Share on facebook

Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia lub zwolnienia ze świadczenia pracy za wynagrodzeniem

Prawo pracy jest częścią prawa prywatnego, co za tym idzie, strony stosunku pracy kreują w sposób swobodny, w granicach prawa swoją relację. Tym samym w trakcie zatrudnienia zarówno pracodawca jak i pracownik składają jednostronne oświadczenia woli. Takimi oświadczeniami są między innymi wypowiedzenie oraz zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Naczelną zasadą prawa cywilnego w tym prawa pracy, jest swoboda kontraktowa. Tym samym pracownik lub pracodawca może złożyć oświadczenie woli oraz je cofnąć. W niniejszym wpisie dowiesz się jak należy skutecznie cofnąć wypowiedzenie lub inne oświadczenie woli.

Zgodnie z kodeks cywilnym: Art.61.§1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

Zazwyczaj strona, która złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, decyduje się na jego cofnięcie po chwili, w której oświadczenie dotarło do adresata. W takim przypadku do skutecznego cofnięcia oświadczenia woli konieczna jest zgoda strony, której oświadczenie zostało złożone. Jak wyjaśnił bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 1989 r., „wprawdzie wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną, ale z chwilą złożenia wywiera skutek prawny dla obu stron. Cofnięcie wypowiedzenia jest zatem skuteczne tylko pod warunkiem zgody drugiego podmiotu stosunku pracy” (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 1989 r., sygn. akt II SA 1177/89). 

Zgoda na cofnięcie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem może zostać wyrażona w jakiejkolwiek formie. Skuteczna zatem będzie zgoda wyrażona ustnie, jak i w sposób konkludentny (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt: I PKN 55/01.) Jednakże ze względów dowodowych zaleca się, aby została ona wyrażona na piśmie.

Ta sama zasada będzie dotyczyła przypadku, gdy pracodawca w trakcie biegu wypowiedzenia zwolnił pracownika za wynagrodzeniem z obowiązku świadczenia pracy i zamierza to oświadczenie cofnąć. Pracownik winien wyrazić zgodę. Cofniecie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy może wiązać się z cofnięciem samego wypowiedzenia, lecz nie jest to konieczne.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email