Szkolenia odbywają się online w czasie rzeczywistym na platformie Clickmeeting. Do każdego spotkania otrzymasz indywidualny link. Korzystanie ze szkolenia nie wymaga instalowania dodatkowych programów. Możesz uczestniczyć w szkoleniu z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy dostęp do Internetu.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie na żywo albo chcesz powtórzyć materiał masz możliwość obejrzenia nagrań w każdej chwili i w dogodnym dla Ciebie czasie. Dostęp do platformy otrzymujesz na rok od momentu zakupu kursu. Nagrania możesz oglądać i przewijać bez żadnego limitu.

Studia przypadków (case study) stanowią kluczową część kursu, umożliwiając uczestnikom zgłębienie konkretnych sytuacji i problemów związanych z tematyką kursu. 

Po zakończonym kursie uzyskasz zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Kierownik działu kadr i płac kod zawodu: 121201

wygodna formuła

Dostęp do Nagrań

CASE STUDY


ZAŚWIADCZENIE

Jedyny taki kurs na żywo

Kierownik Działu Kadr i Płac - EDYCJA VI • Kierownik Działu Kadr i Płac - EDYCJA VI

Poznaj i pobierz katalog
z pełną ofertą i programem kursu

KURS JEST SKIEROWANY DO:

Działy kadr i płac są jednymi z najszybciej rozwijających się działów w organizacjach. Co za tym idzie coraz większy nacisk kładzie się na wiedzę oraz umiejętności kierowników tychże działów, którzy nie tylko mają posiadać wiedzę z zakresu twardego HR, ale jednocześnie pełniąc rolę managera powinni legitymować się szerokimi kompetencjami miękkimi. W związku z tym postanowiłam stworzyć kompleksowy kurs dla kierowników kadr i płac. Kurs zostanie przeprowadzony przez trenerów posiadających bogate doświadczenie zawodowe w zakresie BHP, RODO, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, wystąpieniach publicznych oraz prawa pracy. Oparty będzie o praktyczne rozwiązania i case study.

Sprawdź bogaty merytorycznie program kursu

POBIERZ PEŁNY KALENDARZ SPOTKAŃ

Kompleksowy kurs zaplanowany jest od marca do czerwca w terminach 08.03.2025, 09.03.2025, 22.03.2025, 23.03.2025, 26.04.2025, 27.04.2025, 17.05.2025, 18.05.2025, 31.05.2025, 01.06.2025, 14.06.2025, 15.06.2025.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Dziale Kadr i Płac

MODUŁ 1

prowadząca: Karolina Krzyżaniak

Pełny program modułu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Dziale Kadr i Płac

MODUŁ 1

prowadząca: Karolina Krzyżaniak

Pełny program modułu

Rekrutacja i selekcja pracowników
Modele polityki rekrutacyjnej w firmie:
 • Kanały poszukiwanego kandydata
 • Scenariusze rozmów rekrutacyjnych
 • Employer branding w rekrutacji
 • Prawne aspekty rekrutacji
 • Onboarding (adaptacja)
 • Podstawy administracji personalnej
Motywowanie pracowników
 • Budowanie satysfakcji i zaangażowania
 • Badanie satysfakcji
 • Badanie zaangażowania
Ocena i rozwój
Rodzaje ocen
 • Błędy w procesie oceny
 • Przygotowanie do rozmów oceniających
 • Projektowanie działań rozwojowych po ocenie
Odejście pracownika z firmy
 • Odejście z inicjatywy pracownika
 • Odejście z inicjatywy pracodawcy
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Czym jest mobbing i dyskryminacja
 • Obowiązki pracodawcy
 • Polityka antymobbingowa
 • Konflikt a mobbing

Trudne przypadki na liście płac

MODUŁ 2

Pełny program modułu

prowadząca: Joanna Lipska-Wiczling

TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

MODUŁ 2

Pełny program modułu

prowadząca: Joanna Lipska-Wiczling

Skutki zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznanie jej za umowę o pracę

Skutki zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło i uznanie jej za umowę o zlecenia

Korekty na liście na płac z tytułu wpłat do PPK
 • skutki zbyt wczesnego odprowadzenia wpłat,
 • konsekwencje zbyt późnego odprowadzenia wpłat,
 • wpłaty do PPK po rozwiązaniu stosunku pracy
 • wpłaty do PPK po śmierci uczestnika programu
 • rozliczenie miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację rezygnacji
 • obniżona wpłata podstawowa w miesiącu, kiedy dokonujemy dwóch wypłat
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków:
 • w miesiącu, kiedy pracownik dostał wynagrodzenie chorobowe i zasiłek,
 • z wynagrodzenia za umowę zlecenia,
 • z zasiłku zleceniobiorcy,
 • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

Rozliczanie nadpłaty wynagrodzenia zwracanej przez pracownika w wyniku sprawy sądowej o zwrot nienależnego świadczenia/bezpodstawnego wzbogacenia

Odprowadzanie i korygowanie przez pracodawcę składek i podatku dochodowego od świadczenia, od którego błędnie składki nie zostały pobrane

Status składkowo-podatkowy świadczeń przekazywanych pracownikom na urlopach wychowawczych i macierzyńskich

Wyrównanie zasiłku chorobowego z racji wypadku uznanego dopiero po pewnym czasie w postępowaniu powypadkowym.
Status składkowo-podatkowy świadczeń po śmierci pracownika wypłacanych członkom jego rodziny:
 • niewypłacone wynagrodzenie,
 • odprawa pośmiertna,
 • świadczenia pomocowe,
 • potrącenia z nich.
Sesja pytań i odpowiedzi

ZFŚS

MODUŁ 3

Pełny program modułu

prowadzący: Karolina Niedzielska

ZFŚS

MODUŁ 3

Pełny program modułu

prowadzący: Karolina Niedzielska

Zasady tworzenia ZFŚS
 • obowiązek tworzenia funduszu
 • odstąpienie od tworzenia funduszu lub obniżenie wysokości odpisów socjalnych
 • kto wypłaca świadczenia urlopowe
Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu
 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania
 • dofinansowanie obiektów socjalnych
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
Obliczanie odpisów na fundusz socjalny
 • ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty
 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja
 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia;
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych
 • katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)
 • pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zgodnie z rozporządzeniem RODO
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;
Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym
 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
 • analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
 • zasady dokumentowania przyznanej pomocy
 • czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)
STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej;
Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego
paczki dla dzieci
 • karnety do klubu fitness
 • zapomogi
 • wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
 • pożyczki mieszkaniowe z zfśs
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów
STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs;
Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku
 • rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym
 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
 • ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
 • analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
 • procedura starań o świadczenia socjalne
 • STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs;
 Utworzenie i działalność komisji socjalnej
 • powołanie i ustalenie składu, w tym władz komisji
 • organizacyjne zasady działania komisji (sposób obradowania, częstotliwość spotkań, podejmowanie decyzji o przyznaniu/nie przyznaniu pomocy socjalnej)
 • regulamin działania komisji;
Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs
 • zwiększone podczas epidemii limity ulg PIT
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy
 • zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
 • ulgi z tytułu zapomóg;
Egzekucja ze świadczeń socjalnych
 • odczytywanie zajęcia innych wierzytelności
 • pełne czy ograniczone potrącenia
Sesja pytań Q&A

 

Związki zawodowe w zakładzie pracy

MODUŁ 4

prowadzący: Beata Kozakowska Burdzińska

Pełny program modułu

Związki zawodowe w zakładzie pracy

MODUŁ 4

prowadzący: Beata Kozakowska Burdzińska

Pełny program modułu

Podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych
Katalog osób uprawnionych do zrzeszania się w organizacji związkowej
Obowiązki pracodawcy względem związków zawodowych. Jakie informacje pracodawca powinien przekazać organizacji związkowej?
Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi
RODO a współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
Rola związków zawodowych przy:
 • tworzeniu i zmianie wewnętrznych regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy, a także zmianie warunków pracy i płacy
 • bezpieczeństwie i higienie pracy
 • układach zbiorowych pracy
 • sporach zbiorowych
Przywileje związkowe, w tym szczególna ochrona reprezentantów związkowych
Wybrane orzecznictwo dotyczące związków zawodowych

2

Warunki wyrażenia zgody przez osobę fizyczną

 • Dobrowolność
 • Świadomość
 • Czytelność i prostota
 • Odwołalność

2

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

Restrukturyzacja zatrudnienia – zwolnienia grupowe

MODUŁ 5

prowadzący: Beata Kozakowska Burdzińska

Pełny program modułu

Restrukturyzacja zatrudnienia – zwolnienia grupowe

MODUŁ 5

prowadzący: Beata Kozakowska Burdzińska

Pełny program modułu

Na czym polega restrukturyzacja zatrudnienia?
Katalog przyczyn uzasadniających redukcję zatrudnienia.
Kryteria doboru pracowników w zakresie podjęcia działań polegających na rozwiązaniu umowy o pracę .
Ochrona przed zwolnieniami grupowymi
Procedura przeprowadzania zwolnień grupowych
Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych
Zastosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych przy zwolnieniach indywidualnych
Odprawy z tytułu zwolnień grupowych i indywidualnych
Jakie obowiązki ma pracodawca przy zwolnieniach grupowych?
Sytuacja pracowników po restrukturyzacji zatrudnienia
Wybrane orzecznictwo

RODO przy pracy zdalnej

MODUŁ 6

prowadzący: Agnieszka Żarecka

Pełny program modułu

RODO przy pracy zdalnej

MODUŁ 6

prowadzący: Agnieszka Żarecka

Pełny program modułu

Rodo a praca zdalna
Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
 • dane zwykłe
 • dane wrażliwe
 • dane dotyczące wyroków skazujących
Zagrożenia dla poufności danych osobowych w toku pracy zdalnej
Zasady prawidłowego przetwarzania danych osobowych podczas wykonywania zdalnie obowiązków służbowych
 • zasada zgodności z prawem, rzetelność, przejrzystość
 • zasada ograniczonego celu
 • zasada minimalizacji danych
 • zasada prawidłowości
 • zasada ograniczonego przetwarzania
 • zasada integralności i poufności
 • zasada rozliczalności
Dokumentacja pracy zdalnej
 • Klauzula informacyjna
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Upoważnienie
 • Analiza ryzyka
 • Test sprawdzający gotowość pracownika do świadczenia pracy zdalnej w zakresie ochrony danych osobowych
Procedura ochrony danych osobowych
 • podstawa prawna
 • środki techniczne i organizacyjne zwiększające poufność danych osobowych
 • wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych w bezpieczeństwa danych podczas pracy zdalnej
 • przykładowe zapisy Procedury ochrony danych osobowych
Kontrola pracownika zdalnego

Wystąpienia publiczne

MODUŁ 7

prowadzący: Agnieszka Żarecka

Pełny program modułu

Wystąpienia publiczne

MODUŁ 7

prowadzący: Agnieszka Żarecka

Pełny program modułu

Cechy dobrego mówcy a trójkąt retoryczny Artystotelesa czyli jak zbudować autorytet mówcy
Elementy składowe dobrego przygotowania do przemówienia
Narzędzia podnoszące atrakcyjność wystąpienia a dobre praktyki w stosowaniu środków wizualnych
Istota komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wystąpieniach publicznych – gestykulacja, ruch sceniczny, kontakt wzrokowy
3Z czyli jak zjednać sobie zróżnicowaną osobowościowo publikę
Praca z głosem i poprawna wymowa
Techniki radzenia sobie ze stresem podczas przemówień publicznych

Tworzenie regulaminów w zakładzie pracy 

MODUŁ 8

prowadzący: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Tworzenie regulaminów w zakładzie pracy 

MODUŁ 8

prowadzący: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Limity zatrudnienia przy tworzeniu regulaminu pracy
Limity zatrudnienia przy tworzeniu regulaminu wynagradzania
Treść regulaminu pracy i wynagradzania
Tryb wprowadzenia regulaminów i konsultacje
Na co zwrócić uwagę w regulaminach po zmianach z dnia 26 kwietnia 2023 r.
Analiza i omówienie przykładowych regulaminów 

Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników 

MODUŁ 9

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników 

MODUŁ 9

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Zasady pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej pracowników
Procedura karania
Katalog kar porządkowych
Podwójne karanie pracowników
Częste błędy przy karaniu pracowników, które kończą się w sądzie
Dokumentowanie karania
Powierzenie i rozliczenie pracownika z powierzonego mienia
Dokumentowanie powierzenia mienia
Odpowiedzialność za powierzone mienie
Odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracodawcy
Odpowiedzialność za szkodę w mieniu osoby trzeciej
Zasady i granice odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika 

Zakaz konkurencji 

MODUŁ 10

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Zakaz konkurencji 

MODUŁ 10

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Zawieranie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego zakończeniu
Elementy umowy o zakazie konkurencji i jej forma
Odszkodowanie i inne obowiązki pracodawcy 

Badanie trzeźwości 

MODUŁ 11

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Badanie trzeźwości 

MODUŁ 11

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Wdrożenie badania trzeźwości
Sprzęt do badania trzeźwości
Dokumentacja niezbędna do wdrożenia badania trzeźwości
Badanie trzeźwości a czas pracy
Planowane zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej i wprowadzenie części E akt osobowych

Praca zdalna 

MODUŁ 12

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Praca zdalna 

MODUŁ 12

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Uchylenie telepracy, skutki i przepisy przejściowe
Nowa definicja pracy zdalnej
Trzy formy pracy zdalnej: stała, na wniosek, okazjonalna, możliwość pracy hybrydowej
Zlecanie i cofnięcie pracy zdalnej
Grupa pracowników uprzywilejowana w zakresie wnioskowania o wykonywanie pracy w formie zdalnej
Praca zdalna okazjonalna
Wprowadzenie pracy zdalnej: dokumenty niezbędne do wdrożenia, regulamin, konsultacje, warunki zatrudnienia
Uprawnienia i obowiązki pracownika oraz pracodawcy przy pracy zdalnej: BHP, ocena ryzyka, zwrot kosztów, elektroniczne dokumenty, zakaz dyskryminacji, możliwość kontroli, wypadki przy pracy
Finansowanie pracy zdalnej: ekwiwalent, ryczałt, opodatkowanie, oskładkowanie świadczeń

Dlaczego warto wziąć udział?

Znajomość kadr i płac to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy, a bardziej pożądaną jest umiejętność zarządzania kadrami i płacami oraz pracownikami pionu kadrowego organizacji. Kurs łączy ze sobą twardy jak i miękki HR oraz tematykę BHP, RODO, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia procesów rekrutacyjnych, wystąpieniach publicznych oraz prawa pracy. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił zarządzać zespołem działu kadr i płac począwszy od zatrudnienia do zwolnienia pracownika.

szeroki zakres kompetencji

Najwyższa jakość szkoleń 

iNSTYTUT KADR I PŁAC PERFECTA

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Kierownik działu kadr i płac kod zawodu: 121201

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek Oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN – EN ISO 9001 : 2015 w zakresie szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu kadr i płac w formie zdalnej i stacjonarnej.

Dzięki stosowanemu systemu zarządzania masz pewność, że uzyskujesz kompetencje i kwalifikacje na najwyższym poziomie.

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności są doceniane i uznawane przez pracodawców.

Z uwagi na wprowadzony System Zarządzania Jakością możemy pochwalić się bardzo dużym wskaźnikiem decyzji pozytywnych przy ubieganiu się przez kursantów o dofinansowanie z publicznych funduszy (KFS i BUR).

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
normy PN – EN ISO 9001:2015

Na kurs możesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Bazy Usług Rozwojowych.

dofinansowanie kursu

DOFINANSOWANIE 

Kurs Kadry i Płace startuje już 8 marca 2025 roku, aktualnie odbywa się jego przedsprzedaż w najlepszych, promocyjnych cenach. 

Za kurs możesz zapłacić jednorazowo lub skorzystać z wygodnej płatności cyklicznej w 8, 5 lub 2 ratach. Numer rachunku do dokonania płatności cyklicznej znajdziesz na otrzymanej fakturze. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko i określ, którą ratę opłacasz.

Z myślą o uczestnikach, którzy czynnie pracują w ciągu tygodnia, zaplanowałam kurs w formie weekendowej. Będziemy się spotykać na żywo, w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. najwięcej zyskasz, będąc na każdym spotkaniu.

KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC - EDYCJA VI

Dołącz do kursu

Kurs Specjalista ds. kadr i płac XVIII + Kierownik Działu Kadr i Płac VI

Ratalne opcje zakupu

7000

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • 421 w tym 361 godzin szkoleniowych na żywo oraz 60 godzin video  (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • 3 kody zawodu: specjalista: 242307 i 242310 oraz kierownik: 121201
 • ZESTAW KSIĄŻEK  
 • Dokumentacja pracownicza,
 • Czas pracy, Płace
 • Świadectwo pracy
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • Urlopy i inne zwolnienia z pracy
 • Zasiłki, Zeszyt ćwiczeń Kadry
 • Zeszyt ćwiczeń Płace
 • FŚS, Odpowiedzialność porządkowa i materialna
 • Zakaz konkurencji
 • Kodeks pracy oraz komplet gadżetów kadrowych
 • notes
 • długopis
 • kubek
 • segregator
 • pendrive ze wzorami dokumentów
 • Dożywotni dostęp do klubu absolwenta
Poznaj kurs Specjalista ds. Kadr i Płac (edycja XVIII)

Ratalne opcje zakupu

7000

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

Kurs Specjalista ds. kadr i płac XVIII + Kierownik Działu Kadr i Płac VI

 • 421 w tym 361 godzin szkoleniowych na żywo oraz 60 godzin video  (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • 3 kody zawodu: specjalista: 242307 i 242310 oraz kierownik: 121201
 • ZESTAW KSIĄŻEK  
 • Dokumentacja pracownicza,
 • Czas pracy, Płace
 • Świadectwo pracy
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • Urlopy i inne zwolnienia z pracy
 • Zasiłki, Zeszyt ćwiczeń Kadry
 • Zeszyt ćwiczeń Płace
 • FŚS, Odpowiedzialność porządkowa i materialna
 • Zakaz konkurencji
 • Kodeks pracy oraz komplet gadżetów kadrowych
 • notes
 • długopis
 • kubek
 • segregator
 • pendrive ze wzorami dokumentów
 • Dożywotni dostęp do klubu absolwenta
Poznaj Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac (edycja XVIII)

925

Dołącz do kursu

1450

płatność cykliczna - 5 rat

3525

płatność cykliczna - 2 raty

płatność cykliczna - 8 rat

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

Dołącz do kursu

Dołącz do kursu

*

*

*

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 25 zł za koszty operacyjne 

KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC - EDYCJA VI

Ratalne opcje zakupu

5000

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • 104 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE na druku MEiN oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK  
 • książka ZFŚS-nowość 
 • książka Odpowiedzialność porządkowa i materialna-nowość
 • książka Zakaz konkurencji-nowość
 • notes + długopis
 • kubek
 • kodeks pracy
 • segregator + pendrive ze wzorami dokumentów
 • Kodeks pracy 
 1. Kurs ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W DZIALE KADR I PŁAC
 2. Kurs TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC
 3. Kurs ZFŚS
 4. Kurs ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE PRACY
 5. Kurs RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA – ZWOLNIENIA GRUPOWE
 6. Kurs RODO PRZY PRACY ZDALNEJ
 7. Kurs WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
 8. Kurs TWORZENIE REGULAMINÓW W ZAKŁADZIE PRACY 
 9. Kurs ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I MATERIALNA PRACOWNIKÓW 
 10. Kurs ZAKAZ KONKURENCJI 
 11. Kurs BADANIE TRZEŹWOŚCI 
 12. Kurs PRACA ZDALNA

Ratalne opcje zakupu

5000

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC - EDYCJA VI

 1. Kurs ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W DZIALE KADR I PŁAC
 2. Kurs TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC
 3. Kurs ZFŚS
 4. Kurs ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE PRACY
 5. Kurs RESTRUKTURYZACJA ZATRUDNIENIA – ZWOLNIENIA GRUPOWE
 6. Kurs RODO PRZY PRACY ZDALNEJ
 7. Kurs WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
 8. Kurs TWORZENIE REGULAMINÓW W ZAKŁADZIE PRACY 
 9. Kurs ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I MATERIALNA PRACOWNIKÓW 
 10. Kurs ZAKAZ KONKURENCJI 
 11. Kurs BADANIE TRZEŹWOŚCI 
 12. Kurs PRACA ZDALNA
 • 104 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE na druku MEiN oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK  
 • książka ZFŚS-nowość 
 • książka Odpowiedzialność porządkowa i materialna-nowość
 • książka Zakaz konkurencji-nowość
 • notes + długopis
 • kubek
 • kodeks pracy
 • segregator + pendrive ze wzorami dokumentów
 • Kodeks pracy 

675

Dołącz do kursu

1050

płatność cykliczna - 5 rat

2525

płatność cykliczna - 2 raty

płatność cykliczna - 8 rat

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

Dołącz do kursu

Dołącz do kursu

*

*

*

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 25 zł za koszty operacyjne 

Jestem bardzo zadowolona z kursu. Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób z dużą ilością przykładów, które wyraźnie obrazowały zagadnienia poruszane w konkretnych tematach. Żaden istotny akt prawny ważny w pracy kadrowca został przedstawiony i omówiony co jest dla mnie bardzo dużym atutem. Polecam

Kurs specjalista ds. kadr i płac

Anna F.

Kurs Kadry


Paulina B.

Wysoki poziom merytoryczny. Podczas kursu omawiane były przykłady z praktyki kadrowej, a także interpretacje i wyroki sądu. Z czystym sumieniem polecam 🙂

Możliwość nauki w dowolnym czasie, kurs bardzo dobrze opracowany, przekazany w prostym języku, a do tego dużo materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów i przykładów z życia codziennego. Napewno skorzystam z dodatkowych kursów. Polecam dla każdego zainteresowanego.

KURS KADRY

Ewelina K.

Kurs Warunki zatrudnienia po zmianach z uwzględnieniem stanowisk PIP

Agnieszka J.

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Pani Karolina posiada ogromną wiedzę w temacie prawa pracy i ubezpieczeń, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały, odpowiada na wszystkie pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy, przy tym udzielając cennych wskazówek przydatnych w pracy

Inne możliwości dołączenia do kursu

Poznaj program kursu Specjalista ds. Płac

Poznaj program kursu Specjalista ds. kadr

Być może interesuje Cię tylko część kadrowa lub płacowa?