Jest to pierwszy wpis na blogu z cyklu uprawnień pracowniczych nauczycieli w związku ze zbliżającym się tzw. ruchem kadrowym w placówkach feryjnych. Jeśli szukasz pomocy prawnej w zakresie uprawnień pracowniczych nauczycieli, w tym w zakresie zakończenia stosunku pracy skontaktuj się z sekretariatem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl, tel. 781-301-175. Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem określonych grup zawodowych […]

Uprawnienia pracownicze

7 kwietnia, 2023

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli

Kodeks pracy nie przewiduje możliwości zawarcia w stosunkach pracy weksla, w tym weksla in blanco. Jednak nie zapominajmy, że po pierwsze prawo pracy jest częścią prawa cywilnego, a więc gałęzi prawnej, która reguluje stosunki prywatnoprawne, do których należy także stosunek pracy. Po drugie w kodeksie pracy mamy zawartą w art. 300 kp normę odsyłająca. Zgodnie […]

Umowy, Uprawnienia pracownicze

24 listopada, 2022

Weksel w stosunkach pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest instytucją prawa pracy, zapewniającą ochronę byłemu pracodawcy i znajdującą zastosowanie już po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Jej celem jest zabezpieczenie jego interesów ekonomicznych i powstrzymywanie pracownika przez prowadzeniem działalności konkurencyjnej, mogącej wyrządzić pracodawcy szkodę. Również i w jej przypadku, aby zapewnić skuteczność prawną takiego […]

Umowy, Uprawnienia pracownicze

21 września, 2022

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą kodeks pracy, która  implementuje na grunt prawa krajowego między innymi dyrektywę 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105). W związku z tym pojawi się mnóstwo nowych instytucji. […]

Uprawnienia pracownicze

6 czerwca, 2022

Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej

Niniejszy wpis powstał w oparciu o treść mojej kolejnej książki Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. W dalszym ciągu pracuję nad książka, więc nie wiem kiedy ona zostanie wydana.   W ramach art. 42 § 4 kp pracodawca może pracownikowi powierzyć wykonywanie inne pracy niż ta, która wynika z zawartej umowy o pracę. Powierzenie takiej pracy może […]

Uprawnienia pracownicze

3 kwietnia, 2022

Czasowe powierzenie wykonywania innej pracy

Jest to fragment mojej książki Zatrudnianie i zwalnianie pracowników 🙂 Kiedy będzie książka? Nie wiem.   Na gruncie kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych istnieje szereg przepisów, instytucji, które chronią pracownika przed wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Należy pamiętać, że pracownik zawsze może złożyć wypowiedzenie nawet w okresie ochronnym. Ochronę przed wypowiedzeniem można podzielić na bezwzględną, […]

Uprawnienia pracownicze

21 marca, 2022

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

Polska przoduje w rankingach europejskich jeśli chodzi o długości urlopów i innych zwolnień od pracy przewidzianych w związku z wychowywaniem dzieci. Wpływ na tą sytuację ma między innymi długość urlopu rodzicielskiego. Każdemu pracownikowi, który jako rodzic wychowuje dziecko lub dzieci do 6 roku życia, przysługuje prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Oczywiście warunkiem jest uprzednie […]

Uprawnienia pracownicze

12 grudnia, 2021

Urlop rodzicielski

Każdemu pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, przysługuje również prawo do przejścia na obniżony wymiar  czasu pracy. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest spełnienie określonych przez prawo warunków o charakterze formalno – prawnym. Pojawia się też fundamentalne pytanie, czy skorzystanie przez pracownika z przedmiotowego uprawnienia, powoduje również proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wychowawczego? O tym wszystkim, […]

Uprawnienia pracownicze

11 listopada, 2021

Obniżenie wymiaru etatu w związku z urlopem wychowawczym

Problematyka zlecania i rozliczania nadgodzin jest jedną z najbardziej skomplikowanych z zakresu kadr i płac. Wynika to z faktu, że wymaga znajomości przepisów prawnych, umiejętności analitycznych, rachuby płac i właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dlatego też zagadnienie to spędza sen z powiek wielu kadrowcom. Normy czasu pracy są z jednej strony gwarancją chroniącą pracownika przed ewentualnymi […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Uprawnienia pracownicze, Wynagrodzenie

13 października, 2021

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin

Kobieta w ciąży na gruncie prawa pracy jest niezwykle silnie chroniona. Zgodnie z art. 177 kodeksu pracy: § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja […]

Uprawnienia pracownicze

3 kwietnia, 2021

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Coraz więcej pracowników jest świadomych swoich praw i zna przepis art. 55 kodeksu pracy.  Jednakże nie znają jego dokładnej konstrukcji  co w praktyce, szczególnie po stronie pracodawcy stwarza wiele problemów. Niniejsza problematyka zostanie omówiona na łamach tego wpisu.  Zgodnie z art. 55. § 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane […]

Uprawnienia pracownicze

17 marca, 2021

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

Przepisy prawa emerytalnego przewidują uprawnienia związane z wypadkiem w drodze do pracy. Warto pochylić się nad tym problemem, między innymi z uwagi na obecną sytuację w naszym kraju. Każda osoba udająca się do pracy lub z niej wracająca może ulec takiemu wypadkowi. Wypadek w drodze nie jest wypadkiem przy pracy. Konsekwencją tego jest fakt, że […]

Uprawnienia pracownicze

29 października, 2020

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym […]

Uprawnienia pracownicze

4 września, 2020

Cofnięcie lub zmiana oświadczenia o sposobie korzystania z opieki w trakcie roku

Ostatnio bardzo dużo piszę pozwów o sprostowanie świadectwa pracy. Coraz więcej pracowników otrzymuje świadectwa pracy obarczone wieloma błędami. Najczęstszymi jakie spotykam to: -błąd w określeniu okresu zatrudnienia poprzez zsumowanie wszystkich umów, np. pracownik był zatrudniony od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., następna umowa była od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Tym samym każdą umowę należy […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

22 sierpnia, 2020

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Niektórzy pracownicy  w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu, muszą dochodzić swoich roszczeń pracowniczych. Bardzo często sprawy kończą się w sądzie. Jednakże nie jest to jedyne rozwiązanie. Coraz większe znaczenie nabiera mediacja pracownicza. Jestem mediatorem, z zakresu spraw pracowniczych (zapraszam!). Mediacja jest szybsza, tańsza i bardziej przyjazna od rozbudowanego i sformalizowanego procesu sądowego. Jest […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze, Urlopy, Wynagrodzenie

20 lipca, 2020

Przedsądowe wezwanie do zapłaty w stosunkach pracy

Ostatnio dostałam pytanie od swojej klientki, co stanie się w sytuacji, gdy pracownikowi zostanie dostarczone wypowiedzenie umowy o pracę (skutecznie), następnie tego samego dnia uda się do lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie obejmujące dzień, w którym otrzymał zwolnienie z pracy. Czy w takim wypadku pracodawca obowiązany jest cofnąć wypowiedzenie z uwagi na ochronę pracownika wynikającą […]

Uprawnienia pracownicze, Wypowiedzenia

10 czerwca, 2020

Zwolnienie lekarskie w dniu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę

Dziś jest wyjątkowy dzień- 1 czerwca dzień dziecka! Tym samym podsumujmy uprawnienia związane z rodzicielstwem, które gwarantuje polskie prawo pracy. Zgodnie z art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Kodeks pracy przewiduje niżej wymienione uprawnienia związane z rodzicielstwem: Ochrona kobiety w ciąży pod kątem czasu […]

Uprawnienia pracownicze

1 czerwca, 2020

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Ostatnio od uczestniczki mojego kursu otrzymałam pytanie: Czy osoba, która w trakcie swojego zatrudnienia skorzysta z urlopu bezpłatnego  będzie musiała ponownie nabywać prawo do świadczeń związanych z chorobą poprzez ponowny okres nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (tzw. okres wyczekiwania)? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym wpisie 🙂 Okres wyczekiwania Rozpatrzymy tą kwestię na gruncie ustawy zasiłkowej (tj. ustawy o świadczeniach […]

Uprawnienia pracownicze

1 czerwca, 2020

Urlop bezpłatny okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego

W związku z obecną sytuacją epidemii, uchwalanych kolejnych wersji tarcz antykryzysowych znowelizowano również ustawę prawo pocztowe. Tym samym na czas epidemii listonosz nie doręczy już przesyłki poleconej, nie zostawi awiza, a list polecony po prostu zostawi w skrzynce. Brak awiza- skutki dla pracodawców Zgodnie z nowymi przepisami ustawy pocztowej w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

11 maja, 2020

Nie zwolnisz pracownika listem poleconym – sprawdź zmiany w przepisach

Ostatnio przeczyłam na pewnym forum, że w przypadku umowy o pracę zawartej na zastępstwo nie przysługuje wypowiedzenie. Ale jak to? Czy coś w prawie się zmieniło ? Nie spokojnie! To niestety często powielany błąd. Dużo osób myśli, że umowa na zastępstwo musi trwać dopóki nie wróci zastępowany pracownik. Jest to nieprawda. Z niewolnika nie ma […]

Umowy, Uprawnienia pracownicze

6 maja, 2020

Umowa o pracę na zastępstwo

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowyy live