany jest ją udostępnić (art. 149 § 1 kp). W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie kopii […]

Warunki zatrudnienia

Strony (pracodawca i pracownik), które chcą zawrzeć ze sobą stosunek powinny dotrzymać wielu formalności. Formalności te leża głównie po stronie pracodawcy. Oprócz zawarcia umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest jeszcze poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,  wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika […]

Zlecanie pracy zdalnej

Pomimo tego, że bardzo wielu pracowników, wielu branż od dawna pracuje w systemie Home Office, na gruncie prawa pracy nie znajdziemy nigdzie kompleksowej regulacji tej formy świadczenia pracy. Ostatnia sytuacja spowodowała, że pojęcie pracy zdalnej doczekało się ustawowej definicji. Jednakże w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań, które również otrzymuje zarówno od pracowników jak i od pracodawców- jak zlecać pracę zdalną? Praca zdalna nie stanowi telepracy, która zostałą […]

Świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Po 15 marca 2020 r. wszystkie osoby, które powracały do kraju z zagranicy obowiązane są do odbycia obowiązkowej, 2 tygodniowej kwarantanny. Kwarantanna musi zostać odbyta bez względu na to czy ktoś  czuje się dobrze czy też źle oraz czy w konsekwencji zachoruje na COVID- 19. Izolacja jest stosowana także w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, co nie oznacza, że osoba, która taki kontakt miała może zachorować. Dostaje mnóstwo pytań: „Czy na kwarantannie można pracować???” Moim zdaniem NIE. […]