Szkolenia odbywają się online w czasie rzeczywistym na platformie Clickmeeting. Do każdego spotkania otrzymasz indywidualny link. Korzystanie ze szkolenia nie wymaga instalowania dodatkowych programów. Możesz uczestniczyć w szkoleniu z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy dostęp do Internetu.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie na żywo albo chcesz powtórzyć materiał masz możliwość obejrzenia nagrań w każdej chwili i w dogodnym dla Ciebie czasie. Dostęp do platformy otrzymujesz na rok od momentu zakupu kursu. Nagrania możesz oglądać i przewijać bez żadnego limitu.

Studia przypadków (case study) stanowią kluczową część kursu, umożliwiając uczestnikom zgłębienie konkretnych sytuacji i problemów związanych z tematyką kursu. 

Po zakończonym kursie uzyskasz zaświadczenie na druku MEiN oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Specjalista do spraw cudzoziemców, kod zawodu: 242231

wygodna formuła

Dostęp do Nagrań

CASE STUDY


CERTYFIKAT MEiN

Jedyny taki kurs na żywo

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

KURS JEST SKIEROWANY DO:

Adresatami szkolenia są osoby, które zajmują się w organizacjach i zakładach pracy zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, kontaktami z Urzędami, rozliczaniem wynagrodzeń oraz księgowością, a także właściciele firm oraz inne osoby, które są zainteresowane tematyką zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. Szkolenie jest także doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą usystematyzować, poszerzyć oraz utrwalić wiedzę z omawianego zakresu. Na szkolenie zapraszamy także osoby, które nie mają doświadczenia z zakresu kadr i płac oraz myślą nad rozpoczęciem pracy w twardym HR.

W związku z wieloma pytaniami i prośbami, które były do mnie kierowane o zorganizowanie szkolenia z zakresu zatrudniania oraz legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych zaprosiłam do współpracy Panią Małgorzatę Narożnik, która jest specjalistą w zatrudnianiu cudzoziemców.

SĄ TO DWUDNIOWE WARSZTATY, PO UKOŃCZENIU KTÓRYCH UCZESTNIK OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN POTWIERDZAJĄCE KOMPETENCJE W ZAWODZIE: SPECJALISTA DS. ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ MATERIAŁY ELEKTRONICZNE I DOSTĘP DO NAGRANIA NA ROK.


Więcej informacji:

Sprawdź bogaty merytorycznie program kursu

Kompleksowy kurs zaplanowany jest w dniach:
 • 27-28.07.2024 r.
 • godz. 10-15
 • platforma Clickmeeting
 • Szkolenie na żywo na platformie do wideokonferencji - informacja dotycząca połączenia zostanie wysłana drogą mailową

Zapis na szkolenie

dostępne wkrótce

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ? Masz 2 możliwości:
Zakup szkolenia w moim sklepie.
Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

dodaj produkt do koszyka

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

prowadząca: Małgorzata Narożnik

Pełny program modułu

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

prowadząca: Małgorzata Narożnik

Pełny program modułu

Trzy warunki legalnej pracy cudzoziemca w Polsce

Podstawy zatrudnienia cudzoziemców

Zatrudnienie i Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce w nawiązaniu do Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.

Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce
 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy, a pobyt stały

Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

 • Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy
 • Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń
 • Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii

Prawa pobytowe uprawniające do wykonywania pracy (wraz z zezwoleniem na pracę)

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy
 • Zezwolenie na pracę
 • Wizy wydawane w związku z wykonywaniem pracy
 • Praca w ramach ruchu bezwizowego
 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Zezwolenie na pracę
 • Inne zmiany od 2022 roku – preferencje dla niektórych branż
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Ustawa z 13 stycznia 2023 r. podpisana przez Prezydenta 25 stycznia 2023 r.

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 • Termin 30 dni na złożenie wniosku o nr PESEL
 • Zmiany w finansowaniu pomocy socjalnej
 • 14 dni na powiadomienie Urzędu Pracy przez pracodawcę o zatrudnieniu cudzoziemca
 • Zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy
 • Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
 • Zmiany dot. postępowań powrotnych
 • Uchylenie przepisów covidowych dot. składania wniosków pobytowych,
 • przedłużania ważności dokumentów pobytowych, terminu opuszczania Polski

O cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Podpisana przez Prezydenta i ogłoszona 23 marca 2023 r.

 • 7 dniowy termin na wniesienie odwołania
 • Krótszy termin na „dobrowolny powrót”
 • Możliwość deportacji przed rozpoznaniem sprawy przez niezależny sąd,
 • Dłuższy okres pobytu cudzoziemca (-mki) w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla Cudzoziemców
 • Wydłużenie maksymalnego czasu obowiązywania zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
 • Nowy rodzaj decyzji – odmowa wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen
 • Przetrzymywanie cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski w specjalnych pomieszczeniach – bez zgody sądu
 • Elektroniczny dokument pobytowy dla dzieci obywateli (-lek) Ukrainy przebywających w Polsce
 • Nowe kategorie cudzoziemców (-mek) uprawnionych do uzyskania polskiego dokumentu podróży w specjalnych pomieszczeniach – bez zgody sądu

Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Wjazd, pobyt i zatrudnianie obywateli Ukrainy w czasie wojny –
omówienie Specustawy z 12 marca 2022 r. oraz zmiany

07 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach – sejm uchwalił zmianę ustawy z dnia 09 marca 2023 r.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. 

Zajęcia praktyczne – uzupełnianie wniosków do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Pracy

Sesja Q&A – pytań i odpowiedzi

Małgorzata Narożnik

Starszy Specjalista ds. kadr i płac. Certyfikowany trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego, administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.


Najwyższa jakość szkoleń 

iNSTYTUT KADR I PŁAC PERFECTA

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Specjalista do spraw cudzoziemców, kod zawodu: 242231

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek Oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN – EN ISO 9001 : 2015 w zakresie szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu kadr i płac w formie zdalnej i stacjonarnej.

Dzięki stosowanemu systemu zarządzania masz pewność, że uzyskujesz kompetencje i kwalifikacje na najwyższym poziomie.

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności są doceniane i uznawane przez pracodawców.

Z uwagi na wprowadzony System Zarządzania Jakością możemy pochwalić się bardzo dużym wskaźnikiem decyzji pozytywnych przy ubieganiu się przez kursantów o dofinansowanie z publicznych funduszy (KFS i BUR).

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
normy PN – EN ISO 9001:2015

Na kurs możesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Bazy Usług Rozwojowych.

dofinansowanie kursu

DOFINANSOWANIE 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW PO ZMIANACH, 6-7.04.2024

900

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • Kompleksowy kurs zaplanowany jest w dniach:
 • 27-28.07.2024 r.
 • godz. 10-15
 • platforma Clickmeeting
 • Szkolenie na żywo na platformie do wideokonferencji - informacja dotycząca połączenia zostanie wysłana drogą mailową

Jestem bardzo zadowolona z kursu. Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób z dużą ilością przykładów, które wyraźnie obrazowały zagadnienia poruszane w konkretnych tematach. Żaden istotny akt prawny ważny w pracy kadrowca został przedstawiony i omówiony co jest dla mnie bardzo dużym atutem. Polecam

Kurs specjalista ds. kadr i płac

Anna F.

Kurs Kadry


Paulina B.

Wysoki poziom merytoryczny. Podczas kursu omawiane były przykłady z praktyki kadrowej, a także interpretacje i wyroki sądu. Z czystym sumieniem polecam 🙂

Możliwość nauki w dowolnym czasie, kurs bardzo dobrze opracowany, przekazany w prostym języku, a do tego dużo materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów i przykładów z życia codziennego. Napewno skorzystam z dodatkowych kursów. Polecam dla każdego zainteresowanego.

KURS KADRY

Ewelina K.

Kurs Warunki zatrudnienia po zmianach z uwzględnieniem stanowisk PIP

Agnieszka J.

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Pani Karolina posiada ogromną wiedzę w temacie prawa pracy i ubezpieczeń, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały, odpowiada na wszystkie pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy, przy tym udzielając cennych wskazówek przydatnych w pracy

Inne możliwości dołączenia do kursu

Poznaj program kursu Specjalista ds. Płac

Poznaj program kursu Specjalista ds. kadr

Być może interesuje Cię tylko część kadrowa lub płacowa?