Informacja o 10 letnim okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

W związku ze zmianami w okresie archiwizacji dokumentacji pracowniczej, ustawodawca nałożył na pracodawcę nowy obowiązek informacyjny. Zgodnie z art. Art. 94 (6) wprowadzanego do kodeksu pracy na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją -> W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej […]

Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej

Pracownicy zatrudni przed 01.01.1999 r. Dokumentacja pracownicza osób, które zostały zatrudnione przed dniem 01.01.1999r., będzie zawsze przechowywana 50 lat. W związku z tym do sytuacji prawnej tych osób będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące przed nowelizacją. Tym samym pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy nie ma obowiązku informowania pracownika przez jaki okres będzie archiwizowana jego dokumentacja pracownicza. Błędną praktyką jest również informowanie pracownika o możliwości odbioru dokumentacji […]