fbpx
Kopia Kurs specjalista ds. Kadr-10

Blog

Zwolnienie lekarskie w dniu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę

Ostatnio dostałam pytanie od swojej klientki, co stanie się w sytuacji, gdy pracownikowi zostanie dostarczone wypowiedzenie umowy o pracę (skutecznie), następnie tego samego dnia uda się do lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie obejmujące dzień, w którym otrzymał zwolnienie z pracy. Czy w takim wypadku pracodawca obowiązany jest cofnąć wypowiedzenie z uwagi na ochronę pracownika wynikającą z art. 41 kodeksu pracy?

Ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązanie stosunku pracy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności

Co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Tym samym jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2.  dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Istnieje możliwość rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z pracownikiem. Jednakże jeśli terminy wskazane powyżej nie upłyną, pracownik jest chroniony.

Zwolnienie lekarskie w dniu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 lutego 2014 r., (sygn. akt I PK 172/13, https://www.saos.org.pl/judgments/165627) pracownik obecny w pracy (wykonujący obowiązki wynikające z umowy o pracę lub też gotów do ich wykonywania), którego niezdolność do pracy została stwierdzona zaświadczeniem lekarskim, nie korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę ustanowionej w art. 41 k.p.

Tym samym w sytuacji, gdy pracownik najpierw otrzyma wypowiedzenie i tego samego dnia uda się do lekarza, w celu uzyskania L4, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na skuteczność wypowiedzenia. Kto pierwszy w czasie, ten lepszy w prawie jak mawia stara maksyma 🙂

Chcesz dowiedzieć się, jak należy wypowiadać pracownikom umowy? ZAJRZYJ TUTAJ: KLIKNIJ

 

Masz pytania? Zostaw komentarz.

Karolina Niedzielska

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email