Share on facebook

Warunki zatrudnienia

Strony (pracodawca i pracownik), które chcą zawrzeć ze sobą stosunek powinny dotrzymać wielu formalności. Formalności te leża głównie po stronie pracodawcy. Oprócz zawarcia umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest jeszcze poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o

 1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
 3.  wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 5.  układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Jest to dokument o zindywidualizowanym charakterze, dotyczącym i mającym zastosowanie tylko i wyłącznie wobec jednego pracownika.

Informację o warunkach zatrudnienia przechowujemy w części B.

 

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, w zakresie norm czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, okresie wypowiedzenia oraz wymiarze urlopu wypoczynkowego, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Uważam, że warto pominąć tą możliwość, albowiem pracownicy dosyć często nie znają przepisów kodeksu pracy. Owszem mają do nich swobodny dostęp, ale przeczytanie przepisu nie zawsze da jednoznaczną odpowiedź, ponieważ będziemy musieli dokonać jego wykładni i zastosować przepis ogólny do konkretnej sytuacji. Dlatego też zawsze polecam, aby w warunkach zatrudnienia wskazać konkretne, indywidualne warunki.

Nawet jeśli dochodzi do zawarcia kolejnej umowy o pracę, pomiędzy tymi samymi stronami, nawet bez dnia przerwy, należy przedstawić kolejną pisemną informację o warunkach zatrudnienia. Wynika to z faktu, że każda umowa o pracę jest osobnym stosunkiem pracy. Ponadto brak jest regulacji, która zwalniałaby pracodawcę z tego obowiązku.

 

Przykładowe warunki zatrudnienia, u pracodawcy, który jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy:

 

Informacja o warunkach zatrudnienia pracownika zatrudnionego w dniu ……………………. na podstawie umowy zawartej na czas ………………………, przez Pracodawcę, u którego obowiązuje regulamin pracy

……………………………………….

(miejscowość i data)

Pan/Pani …………………………………………… (imię i nazwisko pracownika)

Na podstawie art. 29 § 3 KP informuję Pana/Panią, że:

 1. obowiązująca Pana/Panią dobowa norma czasu wynosi …………… godzin, a
  tygodniowa – średnio …………….. godzin w okresie rozliczeniowym wynoszącym ….
 2. wynagrodzenie za pracę będzie przekazywane Panu/Pani ………………….. w miesiącu,
 3. przysługuje Panu/Pani urlop wypoczynkowy w wymiarze …………………. dni w roku
  kalendarzowym,
 4. okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi ……………………. (art. …………….. k.p.),
 5. nie obejmuje Pana/Panią układ zbiorowy pracy.

W imieniu pracodawcy:

…………………………………

Potwierdzam odbiór:

……………………………….

Pracownik

Więcej wzorów dokumentacji kadrowej znajdziesz, w moim autorskim projekcie: Segregator- zwory dokumentacji kadrowej.

KUP TERAZ

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email