Pewnym grupom zawodowym, w szczególności tym, które mają swoje odrębne przepisy, tzw. pragmatyki służbowe przysługuje bardzo często dodatkowy urlop wypoczynkowy albo urlop w podstawowym wymiarze jest po prostu dłuższy. Takim przykładem oczywiście są sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele, nauczyciele akademiccy, a także pracownicy socjalni. Uprawnienia tych ostatnich omówię w niniejszym wpisie. Zatem jak wygląda prawo do dodatkowego […]

Urlopy

18 maja, 2024

Dodatkowy urlop pracownika socjalnego

Urlop opiekuńczy to nowa instytucja, która w kodeksie pracy znalazła się w związku z nowelizacją, która weszła w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r. Urlop opiekuńczy nie zastępuje opieki na zdrowe dziecko do lat 14. Te dwie instytucje funkcjonują jednocześnie i są od siebie niezależne i nie mają żadnego wpływu jedna na drugą. Pracownik […]

Urlopy

2 kwietnia, 2024

Urlop opiekuńczy

Każda umowa o pracę jest osobnym stosunkiem pracy, co w praktyce oznacza, że po zakończonej każdej umowie, niezależnie od podstawy zakończenia stosunku pracy, należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynika to wprost z art. 171 § 1 kodeksu pracy, który stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub […]

Urlopy

28 marca, 2024

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jak każde inne roszczenie materialne ze stosunku pracy zgodnie z dyspozycją art. 291 kodeksu pracy przedawnia się po upływie trzech lat od dnia wymagalności. W przypadku urlopu wypoczynkowego pojawia się problem jak ustalić dzień wymagalności, a co za tym idzie jak ustalić moment rozpoczęcia trzy letniego biegu okresu przedawnienia. Zasady te wyjaśnię w […]

Urlopy

4 stycznia, 2024

Zaległy urlop wypoczynkowy

Tematyka urlopu wypoczynkowego jest trudna i skomplikowana. W codziennej pracy pracowników zajmujących się kadrami spędza im sen z powiek. Jednak nie ukrywam, że problemy te wynikają z nieusystematyzowanej wiedzy i błędów powielanych od X lat, które są czerpane z forów, grup internetowych  / facebookowych,. Najczęstszym takim błędem jest przeliczanie wymiaru urlopu niepełnoetatowca na dni i […]

Urlopy

4 stycznia, 2024

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca

Częstym problemem, z którym mierzą się na codzień kadrowcy jest to, że pracownicy posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ujawniają, przedstawiają je dopiero po pewnym czasie od momentu zatrudnienia. Zgodnie z art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 […]

Urlopy

5 grudnia, 2023

Wsteczne wyrównanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Bardzo często uzasadnieniem tego, aby pracownik wykorzystał 14 dniowy wypoczynek jest świadczenie wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci wczasów pod gruszą. Często to świadczenie jest także mylone ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem świadczenie urlopowe […]

Urlopy

11 września, 2023

Różnica pomiędzy wczasami pod gruszą a świadczeniem urlopowym

Okres wakacyjny to oczywiście także okres urlopowy. Co roku jak bumerang do pracodawców, pracowników oraz kadrowców wraca tematyka art. 162 kodeksu pracy. Przepis ten stanowi, że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jak zawsze […]

Urlopy

26 sierpnia, 2023

14 dniowy wypoczynek pracownika – obowiązek???

Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od tzw. stażu urlopowego. W przypadku, gdy staż urlopowy wynosi co najmniej 10 lat pracownikowi przysługuje wyższy, 26 dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego. Do stażu urlopowego wliczają się różne okresy wykonywania i niewykonywania pracy. Jednak, aby móc zaliczyć konkretny okres do omawianego stażu musi to wynikać wprost z przepisu, np. poprzez sformułowanie, że w trakcie […]

Urlopy

19 sierpnia, 2023

Staż urlopowy

Problematyka urlopu szkoleniowego została uregulowana zarówno w kodeksie pracy, ale także w licznych przepisach szczególnych. Bardzo często urlop szkoleniowy jest także mylony z prawem do szkoleń. Są to dwie różne kwestie, nie koniecznie zazębiające się ze sobą. Aby uzyskać prawo do urlopu szkoleniowego po prostu należy spełnić wymogi wynikające z określonych przepisów.   Urlop szkoleniowy […]

Urlopy

31 maja, 2023

Urlop szkoleniowy

Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 388 z późn. zm.), osobie uprawnionej przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni roboczych w roku kalendarzowym. Osobą uprawnioną jest działacz opozycji antykomunistycznej, który w okresie […]

Urlopy

1 maja, 2023

Dodatkowy urlop działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Największą zmorą w przypadku zmiany przepisów są przepisy przejściowe, które mają na celu udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przy różnego rodzaju nowelizacjach. Najczęstszym z nich jest to  jak stosować nowe instytucje na przełomie zmian. Oczywiście takie pytania pojawiają się również w związku z wejściem w życie 26 kwietnia nowych przepisów w zakresie urlopu […]

Urlopy

13 kwietnia, 2023

Cofnięcie przez pracodawcę wniosku o urlop rodzicielski złożonego na starych zasadach

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Przykład: nauczyciele, nauczyciele […]

Urlopy

10 grudnia, 2022

Dodatkowy urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej

Urlop okolicznościowy tak naprawdę…. nie istnieje. Jest to nazwa potoczna zwolnienia od pracy w trakcie, którego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Tym samym takiego pojęcia jak urlop okolicznościowy w kodeksie pracy i innych przepisach nie znajdziemy. Nie jest to oczywiście błędne określenie, chociaż dla osób początkujących w kadrach i płacach może spowodować niemałe problemy podczas […]

Urlopy

25 października, 2021

Urlop okolicznościowy

Tematyka urlopu wypoczynkowego jest bardzo szeroka. W niniejszym wpisie poruszę problem nabywania prawa do urlopu, stażu urlopowego, przedawnienia urlopu i zaległego urlopu. Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem osobistym pracownika do odpoczynku. Urlopu nie można się zrzec, przenieść go na osobę trzecią lub sprzedać. Urlop należy wykorzystywać w naturze. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest wypłata […]

Urlopy

11 września, 2021

Zasady urlopu wypoczynkowego

Bardzo częstą wątpliwością pojawiającą się w przypadku urlopu wychowawczego jest to czy pracownik może pracować w pełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielającego urlopu lub u innego. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że urlop wychowawczy ma charakter celowościowy. Celem jest sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem lub dziećmi, na które jest on udzielony ( Por. wyrok NSA […]

Urlopy

22 marca, 2021

Praca na urlopie wychowawczym

Niektórzy pracownicy  w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu, muszą dochodzić swoich roszczeń pracowniczych. Bardzo często sprawy kończą się w sądzie. Jednakże nie jest to jedyne rozwiązanie. Coraz większe znaczenie nabiera mediacja pracownicza. Jestem mediatorem, z zakresu spraw pracowniczych (zapraszam!). Mediacja jest szybsza, tańsza i bardziej przyjazna od rozbudowanego i sformalizowanego procesu sądowego. Jest […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze, Urlopy, Wynagrodzenie

20 lipca, 2020

Przedsądowe wezwanie do zapłaty w stosunkach pracy

Ostatnio na live otrzymałam pytanie jak wygląda urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym, jakie są zasady nabywania praw do urlopu wypoczynkowego? Obiecałam, że odpowiem w ramach wpisu na blogu. OBEJRZYJ LIVE: ULOP WYCHOWAWCZY -> KLIKNIJ TUTAJ Proporcjonalne ustalenie wymiaru urlopu po urlopie wychowawczym W przypadku, gdy nieobecność spowodowana urlopem wychowawczym pracownika trwałą co najmniej jeden należy ustalić […]

Urlopy

8 czerwca, 2020

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowyy live