Koniec z kwestionowaniem przez ZUS podstawy wymiaru składek i umów o pracę?

W dniu 7 lipca 2023 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt ten nie będzie podlegał konsultacją społecznym, albowiem został złożony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji. Projekt ten zawiera bardzo dużo zmian dotyczących wielu aktów prawnych. Jednak mnie najbardziej interesują te, które dotyczą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1320).   Projekt […]

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne umożliwia osobie niepodlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu w tym zakresie, skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach państwowego systemu opieki medycznej. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spełnienie przez nią szeregu warunków formalno-prawnych. Podstawowe kwestie związane z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.   Ubezpieczenie zdrowotne jest systemem, w którym osobie ubezpieczonej […]

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 2022 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r., poz. 1621) w dniu 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają dotychczasowe zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym W związku z nowymi przepisami zmianie ulegnie moment objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, które będzie następowało od dnia wskazanego […]

Zmiana terminu opłacania składek w Nowym Ładzie

Ustawa zmieniająca między innymi ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych zwana Nowym Polskim Ładem lub Nowym Ładem zakłada zmianę w zakresie terminu składania deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Art. 8. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619 i 875) wprowadza się następujące zmiany: 4) w a) […]

Świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Po 15 marca 2020 r. wszystkie osoby, które powracały do kraju z zagranicy obowiązane są do odbycia obowiązkowej, 2 tygodniowej kwarantanny. Kwarantanna musi zostać odbyta bez względu na to czy ktoś  czuje się dobrze czy też źle oraz czy w konsekwencji zachoruje na COVID- 19. Izolacja jest stosowana także w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, co nie oznacza, że osoba, która taki kontakt miała może zachorować. Dostaje mnóstwo pytań: „Czy na kwarantannie można pracować???” Moim zdaniem NIE. […]

Renta rodzinna na ostatnim roku studiów

Renta rodzinna jest świadczeniem, które w wymiarze finansowym ma rekompensować nieobecność zmarłego rodzica w życiu jego dziecka. W przypadku osoby uczącej lub studiującej renta przysługuje do ukończenia przez nią 25 roku życia, jednak istnieje ustawowy wyjątek od tej regulacji. Zgodnie z treścią przepisu art. 68 ust. 2 ustawy emerytalnej jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej […]

Różnica pomiędzy zasiłkiem chorobowym z funduszu chorobowego a zasiłkiem chorobowym z funduszu wypadkowego?

W sytuacji kiedy stajemy się osobami niezdolnymi do pracy z powodu przemijającej choroby, objawów schorzenia samoistnego czy też wypadku przy pracy, w drodze do/z pracy przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy. W zależności czy nasza niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy czy też nie, wiążą się z tym nasze określone uprawnienia oraz istnieją różnice pomimo tożsamości nazwy w zasiłku chorobowym pobieranym z funduszu chorobowego od zasiłku […]

Kontrole zwolnień lekarskich przez pracodawców

Ostatnio wielką burzę wywołało pismo rozesłane przez ZUS w celu przeprowadzenia przez pracodawców kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach. Było to pokłosiem obranej formy protestu przez nauczycieli. W związku z tym pojawiło się wiele pytań o podstawy prawne oraz zasadność żądania wysuniętego przez ZUS. Jako były prawnik ZUS, na sali rozpraw spędziłam wiele godzin, w trakcie rozpraw o pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego w związku z wykorzystywaniem zwolnienia niezgodnie z jego celem, wykonywania pracy […]