Share on facebook

Świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Po 15 marca 2020 r. wszystkie osoby, które powracały do kraju z zagranicy obowiązane są do odbycia obowiązkowej, 2 tygodniowej kwarantanny. Kwarantanna musi zostać odbyta bez względu na to czy ktoś  czuje się dobrze czy też źle oraz czy w konsekwencji zachoruje na COVID- 19. Izolacja jest stosowana także w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, co nie oznacza, że osoba, która taki kontakt miała może zachorować.

Dostaje mnóstwo pytań: „Czy na kwarantannie można pracować???”

Moim zdaniem NIE. Dlaczego? W sytuacji, gdy oświadczenie lub decyzja właściwego inspektora sanitarnego jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowe lub zasiłku chorobowego, o ile ktoś już w 2020 r. wykorzystał okres pobierania wynagrodzenia chorobowego (33 lub 14 dni).

W związku z tym, powinniśmy odpowiednio stosować art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. 2019, poz. 645 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem: ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Komu przysługują świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie kwarantanny

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, bez względu na tytuł do tego ubezpieczenia:

  • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

2. Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS, jeśli on będzie wypłacał świadczenie.

Decyzję można dostarczyć pracodawcy bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny. 

Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy- analogicznie do zasiłku na chore dziecko.

 

Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą objętą kwarantanną nie są z mocy przepisów objęte kwarantanną automatycznie. W związku z tym nie przysługują im żadne uprawnienia, o których mowa w niniejszym wpisie.

Dokumenty

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy.  Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Na stronie ZUS znajduje się wzór  oświadczenia. 

W przypadku objęcia kwarantanną na podstawie decyzji – należy przekazać decyzję.

W sytuacji, gdy płatnikiem świadczeń jest ZUS do decyzji lub oświadczenia należy dołączyć druk Z3 lub Z3a. 

 

Masz pytania, szukasz szkolenia z zakresu prawa pracy, kursu lub audytu kadrowo- płacowego?

Chcesz przeszkolić on-line radę pedagogiczną?

Napisz do mnie: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email