Share on facebook

Cofnięcie lub zmiana oświadczenia o sposobie korzystania z opieki w trakcie roku

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Często nasuwa się pytanie czy istnieje możliwość zmiany tego oświadczenia w trakcie roku kalendarzowego, np. pracownik złożył oświadczanie o skorzystaniu z opieki nad zdrowym dzieckiem w wymiarze 1 dnia, albowiem z drugiego dnia będzie korzystać drugi rodzic w swoim zakładzie pracy. Drugi rodzic nie wykorzystał jednego dnia opieki i wypowiedział umowę o pracę. Czy pierwszy rodzic w takiej sytuacji może zmienić  swoje oświadczenie i wskazać, że będzie korzystać z 2 dni zwolnienia?

Przepisy milczą na temat możliwości zmiany oświadczenia o sposobi korzystania z opieki. Państwowa Inspekcja Pracy w piśmie PiZS 2016/12/41-42, wskazała, że sposób korzystania z opieki, jaki został wybrany przez pracownika  obowiązuje w całym roku kalendarzowym (zob. Monitor Prawa pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 7- 367, str. 60).

Jednak warto pamiętać o art. 300 kodeksu pracy, który stanowi, że jeśli przepisy tego kodeksu nie przewidują określonych rozwiązań to sięgamy do kodeksu cywilnego. W kodeksie cywilnym możemy znaleźć art. 60 i 61 kc, które określają zasady składania oświadczeń woli oraz jego cofnięcia.

art.61.§1. kodeksu cywilnego, stanowi że: Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Oczywiście nie ulega wątpliwości, że jeśli chodzi o oświadczenie co do sposobu korzystania z opieki w danym roku kalendarzowym dotrze ono do pracodawcy w taki sposób, że może się z nim zapoznać, np. poprzez złożenie go w dziale kadr, a więc pracownik zmienić lub cofnąć oświadczenie będzie chciał po jego skutecznym złożeniu. W takim przypadku do skutecznego cofnięcia/zmiany oświadczenia woli konieczna jest zgoda strony, której oświadczenie zostało złożone.  (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 1989 r., sygn. akt II SA 1177/89).

Zgoda na cofnięcie/ zmianę oświadczenia woli o sposobie korzystania z opieki w danym roku kalendarzowym może zostać wyrażona w jakiejkolwiek formie. Skuteczna zatem będzie zgoda wyrażona ustnie, jak i w sposób konkludentny (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt: I PKN 55/01.) Jednakże ze względów dowodowych zaleca się, aby została ona wyrażona na piśmie.

Podsumowując, pracownik może cofnąć swoje oświadczenie o sposobie korzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (jednak powinno to nastąpić przed pierwszym zwolnieniem od pracy, chociaż § 2 art. 188 kp wskazuje, że oświadczenie składane jest z pierwszym wnioskiem, jednak w praktyce stosowane są różne rozwiązania) lub je zmienić w zakresie sposobu wykorzystania zwolnienia od pracy. Jednakże zmiana lub cofnięcie wymaga zgody pracodawca, który może, ale nie musi się zgodzić. Dla celów dowodowych warto dokonać tych czynności z zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie dokumenty będziemy przechowywać w części B akt osobowych.

O zasadach opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 14 przeczytasz tutaj: KLIKNIJ

 

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email