fbpx
Kurs specjalista ds. Kadr-35

Blog

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Ostatnio bardzo dużo piszę pozwów o sprostowanie świadectwa pracy. Coraz więcej pracowników otrzymuje świadectwa pracy obarczone wieloma błędami. Najczęstszymi jakie spotykam to:

-błąd w określeniu okresu zatrudnienia poprzez zsumowanie wszystkich umów, np. pracownik był zatrudniony od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., następna umowa była od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Tym samym każdą umowę należy wyodrębnić, zamiast wskazywać okres zatrudnienia jako od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

-błąd we wskazaniu podstawy prawnej zakończenia stosunku pracy, np.: rozwiązanie nastąpiło wskutek porozumienia stron na wniosek pracownika. Porozumienie stron to porozumienie stron, tym samym dla uprawnień byłego pracownika w stosunkach zewnętrznych nie ma znaczenia czy z jego inicjatywy nastąpiło rozwiazanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron czy nie,

-wskazanie w części dotyczącej wykorzystania urlopu wypoczynkowego ilości dni, za które wypłacono pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jest to okoliczność bez znaczenia dla kolejnego pracodawcy, albowiem wypłata ekwiwalentu jest formą pieniężną wykorzystania urlopu w wymiarze proporcjonalnym lub urlopu zaległego,

-wskazanie wykorzystania urlopu ojcowskiego, który nie ma znaczenia dla prawa pracownika, np. dziecko pracownika ukończyło 3 lata, a pracownik wykorzystał urlop ojcowski w pełnym wymiarze czasu pracy,

-wykazanie zajęć komorniczych spłaconych lub umorzonych. Wynika to z faktu, że informacja o zajęciu jest skierowana do kolejnego pracodawcy, który powinien wypełnić obowiązki wynikające z art. 884 kodeksu postępowania cywilnego.

O obowiązkach wobec komornika pisałam : KLIKNIJ

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Jeśli pracodawca w ciągu 7 dni rozpatrzy wniosek pracownika negatywnie lub w ogóle nie zareaguje na ten wniosek, przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

Co powinien taki pozew zawierać?

POBIERZ : WZÓW POZWU O SPROSTOWANIE O ŚWIADECTWIE PRACY

-oznaczenie stron: powód, pozwany

-sąd do którego skierowany jest pozew

-uwaga! nie określamy wartości przedmiotu sporu, albowiem nie jest to roszczenie materialne,

-petitum pozwu- określenie o co wnosimy, np. sprostowanie świadectwa pracy polegające na wpisaniu imienia Anna, zamiast Hanna, określenie ewentualnej nieobecności powoda oraz możliwości rozpatrzenia sprawy pod jego nieobecność, powołania dowodów, które sąd powinien przeprowadzić na okoliczności podnoszone w pozwie, np. poprzez zobowiązanie pracodawcy do przedłożenia akt osobowych, dopuszczenia dowodu z tych akt oraz przeprowadzenia z nich dowodu na okoliczności podane w pozwie,

-uzasadnienie, krótkie opisanie przyczyn pozwu, przytoczenie przyczyn powództwa, tj. błędów znajdujących się w świadectwie pracy,

-uzasadnienie właściwości miejscowej sądu,

-wskazanie czy strony podjęły kroki polubownego załatwienia sprawy, na drodze przedsądowej- w tym wypadku wystarczy przytoczenie okoliczności złożenia i rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy,

-podpis powoda,

-wykaz załączników.

PAMIĘTAJ: KAŻDY POZEW SKŁADAMY W TYLU EGZEMPLARZACH ILE JEST STRON SPORU I EGZEMPLARZ DLA SĄDU.

W naszym przypadku składamy pozew wraz z odpisem. Jeden egzemplarz dla sądu, drugi dla pozwanego byłego pracodawcy.

 

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email