Share on facebook

Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek w Nowym Ładzie

Zasady dotyczące stosowania tzw. oświadczenia PIT-2 zostały  opisane w art. 32 ust. 3- 3 a ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami  zaliczkę obliczoną według zasad ustalonych w/w ustawą pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

  1.  nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3. nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy;
  4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Nowy Ład wprowadza istotną zmianę w zakresie kwoty wolnej od podatku. Obecnie jest to 525,12 zł, a więc co miesiąc zaliczka na podatek dochodowy jest obniżana o 43,76 zł (525,12 zł x 1/12). Kwota ta zostanie podwyższona do wysokości 425 zł (5100 zł x 1/12).

Oświadczenie PIT-2

Pracodawca jest upoważniony do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty wolnej od podatku pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia PIT- 2. Kwota wolna nie będzie stosowana jeśli pracownik nie złoży oświadczenia PIT- 2, cofnie je, złoży oświadczenie o zmianie okoliczności uprawniających go do zmniejszenia albo złoży po wypłacie pierwszego wynagrodzenia.

Czy trzeba będzie odbierać oświadczenia od wszystkich pracowników po wejściu w życie nowych przepisów? Nie. Zgodnie z art. 32 ust. 3a. oświadczenia PIT- 2 nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Należy pamiętać, że PIT- 2 przechowujemy poza aktami osobowymi, w dokumentacji podatkowej.

Na podstawie przepisów Nowego ładu zostanie uchylony art. 32 ust. 1 e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Oznacza to w praktyce, że kwota zmniejszająca o 1/12 zaliczkę na podatek dochodowy będzie stosowana także do II progu podatkowego.

Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email