Pracodawca i zespół kadrowo – płacowy towarzyszy pracownikowi oraz jego rodzinie w chwilach radosnych, ale niestety także w chwilach bardzo smutnych. Taką smutną chwila jest śmierć pracownika. O tym jakie obowiązki ma pracodawca w związku ze śmiercią pracownika pisałam tutaj: Jednym z obowiązków pracodawcy po śmierci pracownika jest obliczenie oraz wypłata praw majątkowych po zmarłym […]

Obowiązki pracodawcy

1 kwietnia, 2024

Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku

W dyskusji kadrowo – płacowej bardzo często pojawia się pytanie czy można wykonać badania profilaktyczne przez pracownika (wstępne – kandydata, okresowe, kontrolne), w innej przychodni niż pracodawca ma podpisaną umowę? Idąc dalej pojawiają się także pytania czy wykonanie badań właśnie w innej przychodni skutkuje tym, że są one nieważne, nieskuteczne? Na te pytania odpowiem w […]

Obowiązki pracodawcy

21 marca, 2024

Wykonanie badań profilaktycznych w innej przychodni Medycyny Pracy

Dokumentacja, którą pracodawca gromadzi w ramach zatrudniania i jego przebiegu wbrew pozorom nie jest jednolita. Nie wszystkie dokumenty, które w trakcie zatrudnienia się pojawiają wchodzą w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej. W przypadku, gdy dokumenty nie będą miały swojego miejsca przechowywania w ramach prowadzonej dokumentacji pracowniczej ich okres archiwizacji nie będzie wynosił 10 lub 50 […]

Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy

20 marca, 2023

Okres archiwizacji dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych oraz z zakresu PPK

Zasady dotyczące stosowania tzw. oświadczenia PIT-2 zostały  opisane w art. 32 ust. 3- 3 a ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami  zaliczkę obliczoną według zasad ustalonych w/w ustawą pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego […]

Obowiązki pracodawcy

3 listopada, 2021

Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek w Nowym Ładzie

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej pociąga za sobą wiele obowiązków po stronie pracodawcy oraz aktualizuje wiele praw po stronie pracownika. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy zatrudniamy pracownika, który posiada już orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz sytuacji pracownika, który w trakcie zatrudnienia ujawnia, że takie orzeczenie posiada lub je uzyskuje. Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych reguluje ustawa z dnia 27 […]

Obowiązki pracodawcy

26 maja, 2021

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Kodeks pracy przewiduje, że z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Wynika to z faktu, że stosunek pracy jest stosunkiem obligacyjnym dwustronnym i osobistym. Oznacza to, że stosunek pracy nie podlega dziedziczeniu. Nie mniej jednak w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy powstaje po stronie pracodawcy szereg obowiązków, które zobowiązany jest wypełnić. Zauważyłam w praktyce, że wiele […]

Obowiązki pracodawcy

14 lutego, 2021

Śmierć pracownika- obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 53. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:  jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:                      a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, b) dłużej niż łączny okres pobierania […]

Obowiązki pracodawcy

18 grudnia, 2020

Rozwiązanie bez wypowiedzenia z art. 53 kp- problemy praktyczne

Inaczej dyscyplinarka… Jak ją stosować dowiesz się w niniejszym wpisie. Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika I. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych Niestety, ale kodeks pracy nie definiuje zarówno przesłanki ciężkości jak i naruszenia. Tym samym każdorazowo do oceny i decyzyjności pracodawcy będzie należało stwierdzenie na jakiej podstawie kończy stosunek pracy, […]

Obowiązki pracodawcy

6 grudnia, 2020

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika- praktyczne problemy art. 52 kp

Bardzo często spotykam się z pytaniem czy na urlopie wypoczynkowym może przebywać osoba, która nie posiada aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy??? Problem został wyprowadzony z art. 229 § 4 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem na pracodawcy ciąży obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym […]

Obowiązki pracodawcy

25 listopada, 2020

Zdolność do pracy na urlopie wypoczynkowym

4 maja 2019 r. zmieniły się dosyć znacząco przepisy dotyczące zasad pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych od kandydatów do pracy oraz pracowników. Zmieniły się obowiązki pracodawcy oraz katalogi danych osobowych. Warto zaznaczyć, że została uregulowana procedura przetwarzania danych, katalog danych, które przetwarzamy na podstawie przepisów (nie jest wymagana zgoda na ich przetwarzanie), zasady przetwarzania danych […]

Obowiązki pracodawcy

7 września, 2020

Dane osobowe pozyskiwane od kandydata do pracy oraz od pracownika

Strony (pracodawca i pracownik), które chcą zawrzeć ze sobą stosunek powinny dotrzymać wielu formalności. Formalności te leża głównie po stronie pracodawcy. Oprócz zawarcia umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest jeszcze poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, […]

Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy

3 września, 2020

Warunki zatrudnienia

Ostatnio bardzo dużo piszę pozwów o sprostowanie świadectwa pracy. Coraz więcej pracowników otrzymuje świadectwa pracy obarczone wieloma błędami. Najczęstszymi jakie spotykam to: -błąd w określeniu okresu zatrudnienia poprzez zsumowanie wszystkich umów, np. pracownik był zatrudniony od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., następna umowa była od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Tym samym każdą umowę należy […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

22 sierpnia, 2020

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Niektórzy pracownicy  w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu, muszą dochodzić swoich roszczeń pracowniczych. Bardzo często sprawy kończą się w sądzie. Jednakże nie jest to jedyne rozwiązanie. Coraz większe znaczenie nabiera mediacja pracownicza. Jestem mediatorem, z zakresu spraw pracowniczych (zapraszam!). Mediacja jest szybsza, tańsza i bardziej przyjazna od rozbudowanego i sformalizowanego procesu sądowego. Jest […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze, Urlopy, Wynagrodzenie

20 lipca, 2020

Przedsądowe wezwanie do zapłaty w stosunkach pracy

Często prowadząc szkolenia z przeciwdziałaniu mobbingowi oraz dyskryminacji omawiam problematykę dyskryminacji w stosunkach pracy osób, które nie są wyznania religii dominującej w naszym kraju. Zauważyłam także, że nie jest znane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do […]

Bez kategorii, Czas pracy, Obowiązki pracodawcy

8 lipca, 2020

Udzielenie czasu wolnego na obchody świąt innych niż dni ustawowo wolne

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W tym roku kalendarzowym święta, które będą przypadały w sobotę do 15 sierpnia i 26 grudnia. Dla wielu pracowników oznacza to, że pracodawca będzie zobowiązany do udzielania innego dnia wolnego za święto przypadające na dzień rozkładowo […]

Obowiązki pracodawcy

22 czerwca, 2020

Święto w sobotę- jak rozliczyć czas pracy?

W związku z obecną sytuacją epidemii, uchwalanych kolejnych wersji tarcz antykryzysowych znowelizowano również ustawę prawo pocztowe. Tym samym na czas epidemii listonosz nie doręczy już przesyłki poleconej, nie zostawi awiza, a list polecony po prostu zostawi w skrzynce. Brak awiza- skutki dla pracodawców Zgodnie z nowymi przepisami ustawy pocztowej w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

11 maja, 2020

Nie zwolnisz pracownika listem poleconym – sprawdź zmiany w przepisach

Coraz częściej jako prawnik i pełnomocnik zarówno pracowników jak i pracodawców spotykam się z dochodzeniem przez strony stosunku pracy wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Zauważyłam również, że głównie pracodawcy nie znają takiej instytucji jaką jest ryczałt za nadgodziny. Mało znana instytucja, a jakże pomocna w przypadku rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń pracowników, którzy pracują poza […]

Bez kategorii, Czas pracy, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze, Wynagrodzenie

27 kwietnia, 2020

Ryczałt za nadgodziny

?Bardzo często widzę na twarzach uczestników moich szkoleń, kadrowców, księgowych czy innych osób zdziwienie, kiedy omawiam obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionego pracownika i dochodzę do punktu dotyczącego obowiązku poinformowania? komornika, który widnieje w świadectwie pracy. ?Wcale się nie dziwie, albowiem obowiązki te wynikają z kodeksu postępowania cywilnego!   Zajęcie obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano […]

Obowiązki pracodawcy

23 kwietnia, 2020

Powiadomienie komornika o zmianie pracodawcy

Pomimo tego, że bardzo wielu pracowników, wielu branż od dawna pracuje w systemie Home Office, na gruncie prawa pracy nie znajdziemy nigdzie kompleksowej regulacji tej formy świadczenia pracy. Ostatnia sytuacja spowodowała, że pojęcie pracy zdalnej doczekało się ustawowej definicji. Jednakże w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań, które również otrzymuje zarówno od pracowników jak i […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

25 marca, 2020

Zlecanie pracy zdalnej

O odpowiedzialności materialnej pracowników w kadrach mówi się mało, bo są to czyste przepisy i instytucje cywilnoprawne. Zazwyczaj tą materią zajmują się radcowie prawni obsługujący danego pracodawcę. Zatem skoro jestem prawnikiem oraz zajmuje się kadrami i płacami przedstawię tą niezwykle ciekawą instytucję prawną. Odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracodawcy Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

2 marca, 2020

Odpowiedzialność materialna pracowników

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowyy live