Okres archiwizacji dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych oraz z zakresu PPK

Dokumentacja, którą pracodawca gromadzi w ramach zatrudniania i jego przebiegu wbrew pozorom nie jest jednolita. Nie wszystkie dokumenty, które w trakcie zatrudnienia się pojawiają wchodzą w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej. W przypadku, gdy dokumenty nie będą miały swojego miejsca przechowywania w ramach prowadzonej dokumentacji pracowniczej ich okres archiwizacji nie będzie wynosił 10 lub 50 lat i będzie od tych okresów niezależny. W niniejszym wpisie omówię dokumenty podatkowe, dokumenty […]

Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek w Nowym Ładzie

Zasady dotyczące stosowania tzw. oświadczenia PIT-2 zostały  opisane w art. 32 ust. 3- 3 a ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami  zaliczkę obliczoną według zasad ustalonych w/w ustawą pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:  nie otrzymuje emerytury […]

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej pociąga za sobą wiele obowiązków po stronie pracodawcy oraz aktualizuje wiele praw po stronie pracownika. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy zatrudniamy pracownika, który posiada już orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz sytuacji pracownika, który w trakcie zatrudnienia ujawnia, że takie orzeczenie posiada lub je uzyskuje. Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji). Należy pamiętać, […]

Śmierć pracownika- obowiązki pracodawcy

Kodeks pracy przewiduje, że z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Wynika to z faktu, że stosunek pracy jest stosunkiem obligacyjnym dwustronnym i osobistym. Oznacza to, że stosunek pracy nie podlega dziedziczeniu. Nie mniej jednak w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy powstaje po stronie pracodawcy szereg obowiązków, które zobowiązany jest wypełnić. Zauważyłam w praktyce, że wiele pracodawców po śmierci pracownika zamyka akta osobowe, wyrejestrowuje z ubezpieczeń społecznych i tyle. Nie zdają sobie spawy […]

Rozwiązanie bez wypowiedzenia z art. 53 kp- problemy praktyczne

Zgodnie z art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:  jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:                      a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia […]

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika- praktyczne problemy art. 52 kp

Inaczej dyscyplinarka… Jak ją stosować dowiesz się w niniejszym wpisie. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika I. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych Niestety, ale kodeks pracy nie definiuje zarówno przesłanki ciężkości jak i naruszenia. Tym samym każdorazowo do oceny i decyzyjności pracodawcy będzie należało stwierdzenie na jakiej podstawie kończy stosunek pracy, z uwagi na element subiektywności.  Często będzie to cienka linia pomiędzy podstawą wypowiedzenia a rozwiązaniem […]

Zdolność do pracy na urlopie wypoczynkowym

Bardzo często spotykam się z pytaniem czy na urlopie wypoczynkowym może przebywać osoba, która nie posiada aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy??? Problem został wyprowadzony z art. 229 § 4 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Natomiast na gruncie przepisów prawa pracy okres urlopu […]

Dane osobowe pozyskiwane od kandydata do pracy oraz od pracownika

4 maja 2019 r. zmieniły się dosyć znacząco przepisy dotyczące zasad pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych od kandydatów do pracy oraz pracowników. Zmieniły się obowiązki pracodawcy oraz katalogi danych osobowych. Warto zaznaczyć, że została uregulowana procedura przetwarzania danych, katalog danych, które przetwarzamy na podstawie przepisów (nie jest wymagana zgoda na ich przetwarzanie), zasady przetwarzania danych na podstawie zgody oraz zasady przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii (dane […]

Warunki zatrudnienia

Strony (pracodawca i pracownik), które chcą zawrzeć ze sobą stosunek powinny dotrzymać wielu formalności. Formalności te leża głównie po stronie pracodawcy. Oprócz zawarcia umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest jeszcze poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,  wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej pracownika […]

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Ostatnio bardzo dużo piszę pozwów o sprostowanie świadectwa pracy. Coraz więcej pracowników otrzymuje świadectwa pracy obarczone wieloma błędami. Najczęstszymi jakie spotykam to: -błąd w określeniu okresu zatrudnienia poprzez zsumowanie wszystkich umów, np. pracownik był zatrudniony od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., następna umowa była od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Tym samym każdą umowę należy wyodrębnić, zamiast wskazywać okres zatrudnienia jako od 01.01.2019 […]