Share on facebook

Zmiana terminu opłacania składek w Nowym Ładzie

Ustawa zmieniająca między innymi ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych zwana Nowym Polskim Ładem lub Nowym Ładem zakłada zmianę w zakresie terminu składania deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Art. 8. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

4) w
a) w ust. 1:

–  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, nie później niż:”,

–  uchyla się pkt 1,

–  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;”,

–  w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.”,

b)  uchyla się ust. 2a i 2b,

c)  ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c. Osoby, o których mowa w ust. 2d–2f, są zwolnione z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc, także wówczas, gdy zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.”,

d) uchyla się ust. 2g.


A więc jak przełożyć powyższy przepis zmieniający na rzeczywistość?

Znika termin płatności do 10 dnia następnego miesiąca- dla płatników składek opłacających składki tylko za siebie.

Jakie będą terminy?

-do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

-do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną, tj. spółki kapitałowe (sp. z o.o., SA), spółdzielnie, uczelnie, kościoły, partie polityczne,

-do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, czyli także tych którzy mieli dotychczasowy termin do 10 dnia następnego miesiąca.

Skąd ta zmiana? Skoro składka zdrowotna ma być obliczana i odprowadzana od uzyskanego dochodu, a ten jest skorelowany z 20 tym.

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email