Szkolenia odbywają się online w czasie rzeczywistym na platformie Clickmeeting. Do każdego spotkania otrzymasz indywidualny link. Korzystanie ze szkolenia nie wymaga instalowania dodatkowych programów. Możesz uczestniczyć w szkoleniu z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy dostęp do Internetu.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie na żywo albo chcesz powtórzyć materiał masz możliwość obejrzenia nagrań w każdej chwili i w dogodnym dla Ciebie czasie. Dostęp do platformy otrzymujesz na rok od momentu zakupu kursu. Nagrania możesz oglądać i przewijać bez żadnego limitu.

Studia przypadków (case study) stanowią kluczową część kursu, umożliwiając uczestnikom zgłębienie konkretnych sytuacji i problemów związanych z tematyką kursu. 

Po zakończonym kursie uzyskasz zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Specjalista ds. kadr i płac, kod zawodu: 242307 oraz 242310 

wygodna formuła

Dostęp do Nagrań

CASE STUDY


ZAŚWIADCZENIE 

Jedyny taki kurs na żywo

kadry i płace w oświacie • KADRY I PŁACE W OŚWIACIE  • KADRY I PŁACE W OŚWIACIE  •

Poznaj i pobierz katalog
z pełną ofertą i programem kursu

KURS JEST SKIEROWANY DO:

PRACOWNICY CENTRÓW USŁUG WSPÓLNYCH OBSŁUGUJĄCY PLACÓWKI OŚWIATOWE

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PUBLICZNYCH ORAZ NA PRAWACH PUBLICZNYCH

KADRY ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

Sprawdź bogaty merytorycznie program kursu

POBIERZ PEŁNY KALENDARZ SPOTKAŃ

Sześciomiesięczny weekendowy kompleksowy kurs zaplanowany jest od stycznia 2025 do czerwca 2025 w terminach 
25.01.2025, 26.01.2025, 08.02.2025, 09.02.2025, 22.02.2025, 23.02.2025, 15.03.2025, 16.03.2025, 29.03.2025, 30.03.2025, 05.04.2025, 06.04.2025, 26.04.2025, 27.04.2025, 10.05.2025, 11.05.2025, 24.05.2025 ,25.05.2025, 31.05.2025, 14.06.2025 

KADRY W OŚWIACIE

MODUŁ 1

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

KADRY W OŚWIACIE

MODUŁ 1

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielami

Zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony

 • Umowa na czas określony
 • Umowa na czas nieokreślony
 • Mianowanie
 • Dokumenty

Zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy na czas określony

 • Umowa z nauczycielem
 • Rozpoczynającym prace w placówce oświatowej
 • Zatrudnienia na podstawie zgody organu prowadzącego nauczyciela
 • nieposiadającego kwalifikacji
 • Umowa na zastępstwo
 • Umowa z uwagi na potrzeby potrzeby wynikającej z organizacji nauczania
 • Limit umów na czas określony
 • Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony

Czas pracy

Dokumentacja pracownicza

 • Zmiany w dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe
 • Okres archiwizacji
 • Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy
 • Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
 • Specyficzne dokumenty związane z zatrudnianiem i przebiegiem zatrudnienia nauczycieli
 • Normy czasu pracy nauczyciela
 • Wymiar czasu pracy
 • Obniżenie wymiaru zajęć
 • Uśrednianie i uzupełnianie pensum
 • Doba i tydzień pracownicze
 • Dobowy i tygodniowy odpoczynek
 • Zastępstwa doraźne
 • Godziny ponadwymiarowe
 • Zakaz zastępstw koleżeńskich
 • Ewidencja czasu pracy
 • Czas pracy nauczyciela niepełnosprawnego
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w dni wolne i święta

Zakończenie stosunku pracy

 • Wstęp- zakończenie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Porozumienie stron
 • Wypowiedzenie
 • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie – upływ czasu, na który umowa była zawarta
 • Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia
 • Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych
 • Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Urlopy i inne zwolnienia od pracy

 • Usprawiedliwianie nieobecności- nieobecności płatne i niepłatne
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop okolicznościowy
 • Urlop dla poratowania zdrowia
 • Urlop wypoczynkowy w placówce feryjnej
 • Urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej
 • Urlop wypoczynkowy dyrektora
 • Urlop uzupełniający i urlop zaległy
 • przedawnienie prawa do urlopu
 • Zwolnienie na działanie siły wyższej
 • Urlop szkoleniowy i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli

Zatrudnienia na podstawie mianowania

 • Przesłanki
 • Przekształcenie umowy o pracę w mianowanie
 • Utrata zatrudnienia na podstawie mianowania

Zatrudnienie nowego nauczyciela

 • Badania profilaktyczne, w tym przejęcie orzeczenia i skierowania z innej placówki oświatowej
 • Dane osobowe wymagane od kandydata do pracy i pracownika
 • zawarcie umowy o pracę / aktu mianowania
 • Warunki zatrudnienia
 • Szkolenie BHP
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych (PIT-2)
 • Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielem – dłużnikiem
 • Poinformowanie o PPK i wypłata transferowa
 • Dane nauczyciela pozyskiwane w trakcie zatrudnienia: niekaralność, rejestr sprawców przestępstw seksualnych, ewidencja postępowań dyscyplinarnych
 • Dokumenty

MODUŁ ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 • Ochrona nauczycielki w ciąży
 • Opieka na zdrowe dziecko do lat 14
 • Nauczyciel wychowujący dziecko do lat 4
 • Urlop macierzyński
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego
 • Przerwa w pracy dla nauczycielki karmiącej
 • Urlop opiekuńczy

Świadectwo pracy

 • Termin i sposób wydania świadectwa pracy
 • Elementy świadectwa pracy

Płace w oświacie

MODUŁ 2

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Płace w oświacie

MODUŁ 2

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Zasady ustalania wynagrodzenia nauczycieli

 • Reżimy obliczania wynagrodzeń nauczycieli (nauczyciela samorządowi i państwowi)
 • Podstawy prawne (Karta nauczyciela, rozporządzenia)
 • Składniki wynagrodzenia nauczycieli i inne świadczenia pracownicze
 • przysługujące tej grupie zawodowej
 • Terminy wypłaty nauczycieli
 • Zasada wypłaty wynagrodzenia z dołu i jej skutki
 • Pojęcie pensum (standardowe, obniżone, podwyższone i łączone)
 • Kwalifikacja płacowa i przeszeregowania płacowe

MODUŁ I – Podstawowe składniki wynagradzania nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze

 • Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i podmioty je ustalające
 • Mechanizmy wzrostu wynagrodzenia zasadniczego
 • Przeliczanie stawek minimalnych dla zwiększonego pensum

Wynagrodzenie za dni przepracowane (częściowe)

 • W miesiącu, gdy nauczyciel chorował
 • W miesiącu, gdy nauczyciel korzystał z urlopu bezpłatnego lub
 • wychowawczego
 • W miesiącu, gdy nauczyciel zaczął bądź skończył pracę w trakcie miesiąca

Najważniejszy dodatek – wysługa lat

 • Szacowanie wysokości
 • Okresy uprawniające
 • W podstawowym i dodatkowym miejscu pracy

Pozostałe dodatki do wynagrodzenia zasadniczego

 • Funkcyjny (stanowiska, na jakich przysługuje, ustalanie wysokości, stosunek do stawki osobistego zaszeregowania)
 • Za pracę w trudnych warunkach (za jakie prace przysługuje, określanie
 • proporcji do liczby godzin pracy w trudnych warunkach)
 • Motywacyjny (komu dyrektor go przyznaje, wysokość)
 • Inne dodatki (walutowy, służbowy, za uciążliwość pracy)

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 • Definicja pracy ponadwymiarowej i doraźnego zastępstwa
 • Zlecanie pracy ponadwymiarowej z urzędu i za zgodą nauczyciela
 • Zaplanowane i niezrealizowane zajęcia
 • Ustalanie wynagrodzenia

MODUŁ II – Podstawowe składniki wynagradzania nauczycieli

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Zasady ustalania urlopu wypoczynkowego nauczycieli w placówkach feryjnych i nieferyjnych
 • Składniki wliczane i niewliczane do podstawy wymiaru wynagrodzenia i
 • ekwiwalentu za urlop
 • Dzielniki podstawy wymiaru

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

 • Ustalanie stażu jubileuszowego
 • Obliczenia w szczególnych sytuacjach (np. jubileuszówka przysługująca we wrześniu)
 • Wcześniejsze uzyskanie prawa do nagrody jubileuszowej
 • Jubileuszówka w dwóch miejscach pracy
 • Skutki spóźnionego udowodnienia okresów wliczanych do stażu

Odprawy dla nauczycieli

 • W związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły
 • W związku z orzeczeniem niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
 • Z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy po urlopie bezpłatnym udzielonym w związku z przeniesieniem do stałego miejsca zamieszkania małżonka
 • W związku z cofnięciem skierowania do nauki religii
 • Emerytalna i rentowa

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)

 • Warunek przepracowania 6 miesięcy i zgodnie z organizacją pracy w szkole
 • Ustalanie stażu na poczet trzynastki
 • Składniki wliczane do podstawy wymiaru i wyłączane

Inne składniki wynagrodzenia należne nauczycielom

 • Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Dodatek miejski
 • Dodatek wiejski
 • Zasiłek na zagospodarowanie
 • Za pracę w dniu wolnym
 • Za urlop dla podratowania zdrowia
 • Za stan nieczynny
 • Z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Specyfika ustalania zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla nauczycieli

 • Wliczanie składników wynagradzania nauczycieli do podstawy wymiaru zasiłków
 • Analiza poszczególnych elementów płacowych pod kątem ich uwzględniania w zasiłkach

MODUŁ III – Świadczenia socjalne dla nauczycieli

Świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu

Świadczenie urlopowe

 • Termin wypłaty
 • Wysokość
 • Odniesienie do odpisu podstawowego

Osoby uprawnione do korzystania ze środków socjalnych w szkole

 • Pracownicy i członkowie ich rodzin
 • Byli pracownicy – emeryci lub renciści i członkowie ich rodzin
 • Prawidłowe zdefiniowane w regulaminie socjalnym pojęcia „członek rodziny osoby uprawnionej”

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej

Zasady ustalania odpisów na fundusz socjalny w szkole

 • Odpisy za nauczycieli
 • Odpisy za pracowników administracyjnych
 • Zwiększenia na byłych pracowników – emerytów i rencistów

Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

 • Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
 • Analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 • Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
 • Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
 • Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
 • Zasady dokumentowania przyznanej pomocy
 • Czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)

Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

 • Paczki dla dzieci
 • Karnety do klubu fitness
 • Zapomogi
 • Wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
 • Pożyczki mieszkaniowe z zfśs
 • Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs

 • Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
 • Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • Definicja rodziny w regulaminie socjalnym
 • Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
 • Ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
 • Ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
 • Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
 • Procedura starań o świadczenia socjalne

Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs

 • Powołanie i ustalenie składu, w tym władz komisji
 • Organizacyjne zasady działania komisji (sposób obradowania, częstotliwość spotkań, podejmowanie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu pomocy socjalnej)
 • Regulamin działania komisji

Utworzenie i działalność komisji socjalnej

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń socjalnych wypłacanych nauczycielowi

MODUŁ IV– Rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli na liście płac

Co to jest lista płac i jakie zawiera elementy

 • Jakie przepisy reguluję zasady tworzenia listy płac?
 • W jakiej postaci sporządzamy listę płac?
 • Co na niej rozliczamy?
 • Co to jest karta ewidencji czasu pracy i jak ją sporządzamy?

Jakie składki społeczne pobieramy z pensji nauczyciela

 • Które składki na ubezpieczenia społeczne finansuje płatnik, a które
 • ubezpieczony?
 • Co wliczamy do podstawy ich wymiaru, a co pomijamy?
 • Co to jest górna roczna podstawa składki emerytalnej i rentowej?
 • Czy wszystkie przychody oskładkowane są równie opodatkowane PIT?

Co należy do przychodów ze stosunku pracy nauczycieli

 • Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?
 • Jak wyceniać przychody z naturze
 • Czy wszystkie podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Na jakich zasadach naliczamy składkę zdrowotną

 • W jaki sposób ustalić podstawę jej wymiaru?
 • Kiedy obniżamy składkę zdrowotną do wysokości „starej” zaliczki na PIT?
 • Czy składkę zdrowotną można odliczyć od zaliczki na PIT?

Kiedy nauczyciel może złożyć oświadczenie PIT-2

 • Jakie wnioski pracownik może zgłosić poprzez PIT-2?
 • Od kiedy płatnik musi je honorować?
 • Które wnioski pracodawca respektuje po ustaniu zatrudnienia, a które nie?

Jakie koszty uzyskania stosujemy do przychodów nauczycieli

 • Kiedy koszty podstawowe, kiedy podwyższone, a kiedy autorskie?
 • Które koszty płatnik odlicza z urzędu, a które na wniosek?
 • Czy pracownik może w ogóle zrezygnować z kosztów?
 • Jakie koszty przysługują pracownikowi zdalnemu?

Podbór zaliczek na PIT od przychodów z pracy nauczyciela

 • Na jakich zasadach ustalamy zaliczki progresywne?
 • Kto może złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem?
 • W jakim celu pracownika składa wniosek o „podział” kwoty zmniejszającej podatek?

W jaki sposób obliczamy wynagrodzenie netto nauczyciela (do wypłaty) - przykłady

Jakie zwolnienia z serii PIT-0 stosujemy do nauczyciela?

 • Na jakich warunkach pracownik może korzystać z ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin, ulgi dla seniora lub ulgi na powrót?
 • Ile dziecko może dorobić, aby rodzic nie stracił prawa do ulgi 4+?
 • Czy nagroda jubileuszowa podlega pod zwolnienie dla seniora?
 • Które zwolnienie z PIT płatnik stosuje z urzędu, a które na wniosek?
 • Czy wniosek o objęcie którąś z ww. ulg obowiązuje w kolejnych latach
 • kalendarzowych?

rodo 

MODUŁ 3

prowadząca: Agnieszka Żarecka

Pełny program modułu

rodo 

MODUŁ 3

prowadząca: Agnieszka Żarecka

Pełny program modułu

Zasady prawidłowego przetwarzania danych w działach kadr i płac

Przesłanki zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych

 • Dane osobowe
 • Szczególna kategoria danych
 • Przetwarzanie
 • Pseudonimizacja
 • Administrator danych
 • Podmiot przetwarzający
 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych
 • Zasada ograniczonego celu
 • Zasada minimalizacji danych
 • Zasada prawidłowości
 • Zasada ograniczonego przetwarzania
 • Zasada integralności i poufności
 • Zasada rozliczalności

Podstawy prawne zbierania i przechowywania danych osobowych

 • Zgoda
 • Umowa lub czynności niezbędne do zawarcia umowy
 • Obowiązek prawny
 • Ochrona żywotnych interesów
 • Interes publiczny
 • Prawnie uzasadniony interes

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

Zgoda na przetwarzane danych w procesie zatrudnienia pracownika a warunki jej wyrażenia
przez osobę fizyczną

 • Dobrowolność
 • Świadomość
 • Czytelność i prostota
 • Odwołalność

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

Jakie informacje przekazać na temat przetwarzania danych aby spełnić wymogi prawne?

 • Podstawa prawna
 • Zakres klauzuli informacyjnej
 • Sposoby udostępnienia wymaganych informacji

Lista przysługujących praw osobom, których dane są przetwarzane oraz zasady wykonalności

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do wycofania zgody

Lista obowiązków administratora na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 • Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych
 • Powołanie inspektora ochrony danych
 • Realizacja przysługujących praw
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych

Podsumowanie i zakończenie

BHP

MODUŁ 4

prowadzący: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

BHP

MODUŁ 4

prowadzący: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP

Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MODUŁ 5

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MODUŁ 5

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

Rodzaje ubezpieczeń społecznych 

 • Stopy procentowe składek i zasady finansowania składek
 • Osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu,
 • wypadkowemu
 • Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników
 • Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki
 • pracodawcy
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników
 • Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników
 • Przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS

2

Warunki wyrażenia zgody przez osobę fizyczną

 • Dobrowolność
 • Świadomość
 • Czytelność i prostota
 • Odwołalność

2

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Składki na ZUS w 2025 r.
Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i
propozycji zmian

Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

 • Osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 • Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
 • Kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być
 • wykonywany w ramach prowadzonej działalności
 • Osoby pobierające stypendia
 • Zleceniobiorców
 • Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

 • Jak opłacać składki za osobę która w tym samym okresie ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych 

Dokumenty składane do ZUS

 • Dokumenty zgłoszeniowe przekazywane do ZUS
 • Dokumenty rozliczeniowe ZUS RCA, RPA, DRA
 • Zasady stosowane przy przekazywaniu dokumentów do ZUS
 • Zasady składania korekt dokumentów rozliczeniowych – analiza najczęściej występujących przypadków
 • Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS
 • Jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
 • Korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 • Uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Kiedy składki nie są opłacane

Rozliczenia z ZUS

 • Zasady rozliczania wpłat na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS
 • Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
 • Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 • Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
 • Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację
 • Kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego

Jak przygotować się na kontrolę ZUS-u?

 • Prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli
 • Protokół kontrolny – jak zgłosić zastrzeżenia?
 • Odwołanie od decyzji ZUS. Konsekwencje złożenia odwołania

UMOWY CYWILNOPRAWNE

MODUŁ 6

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

UMOWY CYWILNOPRAWNE

MODUŁ 6

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

Umowy cywilnoprawne – rozliczenia

Składki za zleceniobiorców

 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem
 • Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 • Umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek

Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców

 • Rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne)
 • Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę
 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów
 • Umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę
 • Kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje
 • Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców

Przychody zwolnione od składek

Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie wykonuje inne umowy zlecenia

 • Prowadzi działalność gospodarczą
 • Przebywa na urlopie wychowawczym
 • Przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 • Wykonuje umowę o pracę w innej firmie

Analiza przypadków

Treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę

Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje

Kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki?

Jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę?

Treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę

Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje

Kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki?

Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki płatnika składek

 • Zagrożenia dla płatnika
 • Jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę

 • Przychody zwolnione od składek
 • Rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorców

 • Kiedy składka na FP nie jest opłacana?

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane za zleceniobiorców

Umowa o dzieło

 • Treść umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, zasady ustalania wynagrodzenia
 • Umowa o dzieło a składki ZUS
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, a umową o pracę
 • Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia?
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS
 • Wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło
 • Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – sposób postępowania ZUS-u
 • Odwołanie od decyzji ZUS
 • Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy

Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za osoby wykonujące kontrakt menadżerski

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian

Odpowiedzi na pytania uczestników

ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK

MODUŁ 7

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK

MODUŁ 7

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

Zasiłki w 2025 r.– Obowiązki płatników składek

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłki opiekuńcze

Zasiłek macierzyński

 • Za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • Za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
 • Przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • Zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • Zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
 • Wynagrodzenie za czas choroby okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/ wynagrodzenia chorobowego
 • Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • Wysokość świadczeń chorobowych
 • Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje,
 • Wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 • Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
 • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
 • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Składniki wliczane i nie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
 • Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 • Zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 • Składniki przysługujące do określonego terminu,
 • Zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
 • Podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia, kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić, a kiedy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej

Podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

 • Kiedy podstawa wymiaru ulega uzupełnieniu

Odpowiedzi na pytania

SIO

MODUŁ 8

Pełny program modułu

SIO

MODUŁ 8

Pełny program modułu

Uwarunkowania formalno - prawne

Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów – podział i naliczanie

Parametry liczbowe a naliczenie subwencji oświatowej

Wagi i ich znaczenie w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej.

Rodzaj oddziałów klasowych a naliczenie subwencji oświatowej

Parametry kadrowe a naliczenia subwencji oświatowej

Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej

Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej

Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK

Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowej

Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą

Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO

Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2

Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych)

Logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie

Zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli

Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach (zakres danych wprowadzanych)

Zakładanie oddziałów w systemie

Przypisywanie uczniów do oddziałów

Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji

Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego

Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów

Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego

 • Uwarunkowania formalno - prawne
 • Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów – podział i naliczanie
 • Parametry liczbowe a naliczenie subwencji oświatowej
 • Wagi i ich znaczenie w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
 • Rodzaj oddziałów klasowych a naliczenie subwencji oświatowej
 • Parametry kadrowe a naliczenia subwencji oświatowej
 • Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej
 • Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej
 • Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK
 • Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowej
 • Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą
 • Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO
 • Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2
 • Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych)
 • Logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie
 • Zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli
 • Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach (zakres danych wprowadzanych)
 • Zakładanie oddziałów w systemie
 • Przypisywanie uczniów do oddziałów
 • Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji
 • Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego
 • Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów
 • Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego

PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW

MODUŁ 9

prowadząca: Małgorzata Narożnik

Pełny program modułu

PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW

MODUŁ 9

prowadząca: Małgorzata Narożnik

Pełny program modułu

Obsługa programu Płatnik

Obsługa Rejestru Płatników

Wysyłanie dokumentów do ZUS

 • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników
 • Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników
 • Potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie i aktualizacja danych z bazy serwera ZUS
 • Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA

Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych

Dokumenty rozliczeniowe ZUS

Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych

 • Obsługa formularza ZCNA
 • Dane członków rodzin w kartotece ubezpieczonych
 • Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA
 • Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA
 • Konfiguracja programu i obsługa interfejsu użytkownika w programie Płatnik
 • Praca w Rejestrze Ubezpieczonych
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Kartoteki Ubezpieczonych
 • Operacje na danych ubezpieczonych
 • Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych
 • Korekta danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana
 • Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS
 • Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania
 • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA
 • Import dokumentów z programu kadrowo-płacowego
 • Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA
 • Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA
 • Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA
 • Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora
 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora
 • Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS
 • Dokumenty: RCA, RSA i DRA
 • Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS
 • Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja
 • Wysyłka zestawów do ZUS

Zmiany obowiązujące od 2022 roku

 • Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń
 • Zmiany druków DRA I RCA
 • Likwidacja druku RZA
 • Nowe terminy do rozliczeń z ZUS

Związki zawodowe w zakładzie pracy

MODUŁ 10

prowadzący: Beata Kozakowska Burdzińska

Pełny program modułu

Związki zawodowe w zakładzie pracy

MODUŁ 10

prowadzący: Beata Kozakowska Burdzińska

Pełny program modułu

Podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych
Katalog osób uprawnionych do zrzeszania się w organizacji związkowej
Obowiązki pracodawcy względem związków zawodowych. Jakie informacje pracodawca powinien przekazać organizacji związkowej?
Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi
RODO a współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi
Rola związków zawodowych przy:
 • tworzeniu i zmianie wewnętrznych regulaminów: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy, a także zmianie warunków pracy i płacy
 • bezpieczeństwie i higienie pracy
 • układach zbiorowych pracy
 • sporach zbiorowych
Przywileje związkowe, w tym szczególna ochrona reprezentantów związkowych
Wybrane orzecznictwo dotyczące związków zawodowych

2

Warunki wyrażenia zgody przez osobę fizyczną

 • Dobrowolność
 • Świadomość
 • Czytelność i prostota
 • Odwołalność

2

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

ZFŚS

MODUŁ 11

Pełny program modułu

prowadzący: Karolina Niedzielska

ZFŚS

MODUŁ 11

Pełny program modułu

prowadzący: Karolina Niedzielska

Zasady tworzenia ZFŚS
 • obowiązek tworzenia funduszu
 • odstąpienie od tworzenia funduszu lub obniżenie wysokości odpisów socjalnych
 • kto wypłaca świadczenia urlopowe
Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu
 • obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi
 • definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania
 • dofinansowanie obiektów socjalnych
 • tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
Obliczanie odpisów na fundusz socjalny
 • ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
 • statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty
 • naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja
 • naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września
 • korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia;
Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych
 • katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)
 • pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zgodnie z rozporządzeniem RODO
 • osoby uprawnione na mocy regulaminu
 • czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;
Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym
 • regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
 • analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 • komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
 • kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
 • weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
 • zasady dokumentowania przyznanej pomocy
 • czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)
STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej;
Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego
paczki dla dzieci
 • karnety do klubu fitness
 • zapomogi
 • wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
 • pożyczki mieszkaniowe z zfśs
 • świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów
STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs;
Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku
 • rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
 • budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • definicja rodziny w regulaminie socjalnym
 • ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
 • ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
 • ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
 • analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
 • procedura starań o świadczenia socjalne
 • STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs;
 Utworzenie i działalność komisji socjalnej
 • powołanie i ustalenie składu, w tym władz komisji
 • organizacyjne zasady działania komisji (sposób obradowania, częstotliwość spotkań, podejmowanie decyzji o przyznaniu/nie przyznaniu pomocy socjalnej)
 • regulamin działania komisji;
Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs
 • zwiększone podczas epidemii limity ulg PIT
 • świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy
 • zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym
 • ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
 • zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
 • ulgi z tytułu zapomóg;
Egzekucja ze świadczeń socjalnych
 • odczytywanie zajęcia innych wierzytelności
 • pełne czy ograniczone potrącenia
Sesja pytań Q&A

 

Zasiłki - praktyczne warsztaty

MODUŁ 12

prowadzący: Karolina Niedzielska

Zestaw kadrowca

Zestaw kadrowca:
 • Notes i długopis kadrowca,
 • Segregator i pendrive ze wzorami dokumentów,
 • Kubek
 • Kalkulator
 • Świeca zapachowa


Dokumentacja pracownicza

kadry w oświacie

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Mam przepis na sukces w kadrach. Składa się on z trzech składników. Obecność na szkoleniach to jeden z nich. Uzupełnianie i powtarzanie nabytej wiedzy to drugi, a relaks po nauce to trzeci. Dlatego dla każdego uczestnika kursu, wysłane zostaną dodatkowe bonusowe materiały i produkty, które urozmaicą i uprzyjemnią naukę:


zestaw książek:

NOWOŚĆ!!!

świadectwo pracy

NOWOŚĆ!!!

Płace w oświacie

Mam przepis na sukces w kadrach. Składa się on z trzech składników. Obecność na szkoleniach to jeden z nich. Uzupełnianie i powtarzanie nabytej wiedzy to drugi, a relaks po nauce to trzeci. Dlatego dla każdego uczestnika kursu, wysłane zostaną dodatkowe bonusowe materiały i produkty, które urozmaicą i uprzyjemnią naukę:


świadectwo pracy

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

NOWOŚĆ!!!

Dlaczego warto wziąć udział?


Znajomość kadr i płac to jedna z najbardziej pożądanych obecnie kompetencji na rynku pracy. Po zakończeniu kursu nabędziesz wiedzę z zakresu kadr i płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo-płacowym.

Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Będziesz potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiązanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów, zastosować odpowiednią instytucję prawną.

Prowadzący szkolenie duży nacisk kładą na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Należy pamiętać, że prawo pracy to nadal prawo, a więc należy znać instytucje prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Kurs łączy ze sobą twardy jak i miękki HR, tematykę RODO, PFRON oraz takich programów jak: EXCEL, PŁATNIK, które są nieodzownymi elementami pracy kadrowca.

szeroki zakres kompetencji

Najwyższa jakość szkoleń 

iNSTYTUT KADR I PŁAC PERFECTA

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Specjalista ds. kadr i płac, kod zawodu: 242307 oraz 242310 

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek Oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN – EN ISO 9001 : 2015 w zakresie szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu kadr i płac w formie zdalnej i stacjonarnej.

Dzięki stosowanemu systemu zarządzania masz pewność, że uzyskujesz kompetencje i kwalifikacje na najwyższym poziomie.

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności są doceniane i uznawane przez pracodawców.

Z uwagi na wprowadzony System Zarządzania Jakością możemy pochwalić się bardzo dużym wskaźnikiem decyzji pozytywnych przy ubieganiu się przez kursantów o dofinansowanie z publicznych funduszy (KFS i BUR).

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
normy PN – EN ISO 9001:2015

Na kurs możesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Bazy Usług Rozwojowych.

dofinansowanie kursu

DOFINANSOWANIE 

Kurs Kadry i Płace startuje już 25 stycznia 2025, aktualnie odbywa się jego przedsprzedaż w najlepszych, promocyjnych cenach. 

Za kurs możesz zapłacić jednorazowo lub skorzystać z wygodnej płatności cyklicznej w 8, 5 lub 2 ratach. Numer rachunku do dokonania płatności cyklicznej znajdziesz na otrzymanej fakturze. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko i określ, którą ratę opłacasz.

Z myślą o uczestnikach, którzy czynnie pracują w ciągu tygodnia, zaplanowałam kurs w formie weekendowej. Będziemy się spotykać na żywo, w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. najwięcej zyskasz, będąc na każdym spotkaniu.

 SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Dołącz do kursu

kurs Kadry i płace w oświacie

Ratalne opcje zakupu

5000

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • 162 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK Kadry w Oświacie, Płace w Oświacie, Świadectwo Pracy, Dokumentacja Pracownicza, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dostęp do nagrań z rozwiązaniem zadań 
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY W OŚWIACIE
 2. Kurs PŁACE W OŚWIACIE
 3. Kurs RODO
 4. Kurs BHP
 5. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 6. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 7. Kurs ZASIŁKI 
 8. Kurs SIO
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs ZASIŁKI - WARSZTATY
 11. Kurs ZFŚS
 12. Kurs ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE PRACY

kurs KADRY I PŁACE W OŚWIACIE

Ratalne opcje zakupu

5000

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • 162 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK Kadry w Oświacie, Płace w Oświacie, Świadectwo Pracy, Dokumentacja Pracownicza, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dostęp do nagrań z rozwiązaniem zadań 
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY W OŚWIACIE
 2. Kurs PŁACE W OŚWIACIE
 3. Kurs RODO
 4. Kurs BHP
 5. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 6. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 7. Kurs ZASIŁKI 
 8. Kurs SIO
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs ZASIŁKI - WARSZTATY
 11. Kurs ZFŚS
 12. Kurs ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE PRACY

675

Dołącz do kursu

1050

płatność cykliczna - 5 rat

2525

płatność cykliczna - 2 raty

płatność cykliczna - 8 rat

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

Dołącz do kursu

Dołącz do kursu

*

*

*

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 25 zł za koszty operacyjne 

kurs kadry W OŚWIACIE

Ratalne opcje zakupu

2800

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

PAKIET KURSOWY NIE ZAWIERA KURSÓW I KSIĄŻEK Z ZAKRESU PŁAC

 • 128 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK Kadry w Oświacie, Świadectwo Pracy, Dokumentacja Pracownicza, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dostęp do nagrań z rozwiązaniem zadań 
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY W OŚWIACIE
 2. Kurs PŁACE W OŚWIACIE
 3. Kurs RODO
 4. Kurs BHP
 5. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 6. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 7. Kurs ZASIŁKI 
 8. Kurs SIO
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs ZASIŁKI - WARSZTATY
 11. Kurs ZFŚS
 12. Kurs ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE PRACY

KURS KADRY W OŚWIACIE

Ratalne opcje zakupu

2800

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

pakiet kursowy nie zawiera kursów i książek z zakresu płac

 • 128 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK Kadry w Oświacie, Świadectwo Pracy, Dokumentacja Pracownicza, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dostęp do nagrań z rozwiązaniem zadań 
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY W OŚWIACIE
 2. Kurs PŁACE W OŚWIACIE
 3. Kurs RODO
 4. Kurs BHP
 5. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 6. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 7. Kurs ZASIŁKI 
 8. Kurs SIO
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs ZASIŁKI - WARSZTATY
 11. Kurs ZFŚS
 12. Kurs ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE PRACY

610

1450

płatność cykliczna - 5 rat

płatność cykliczna - 2 raty

Dołącz do kursu

Dołącz do kursu

*

*

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

KURS płace W OŚWIACIE

Ratalne opcje zakupu

2400

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

PAKIET KURSOWY NIE ZAWIERA KURSÓW I KSIĄŻEK Z ZAKRESU kadr

 • 112 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK Płace w Oświacie, Świadectwo Pracy, Dokumentacja Pracownicza, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dostęp do nagrań z rozwiązaniem zadań 
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY W OŚWIACIE
 2. Kurs PŁACE W OŚWIACIE
 3. Kurs RODO
 4. Kurs BHP
 5. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 6. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 7. Kurs ZASIŁKI 
 8. Kurs SIO
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs ZASIŁKI - WARSZTATY
 11. Kurs ZFŚS
 12. Kurs ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE PRACY

KURS płace W OŚWIACIE

Ratalne opcje zakupu

2400

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

PAKIET KURSOWY NIE ZAWIERA KURSÓW I KSIĄŻEK Z ZAKRESU kadr

 • 112 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK Płace w Oświacie, Świadectwo Pracy, Dokumentacja Pracownicza, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dostęp do nagrań z rozwiązaniem zadań 
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY W OŚWIACIE
 2. Kurs PŁACE W OŚWIACIE
 3. Kurs RODO
 4. Kurs BHP
 5. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 6. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 7. Kurs ZASIŁKI 
 8. Kurs SIO
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs ZASIŁKI - WARSZTATY
 11. Kurs ZFŚS
 12. Kurs ZWIĄZKI ZAWODOWE W ZAKŁADZIE PRACY

530

1250

płatność cykliczna - 5 rat

płatność cykliczna - 2 raty

Dołącz do kursu

Dołącz do kursu

*

*

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 25 zł za koszty operacyjne 

Jestem bardzo zadowolona z kursu. Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób z dużą ilością przykładów, które wyraźnie obrazowały zagadnienia poruszane w konkretnych tematach. Żaden istotny akt prawny ważny w pracy kadrowca został przedstawiony i omówiony co jest dla mnie bardzo dużym atutem. Polecam

Kurs specjalista ds. kadr i płac

Anna F.

Kurs Kadry


Paulina B.

Wysoki poziom merytoryczny. Podczas kursu omawiane były przykłady z praktyki kadrowej, a także interpretacje i wyroki sądu. Z czystym sumieniem polecam 🙂

Możliwość nauki w dowolnym czasie, kurs bardzo dobrze opracowany, przekazany w prostym języku, a do tego dużo materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów i przykładów z życia codziennego. Napewno skorzystam z dodatkowych kursów. Polecam dla każdego zainteresowanego.

KURS KADRY

Ewelina K.

Kurs Warunki zatrudnienia po zmianach z uwzględnieniem stanowisk PIP

Agnieszka J.

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Pani Karolina posiada ogromną wiedzę w temacie prawa pracy i ubezpieczeń, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały, odpowiada na wszystkie pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy, przy tym udzielając cennych wskazówek przydatnych w pracy

Inne możliwości dołączenia do kursu

Poznaj program kursu płace w oświacie

Poznaj program kursu kadry w oświacie

Być może interesuje Cię tylko część kadrowa lub płacowa?