Daty w umowie o pracę

Daty w umowie o pracę budzą wiele kontrowersji, w praktyce kadrowej sprawiają nie lada problemy. Po zmianach z dnia 26 kwietnia 2023 r. należy obowiązkowo wprowadzić dwie daty do umowy, czyli datę zawarcia i datę rozpoczęcia pracy. Obie te daty omówię w niniejszym wpisie. Data zawarcia umowy o pracę raczej nie budzi żadnych kontrowersji i w praktyce nie nastręcza żadnych problemów. Jest to po prostu data podpisania umowy o pracę przez pracownika i pracodawcę. Oczywiście […]

Miejsce wykonywania pracy

Tematyka dotycząca miejsca pracy i jego wykazania w treści umowy o pracę nastręcza wielu problemów. Zmiany w parwie pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r. Wcale tych problemów nie rozwiązały, a można stwierdzić, że je spotęgowały.  Na pracodawcy ciąży obowiązek określenia w treści umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju miejsca lub miejsc wykonywania pracy. Oczywiście chodzi tutaj o stałe miejsce wykonywania pracy. Tym samym pomijamy wszystkie […]

Weksel w stosunkach pracy

Kodeks pracy nie przewiduje możliwości zawarcia w stosunkach pracy weksla, w tym weksla in blanco. Jednak nie zapominajmy, że po pierwsze prawo pracy jest częścią prawa cywilnego, a więc gałęzi prawnej, która reguluje stosunki prywatnoprawne, do których należy także stosunek pracy. Po drugie w kodeksie pracy mamy zawartą w art. 300 kp normę odsyłająca. Zgodnie z tym przepisem w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, […]

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest instytucją prawa pracy, zapewniającą ochronę byłemu pracodawcy i znajdującą zastosowanie już po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Jej celem jest zabezpieczenie jego interesów ekonomicznych i powstrzymywanie pracownika przez prowadzeniem działalności konkurencyjnej, mogącej wyrządzić pracodawcy szkodę. Również i w jej przypadku, aby zapewnić skuteczność prawną takiego rozwiązania, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów o charakterze formalno – […]

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

Kwestie związane z zakazem konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia, reguluje kodeks pracy. Jednakże umowa ta ma bardzo dużo cech charakterystycznych dla umów cywilnoprawnych, chociaż z pewnymi odrębnościami. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji) (art. 101 (1) § […]

Limit umów zawieranych na czas określony

Od 2016 roku na gruncie kodeksu pracy wyróżniono trzy rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Do grupy umów na czas określony wprowadzono także umowy na zastępstwo, umowy na czas kadencji oraz umowy na prace sezonowe/ dorywcze. Należy pamiętać, że wobec tychże umów nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące omawianych limitów. Limit 33 miesięcy i 3 umów Zgodnie z art. 25 (1) […]

Pozorność umowy o pracę- konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często korzysta z uprawnień, które mu przysługują w zakresie przeprowadzenia kontroli płatników składek w zakresie zasadności i podstawy zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych. Zazwyczaj ZUS zaczyna się interesować zgłoszeniem do ubezpieczeń pracownika, gdy ten w dość krótkim czasie od zgłoszenia zaczyna korzystać ze zwolnień lekarskich. Bardzo dużo osób jest zbulwersowanych postawą organu rentowego, nie mniej jednak należy pamietać, że są dwie strony medalu. Owszem często […]

Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Przepisy kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określają zasady dokonywania wypowiedzeń oraz okresy ich trwania. Jednakże prawo pracy jest częścią prawa cywilnego, a więc prawa prywatnego, co w praktyce oznacza, że rzadko można spotkać tzw. przepisy bezwględnie obowiązujące. Co to są przepisy bezwględnie obowiązujące??? Oznacza to, że przepis należy stosować literalnie, czyli tak jak on brzmi, bez ingerencji w jego treść przez pracodawcę czy pracownika, np. zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Na gruncie kodeksu pracy […]

Umowa o pracę na zastępstwo

Ostatnio przeczyłam na pewnym forum, że w przypadku umowy o pracę zawartej na zastępstwo nie przysługuje wypowiedzenie. Ale jak to? Czy coś w prawie się zmieniło ? Nie spokojnie! To niestety często powielany błąd. Dużo osób myśli, że umowa na zastępstwo musi trwać dopóki nie wróci zastępowany pracownik. Jest to nieprawda. Z niewolnika nie ma pracownika i nikt nikogo nie może uwiązać i kazać tkwić w stosunku pracy wbrew jego woli.  Stosunek pracy jest stosunkiem obligacyjnym i uzależnionym […]