Odpowiedzialność materialna pracowników

O odpowiedzialności materialnej pracowników w kadrach mówi się mało, bo są to czyste przepisy i instytucje cywilnoprawne. Zazwyczaj tą materią zajmują się radcowie prawni obsługujący danego pracodawcę. Zatem skoro jestem prawnikiem oraz zajmuje się kadrami i płacami przedstawię tą niezwykle ciekawą instytucję prawną. Odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracodawcy Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. W przypadku winy […]