Jest to pierwszy wpis na blogu z cyklu uprawnień pracowniczych nauczycieli w związku ze zbliżającym się tzw. ruchem kadrowym w placówkach feryjnych. Jeśli szukasz pomocy prawnej w zakresie uprawnień pracowniczych nauczycieli, w tym w zakresie zakończenia stosunku pracy skontaktuj się z sekretariatem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl, tel. 781-301-175. Urlop dla poratowania zdrowia jest szczególnym uprawnieniem określonych grup zawodowych […]

Uprawnienia pracownicze

7 kwietnia, 2023

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli

Kodeks pracy nie przewiduje możliwości zawarcia w stosunkach pracy weksla, w tym weksla in blanco. Jednak nie zapominajmy, że po pierwsze prawo pracy jest częścią prawa cywilnego, a więc gałęzi prawnej, która reguluje stosunki prywatnoprawne, do których należy także stosunek pracy. Po drugie w kodeksie pracy mamy zawartą w art. 300 kp normę odsyłająca. Zgodnie […]

Umowy, Uprawnienia pracownicze

24 listopada, 2022

Weksel w stosunkach pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest instytucją prawa pracy, zapewniającą ochronę byłemu pracodawcy i znajdującą zastosowanie już po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Jej celem jest zabezpieczenie jego interesów ekonomicznych i powstrzymywanie pracownika przez prowadzeniem działalności konkurencyjnej, mogącej wyrządzić pracodawcy szkodę. Również i w jej przypadku, aby zapewnić skuteczność prawną takiego […]

Umowy, Uprawnienia pracownicze

21 września, 2022

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

W dniu 8 lutego 2023 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą kodeks pracy, która  implementuje na grunt prawa krajowego między innymi dyrektywę 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105). W związku z tym pojawi się mnóstwo nowych instytucji. […]

Uprawnienia pracownicze

6 czerwca, 2022

Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej

Niniejszy wpis powstał w oparciu o treść mojej kolejnej książki Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. W dalszym ciągu pracuję nad książka, więc nie wiem kiedy ona zostanie wydana.   W ramach art. 42 § 4 kp pracodawca może pracownikowi powierzyć wykonywanie inne pracy niż ta, która wynika z zawartej umowy o pracę. Powierzenie takiej pracy może […]

Uprawnienia pracownicze

3 kwietnia, 2022

Czasowe powierzenie wykonywania innej pracy

Jest to fragment mojej książki Zatrudnianie i zwalnianie pracowników 🙂 Kiedy będzie książka? Nie wiem.   Na gruncie kodeksu pracy oraz innych ustaw szczególnych istnieje szereg przepisów, instytucji, które chronią pracownika przed wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Należy pamiętać, że pracownik zawsze może złożyć wypowiedzenie nawet w okresie ochronnym. Ochronę przed wypowiedzeniem można podzielić na bezwzględną, […]

Uprawnienia pracownicze

21 marca, 2022

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

Polska przoduje w rankingach europejskich jeśli chodzi o długości urlopów i innych zwolnień od pracy przewidzianych w związku z wychowywaniem dzieci. Wpływ na tą sytuację ma między innymi długość urlopu rodzicielskiego. Każdemu pracownikowi, który jako rodzic wychowuje dziecko lub dzieci do 6 roku życia, przysługuje prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Oczywiście warunkiem jest uprzednie […]

Uprawnienia pracownicze

12 grudnia, 2021

Urlop rodzicielski

Każdemu pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, przysługuje również prawo do przejścia na obniżony wymiar  czasu pracy. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest spełnienie określonych przez prawo warunków o charakterze formalno – prawnym. Pojawia się też fundamentalne pytanie, czy skorzystanie przez pracownika z przedmiotowego uprawnienia, powoduje również proporcjonalne obniżenie wymiaru urlopu wychowawczego? O tym wszystkim, […]

Uprawnienia pracownicze

11 listopada, 2021

Obniżenie wymiaru etatu w związku z urlopem wychowawczym

Problematyka zlecania i rozliczania nadgodzin jest jedną z najbardziej skomplikowanych z zakresu kadr i płac. Wynika to z faktu, że wymaga znajomości przepisów prawnych, umiejętności analitycznych, rachuby płac i właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dlatego też zagadnienie to spędza sen z powiek wielu kadrowcom. Normy czasu pracy są z jednej strony gwarancją chroniącą pracownika przed ewentualnymi […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Uprawnienia pracownicze, Wynagrodzenie

13 października, 2021

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin

Kobieta w ciąży na gruncie prawa pracy jest niezwykle silnie chroniona. Zgodnie z art. 177 kodeksu pracy: § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja […]

Uprawnienia pracownicze

3 kwietnia, 2021

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj czwartkowy live