Share on facebook

Odpoczynek po podróży służbowej

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., w polskim kodeksie pracy pojawiły się nowe instytucje prawne. Między innymi wprowadzono pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Prawo do odpoczynku jest prawem niezbywalnym oraz silnie chronionym.

Zobacz więcej o odpoczynku pracownika:https://karolinaniedzielska.pl/okresy-odpoczynku-pracownika/

Czas pracy w podróży służbowej

Jednak interpretując prawo do odpoczynku należy pamiętać, że instytucja ta jest stricte związana z czasem pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 265/2004 wskazał, że: „czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku”.

Tym samym czas spędzony w podróży służbowej- powrotnej nie będzie czasem pracy pracownika.

Jednakże późny powrót z takiej podróży będzie wiązał się z możliwością rozpoczęcia pracy następnego dnia w późniejszej godzinie, niż to wynika z rozkładu pracy.

Instytucja ta niestety jest dość mało popularna.

Odpoczynek po podróży służbowej

Zgodnie z § 3 pkt 5 – Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy pracownika jest:

oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Jest to nieobecność w pracy usprawiedliwiona niepłatna.

Oświadczenie

Dokument w postaci oświadczenie należy przechowywać w pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w części dotyczącej czasu pracy.

 


Więcej o dokumentacji pracowniczej znajdziesz w rewolucyjnym e-booku: https://karolinaniedzielska.pl/produkt/ebook-rewolucja-w-dokumentacji-pracowniczej-karolina-niedzielska/

 


Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email