Dyżur medyczny i klauzula opt-out

Pracodawca ma prawo zobowiązać osobę, która wykonuje zawód medyczny i posiada wykształcenie wyższe (lekarze, pielęgniarki, położne) do pełnienia dyżuru medycznego. Dokładnie określa to art. 95. 1 ustawy o działalności leczniczej. „Pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być zobowiązani do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego”. Pracownicy medyczni […]

Normy i wymiar czasu pracy w placówkach medycznych

Mając na uwadze specyficzny charakter świadczeń, które są udzielane przez podmioty lecznicze ustawodawca, dla pracowników tych podmiotów stworzył odrębne przepisy dotyczące czasu pracy, które uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w dziale III „czas pracy pracowników podmiotów leczniczych”. Natomiast źródłem podstawowym, które reguluje czas pracy, jakie stosowane jest w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o działalności leczniczej są przepisy […]