Share on facebook

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Przepisy prawa emerytalnego przewidują uprawnienia związane z wypadkiem w drodze do pracy. Warto pochylić się nad tym problemem, między innymi z uwagi na obecną sytuację w naszym kraju. Każda osoba udająca się do pracy lub z niej wracająca może ulec takiemu wypadkowi.

Wypadek w drodze nie jest wypadkiem przy pracy. Konsekwencją tego jest fakt, że odmienna będzie procedura ustalania okoliczności oraz uprawnień. Ponadto będą przysługiwać inne świadczenia.

Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

2. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

 1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
 2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
 3. zwykłego spożywania posiłków;
 4. odbywania nauki lub studiów.

 

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonują w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawcy. Karta wypadku jest podstawą wypłaty świadczeń wypadkowych. Różnicą pomiędzy postępowaniem w sprawie ustalenia wypadku w drodze od wypadku przy pracy, jest fakt, że nie powołuje się zespołu powypadkowego, który bada te okoliczności i przeprowadza postępowanie. Fakt zaistnienia wypadku należy niezwłocznie zgłosić pracodawcy.

Karta wypadku

 

Nazwa i adres podmiotu sporządzającego

kartę wypadku lub pieczątka, jeżeli ją posiada

KARTA WYPADKU

I. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK1)

 1. Imię i nazwisko lub nazwa …………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Adres siedziby ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. NIP ………………………………………….. REGON ……………………………………………. PESEL ……………………………………………Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)……………………………………………………………………………………………………………………………………… rodzaj dokumentu seria numer

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOW ANEGO

 1. Imię i nazwisko poszkodowanego ………………………………………………………………………………………………………………………
 2. PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)……………………………………………………………………………………………………………………………..rodzaj dokumentu seria numer
 3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. Tytuł ubezpieczenia wypadkowego (wymienić numer pozycji i pełny tytuł ubezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1) Nie wypełniają podmioty niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe.

page1image2119614032

III. INFORMACJE O WYPADKU

 1. Data zgłoszenia oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Informacje dotyczące okoliczności, przyczyn, czasu i miejsca wypadku, rodzaju i umiejscowienia urazu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Świadkowie wypadku:
  1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko miejsce zamieszkania

JEST/NIE JEST wypadkiem przy pracy określonym w art. 3 ust. 3 pkt ……..3) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (uzasadnić i wskazać

 1. Wypadek
  dowody, jeżeli zdarzenia nie uznano za wypadek przy pracy)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Stwierdzono, że wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczą- cych ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (wskazać dowody)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) Niepotrzebne skreślić.
3) Wpisać odpowiedni punkt z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

6. Stwierdzono, że poszkodowany, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku (wskazać dowody, a w przypadku odmowy przez poszkodowanego poddania się badaniu na zawartość tych substancji w organizmie – zamieścić informa- cję o tym fakcie)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Poszkodowanego (członka rodziny) zapoznano z treścią karty wypadku i pouczono o prawie zgłaszania uwag i zastrze- żeń do ustaleń zawartych w karcie wypadku……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko poszkodowanego (członka rodziny) data podpis

 1. Kartę wypadku sporządzono w dniu ……………………………………………………………………………………………………………………1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa podmiotu obowiązanego do sporządzenia pieczątka, jeżeli ją posiada karty wypadku

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko sporządzającego podpis i pieczątka, jeżeli ją posiada kartę wypadku

 1. Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym terminie 14 dni………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Kartę wypadku odebrano w dniu ……………………………………………………………………………………………………………………….. podpis uprawnionego
 2. Załączniki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Porównanie świadczeń

Ogólny stan zdrowia

Wypadek przy pracy/

Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

Wypadek w drodze do pracy/ z pracy

Podleganie ubezpieczeniu

Chorobowe

Wypadkowe

Rentowe

Okres wyczekiwania

30/90 dni

——————

——————

Wynagrodzenie chorobowe

80%*

——————

100%

Zasiłek chorobowy

80%*

100%

100%

Świadczenie rehabilitacyjne

90 % / 75 %*

do 3 miesięcy/ od 3 do 12

100 %

do 12 miesięcy

90 % / 75 %*

do 3 miesięcy/ od 3 do 12

Renta

Z ogólnego stanu zdrowia

Wypadkowa

Z ogólnego stanu zdrowia

*Podstawa wymiaru świadczeń wynosi 100 %, jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

 

 

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email