Szkolenia odbywają się online w czasie rzeczywistym na platformie Clickmeeting. Do każdego spotkania otrzymasz indywidualny link. Korzystanie ze szkolenia nie wymaga instalowania dodatkowych programów. Możesz uczestniczyć w szkoleniu z każdego miejsca na ziemi. Wystarczy dostęp do Internetu.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w kursie na żywo albo chcesz powtórzyć materiał masz możliwość obejrzenia nagrań w każdej chwili i w dogodnym dla Ciebie czasie. Dostęp do platformy otrzymujesz na rok od momentu zakupu kursu. Nagrania możesz oglądać i przewijać bez żadnego limitu.

Studia przypadków (case study) stanowią kluczową część kursu, umożliwiając uczestnikom zgłębienie konkretnych sytuacji i problemów związanych z tematyką kursu. 

Po zakończonym kursie uzyskasz zaświadczenie na druku MEiN oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Specjalista ds. kadr i płac, kod zawodu: 242307 oraz 242310 

wygodna formuła

Dostęp do Nagrań

CASE STUDY


CERTYFIKAT MEiN

Jedyny taki kurs na żywo

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC • SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC • SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC•

Poznaj i pobierz katalog
z pełną ofertą i programem kursu

KURS JEST SKIEROWANY DO:

Kurs skierowany jest nie tylko do osób ściśle związanych z kadrami i płacami. Będzie niezwykle przydatny również dla osób dopiero rozpoczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac.

 Idealnie sprawdzi się też dla księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców, osób pracujących w obszarze miękkiego HR lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo-płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych.

Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji. Prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.

Sprawdź bogaty merytorycznie program kursu

POBIERZ PEŁNY KALENDARZ SPOTKAŃ

Siedmiomiesięczny weekendowy kompleksowy kurs zaplanowany jest od czerwca do stycznia w terminach 08-09.06.2024, 22-23.06.2024, 06-07.07.2024, 20-21.07.2024, 03-04.08.2024, 24-25.08.2024, 07-08.09.2024, 21-22.09.2024, 05-06.10.2024, 12-13.10.2024, 26-27.10.2024, 16-17.11.2024, 23.11.2024, 30.11.2024, 11.01.2025, 18-19.01.2025, 25-26.01.2025. 
Przed nami 241 napakowanych wiedzą godzin szkoleniowych*

KADRY I PŁACE

MODUŁ 1

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

KADRY I PŁACE

MODUŁ 1

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

Zatrudnienie nowego pracownika

Urlopy i inne zwolnienia od pracy

 • Badania profilaktyczne
 • Dane osobowe wymagane od kandydata do pracy i pracownika
 • Zawarcie umowy o pracę oraz poinformowanie o warunkach zatrudnienia
 • Szkolenie BHP
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych
 • Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy
 • Wypłata transferowa PPK 

Czas pracy

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 • Czym jest czas pracy?
 • Doba i tydzień pracowniczy
 • Dobowy i tygodniowy odpoczynek
 • Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe
 • Normy i rozkłady czasu pracy
 • Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy
 • Przerwy wliczane do czasu pracy
 • Przerwa niewliczana do czasu pracy
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych
 • Zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dniu rozkładowo wolnym
 • Praca w niedzielę i święta
 • Praca w porze nocnej
 • Dyżur i przestój
 • Wyjścia prywatne
 • Czas pracy kadry kierowniczej
 • Czas pracy w podróży służbowej
 • Ewidencja czasu pracy
 • Usprawiedliwianie nieobecności – nieobecności płatne i niepłatne
 • Urlop wypoczynkowy- założenia ogólne i staż urlopowy
 • Wymiary urlopu wypoczynkowego i zasady ustalania wymiaru
 • Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego- pierwsza praca
 • Przerwanie i przesunięcie oraz odwołanie z urlopu wypoczynkowego
 • Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym i bezpłatnym
 • Urlop zaległy i przedawnienie prawa do urlopu
 • Dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej, weterana
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop szkoleniowy i podnoszenie kwalifikacji pracownika
 • Urlop okolicznościowy 

Dokumentacja pracownicza

 • Zmiany w dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe
 • Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy
 • Okres archiwizacji
 • Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej 
Ochrona pracownicy w ciąży
 • Opieka na zdrowe dziecko do lat 14
 • Pracownik wychowujący dziecko do lat 4
 • Urlop macierzyński i rodzicielski
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego 

Płace

Zakończenie stosunku pracy + świadectwo pracy

Zakończenie stosunku pracy
 • Wstęp- zakończenie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Porozumienie stron
 • Wypowiedzenie
 • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Okresy wypowiedzenia
 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
 • Rozwiązanie- upływ czasu, na który umowa była zawarta
 • Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia
 • Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 
Świadectwo pracy
 • Termin i sposób wydania świadectwa pracy
 • Elementy świadectwa pracy 
 • Wynagrodzenie za prace, jego składniki i systemy wynagrodzeń
 • Dokumentacja płac
 • Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych
 • Wynagrodzenie za przestój i dyżur
 • Ryczałty
 • Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i pracę ponadwymiarową
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotneobowiązki wobec ZUS
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US
 • Przekroczenie II progu podatku dochodowego i podstawy wymiaru składek
 • Inne Fundusze
 • Lista płac w praktyce
 • Lista płac i korekty w praktyce
 • Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 • Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 • Świadczenia pozapłacowe
 • Odszkodowania ze stosunku pracy
 • Odprawy ze stosunku pracy
 • Ulgi PIT 0
 • Ulga dla klasy średniej
 • Mechanizm odroczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.
 • Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Nielegalne zatrudnienie i konsekwencje dla pracodawcy
 • Świadczenie urlopowe

PPK

 • Założenia i cel PPK
 • Obowiązki pracodawcy
 • Uczestnictwo w PPK
 • Zarządzanie PPK przez uczestnika
 • PPK na liście płac

Zmiana warunków zatrudnienia

 • Porozumienie oraz wypowiedzenie zmieniające
 • Zmiana warunków zatrudnienia na innych zasadach

BHP

MODUŁ 2

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

BHP

MODUŁ 2

prowadząca: Karolina Niedzielska

Pełny program modułu

BHP

 • Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP
 • Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

rodo dla specjalistów kadr i płac

MODUŁ 3

prowadząca: Agnieszka Żarecka

Pełny program modułu

rodo dla specjalistów kadr i płac

MODUŁ 3

prowadząca: Agnieszka Żarecka

Pełny program modułu

Zasady prawidłowego przetwarzania danych w działach kadr i płac

Istota pojęć na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 • Dane osobowe
 • Szczególna kategoria danych
 • Przetwarzanie
 • Pseudonimizacja
 • Administrator danych
 • Podmiot przetwarzający
 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych
 • Zasada ograniczonego celu
 • Zasada minimalizacji danych
 • Zasada prawidłowości
 • Zasada ograniczonego przetwarzania
 • Zasada integralności i poufności
 • Zasada rozliczalności

Podstawy prawne zbierania i przechowywania danych osobowych

 • Zgoda
 • Umowa lub czynności niezbędne do zawarcia umowy
 • Obowiązek prawny
 • Ochrona żywotnych interesów
 • Interes publiczny
 • Prawnie uzasadniony interes

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

Zgoda na przetwarzane danych w procesie zatrudnienia pracownika a warunki jej wyrażenia
przez osobę fizyczną

 • Dobrowolność
 • Świadomość
 • Czytelność i prostota
 • Odwołalność

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

Jakie informacje przekazać na temat przetwarzania danych aby spełnić wymogi prawne?

 • Podstawa prawna
 • Zakres klauzuli informacyjnej
 • Sposoby udostępnienia wymaganych informacji

Lista przysługujących praw osobom, których dane są przetwarzane oraz zasady wykonalności

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do wycofania zgody

Lista obowiązków administratora na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 • Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych
 • Powołanie inspektora ochrony danych
 • Realizacja przysługujących praw
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych

Podsumowanie i zakończenie

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MODUŁ 4

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

MODUŁ 4

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

Rodzaje ubezpieczeń społecznych 

 • Stopy procentowe składek i zasady finansowania składek
 • Osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu,
 • wypadkowemu
 • Składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników
 • Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki
 • pracodawcy
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników
 • Podstawa na ubezpieczenie zdrowotne za pracowników
 • Przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS

2

Warunki wyrażenia zgody przez osobę fizyczną

 • Dobrowolność
 • Świadomość
 • Czytelność i prostota
 • Odwołalność

2

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Składki na ZUS w 2024 r.
Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i
propozycji zmian

Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

 • Osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 • Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
 • Kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być
 • wykonywany w ramach prowadzonej działalności
 • Osoby pobierające stypendia
 • Zleceniobiorców
 • Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

 • Jak opłacać składki za osobę która w tym samym okresie ma więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych 

Dokumenty składane do ZUS

 • Dokumenty zgłoszeniowe przekazywane do ZUS
 • Dokumenty rozliczeniowe ZUS RCA, RPA, DRA
 • Zasady stosowane przy przekazywaniu dokumentów do ZUS
 • Zasady składania korekt dokumentów rozliczeniowych – analiza najczęściej występujących przypadków
 • Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS
 • Jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
 • Korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 • Uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Kiedy składki nie są opłacane

Rozliczenia z ZUS

 • Zasady rozliczania wpłat na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS
 • Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
 • Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 • Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
 • Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację
 • Kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego

Jak przygotować się na kontrolę ZUS-u?

 • Prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli
 • Protokół kontrolny – jak zgłosić zastrzeżenia?
 • Odwołanie od decyzji ZUS. Konsekwencje złożenia odwołania

UMOWY CYWILNOPRAWNE

MODUŁ 5

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

UMOWY CYWILNOPRAWNE

MODUŁ 5

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

Umowy cywilnoprawne rodzące obowiązek ubezpieczeń

 • Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług), umową o dzieło

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane za zleceniobiorców

Składki za zleceniobiorców

 • Umowa zlecenia jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem
 • Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 • Umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek

Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców

 • Rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorców

 • Kiedy składa na FP nie jest opłacana?

Kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki?

 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne)
 • Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę
 • Kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje
 • Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców
 • Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie wykonuje inne umowy zlecenia, umowę o pracę
 • Treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę
 • Zagrożenia dla płatnika
 • Jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika?
 • Analiza przypadków
 • Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę

Składki za zleceniobiorcę który ma inne tytuły do ubezpieczeń

 • Prowadzi działalność gospodarczą
 • Przebywa na urlopie wychowawczym
 • Przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 • Wykonuje umowę o pracę w innej firmie

Umowa o dzieło

 • Treść umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, zasady ustalania wynagrodzenia
 • Umowa o dzieło a składki ZUS
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 • Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia?
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS
 • Wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło
 • Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – sposób postępowania ZUS-u
 • Odwołanie od decyzji ZUS
 • Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian

Odpowiedzi na pytania uczestników

Przychody zwolnione od składek

Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki płatnika składek

Dofinansowanie z pfron

MODUŁ 6

prowadzący: Elżbieta Górecka

Pełny program modułu

Dofinansowanie z pfron

MODUŁ 6

prowadzący: Elżbieta Górecka

Pełny program modułu

Analiza firmy pod kątem możliwości starania się o dofinasowanie do wynagrodzeń osób z orzeczeniem – sprawdzenie czy bieżąca sytuacja firmy pozwala na otrzymanie dofinasowania do pensji pracownika

Co to jest system SODIR i jak go okiełznać

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie (przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów)

Przygotowanie firmy do rejestracji w PFRON – główne zasady i dokumenty oraz omówienie procedury rejestracji (formularze, oświadczenia itp.)

Definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON

Co to jest efekt zachęty? Kiedy należy go spełnić i czy naprawdę to jest wiedza tajemna?

Ciekawe przypadki i sposoby ich rozwiązywania

 • zasady prawidłowego wypełniania w/w dokumentów
 • rodzaje kosztów płacy oraz wyliczanie pozycji 37, 38, 39, 41 we wniosku WN-D
 • zasady dotyczących wyliczania średniego zatrudnia za okres sprawozdawczy
 • zasady prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej INF-OPP

Przygotowanie wniosków niezbędnych do uzyskania comiesięcznego dofinansowania z PFRON

Formularz WN-D, INF-DP, INF-OPP oraz dodatkowe zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z przygotowaną listą

Najczęściej popełniane błędy. Praktyka współpracy z PFRON

Jak przebiega kontrola z PFRON

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy.
W ramach zajęć zostanie przeprowadzony szereg ćwiczeń i analiz.

ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK

MODUŁ 7

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK

MODUŁ 7

prowadzący: Andrzej Radzisław

Pełny program modułu

Zasiłki w 2024 r.– Obowiązki płatników składek

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłki opiekuńcze

Zasiłek macierzyński

 • Za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • Za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
 • Przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • Zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • Zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
 • Wynagrodzenie za czas choroby okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/ wynagrodzenia chorobowego
 • Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • Wysokość świadczeń chorobowych
 • Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia,
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje,
 • Wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 • Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
 • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
 • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Składniki wliczane i nie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
 • Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 • Zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 • Składniki przysługujące do określonego terminu,
 • Zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
 • Podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia, kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić, a kiedy przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej

Podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

 • Kiedy podstawa wymiaru ulega uzupełnieniu

Odpowiedzi na pytania

EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC

MODUŁ 8

prowadzący: Łukasz Ruszkiewicz

Pełny program modułu

EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC

MODUŁ 8

prowadzący: Łukasz Ruszkiewicz

Pełny program modułu

Adresowanie komórek

Jak przeliczyć czas pracy (np. 08:15:00) na liczbę godzin?

Funkcje tekstowe i tekst jako kolumny

Funkcje wyszukiwania

Funkcje logiczne (naliczanie premii pracownikom w zależności od wielu warunków)

Usuwanie duplikatów

Formatowanie warunkowe

Podstawy tabeli przestawnej

Ochrona danych

Funkcje czasu i daty

Inne Excelowe triki przyspieszające pracę

PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW

MODUŁ 9

prowadząca: Małgorzata Narożnik

Pełny program modułu

PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW

MODUŁ 9

prowadząca: Małgorzata Narożnik

Pełny program modułu

Obsługa programu Płatnik

Obsługa Rejestru Płatników

Wysyłanie dokumentów do ZUS

 • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników
 • Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników
 • Potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie i aktualizacja danych z bazy serwera ZUS
 • Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA

Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych

Dokumenty rozliczeniowe ZUS

Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych

 • Obsługa formularza ZCNA
 • Dane członków rodzin w kartotece ubezpieczonych
 • Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA
 • Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA
 • Konfiguracja programu i obsługa interfejsu użytkownika w programie Płatnik
 • Praca w Rejestrze Ubezpieczonych
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Kartoteki Ubezpieczonych
 • Operacje na danych ubezpieczonych
 • Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych
 • Korekta danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana
 • Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS
 • Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania
 • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA
 • Import dokumentów z programu kadrowo-płacowego
 • Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA
 • Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA
 • Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA
 • Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora
 • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych
 • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora
 • Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS
 • Dokumenty: RCA, RSA i DRA
 • Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS
 • Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja
 • Wysyłka zestawów do ZUS

Zmiany obowiązujące od 2022 roku

 • Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń
 • Zmiany druków DRA I RCA
 • Likwidacja druku RZA
 • Nowe terminy do rozliczeń z ZUS

PROGRAM COMARCH OPTIMA

MODUŁ 10

prowadząca: Małgorzata Narożnik

Pełny program modułu

PROGRAM COMARCH OPTIMA

MODUŁ 10

prowadząca: Małgorzata Narożnik

Pełny program modułu

Zakładanie i konfiguracja bazy danych podmiotu. Tworzenie kartotek pracowniczych oraz list płac. Wprowadzanie absencji, zdarzeń i naliczanie wynagrodzeń.

Wprowadzanie i zatrudnianie pracowników

 • Wprowadzanie danych personalnych i tworzenie formularzy pracowniczych, naliczanie limitów np. urlopowego, chorobowego i „siły wyższej
 • Wprowadzanie wykształcenia, poprzedniego zatrudnienia i członków rodziny
 • Generowanie plików Kedu – ZUA i ZCNA
 • Wprowadzanie Aneksów zmieniających i umów o pracę
 • Zatrudnienie na niepełny etat
 • Schemat płatności gotówka/ROR

Definiowanie i naliczanie list płac; wprowadzanie absencji, zdarzeń i naliczanie wynagrodzeń.

 • Tworzenie i konfiguracja bazy danych w programie Comarch Optima Kadry i Płace
 • Konfiguracja modułu Płace i Kadry - parametrów ZUS, PIT i wynagrodzeń.
 • Tworzenie listy płac - definiowanie list płac ( etat, umowy cywilnoprawne)
 • Wprowadzanie nieobecności i zdarzeń
 • Naliczanie wypłat
 • Rozliczanie zasiłków, generowanie kart zasiłkowych oraz zaświadczenia pracodawcy Z-3
 • Zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Deklaracje miesięczne i roczne do Urzędu Skarbowego i ZUS ( Pit-4R, Pit 8AR, PIT 11) 
 • Definiowanie składników: potrącenia netto, ubezpieczenie na życie, pakiet medyczny, pakiet sportowy itp. przy uwzględnieniu partycypacji kosztów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem, tworzenie pliku z danymi w celu zaciągnięcia do banku

Korekta list płac, zajęcia komornicze, naliczanie umów cywilnoprawnych

 • Tworzenie listy płac korygującej pracowników etatowych
 • Tworzenie składnika zajęć komorniczych i alimentacyjnych 
 • Rozliczenia zajęcia komorniczego na liście płac 
 • Naliczanie listy płac właścicieli ( ustawienie podstawy społecznej i zdrowotnej)
 • Naliczenie wynagrodzenie Członka Zarządu
 • Naliczanie listy płac dla różnych umów cywilnoprawnych ( zlecenie/dzieło/ryczałt/wyn. Członka zarządu) rozliczanych z uwzględnieniem stawki miesięcznej i godzinowej przy kilkumiesięcznych wypłatach
 • Umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym

Dodatkowe

 • Raportowanie z programu dla pracownika oraz dla grupy pracowników

Sesja Q&A

Zestaw kadrowca

 • notes i długopis kadrowca,
 • segregator i pendrive ze wzorami dokumentów,
 • kubek i torba,
 • kalkulator,
 • świeca zapachowa i pomadka.

Dokumentacja pracownicza

Czas pracy

Płace

Świadectwo pracy

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

kodeks pracy 

Mam przepis na sukces w kadrach. Składa się on z trzech składników. Obecność na szkoleniach to jeden z nich. Uzupełnianie i powtarzanie nabytej wiedzy to drugi, a relaks po nauce to trzeci. Dlatego dla każdego uczestnika kursu, wysłane zostaną dodatkowe bonusowe materiały i produkty, które urozmaicą i uprzyjemnią naukę:


zestaw książek:

NEW!!!

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Dlaczego warto wziąć udział?


Znajomość kadr i płac to jedna z najbardziej pożądanych obecnie kompetencji na rynku pracy. Po zakończeniu kursu nabędziesz wiedzę z zakresu kadr i płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo-płacowym.

Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Będziesz potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiązanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów, zastosować odpowiednią instytucję prawną.

Prowadzący szkolenie duży nacisk kładą na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Należy pamiętać, że prawo pracy to nadal prawo, a więc należy znać instytucje prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Kurs łączy ze sobą twardy jak i miękki HR, tematykę RODO, PFRON oraz takich programów jak: EXCEL, PŁATNIK, które są nieodzownymi elementami pracy kadrowca.

szeroki zakres kompetencji

Najwyższa jakość szkoleń 

iNSTYTUT KADR I PŁAC PERFECTA

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Specjalista ds. kadr i płac, kod zawodu: 242307 oraz 242310 

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek Oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN – EN ISO 9001 : 2015 w zakresie szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu kadr i płac w formie zdalnej i stacjonarnej.

Dzięki stosowanemu systemu zarządzania masz pewność, że uzyskujesz kompetencje i kwalifikacje na najwyższym poziomie.

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności są doceniane i uznawane przez pracodawców.

Z uwagi na wprowadzony System Zarządzania Jakością możemy pochwalić się bardzo dużym wskaźnikiem decyzji pozytywnych przy ubieganiu się przez kursantów o dofinansowanie z publicznych funduszy (KFS i BUR).

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
normy PN – EN ISO 9001:2015

Na kurs możesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Bazy Usług Rozwojowych.

dofinansowanie kursu

DOFINANSOWANIE 

Kurs Kadry i Płace startuje już 8 czerwca 2024 roku, aktualnie odbywa się jego przedsprzedaż w najlepszych, promocyjnych cenach. 

Za kurs możesz zapłacić jednorazowo lub skorzystać z wygodnej płatności cyklicznej w 8, 5 lub 2 ratach. Numer rachunku do dokonania płatności cyklicznej znajdziesz na otrzymanej fakturze. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko i określ, którą ratę opłacasz.

Z myślą o uczestnikach, którzy czynnie pracują w ciągu tygodnia, zaplanowałam kurs w formie weekendowej. Będziemy się spotykać na żywo, w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. najwięcej zyskasz, będąc na każdym spotkaniu.

 SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Dołącz do kursu

kurs Specjalista ds. kadr i płac 

Ratalne opcje zakupu

5000

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • 241 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE na druku MEiN oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK (zestaw książek: Dokumentacja pracownicza, Czas pracy, Płace, Świadectwo pracy, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,)
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY i PŁACE 
 2. Kurs BHP
 3. Kurs RODO DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 4. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 5. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 6. Kurs DOFINANSOWANIE Z PFRON
 7. Kurs ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK
 8. Kurs EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs PROGRAM COMARCH OPTIMA

kurs Specjalista ds. kadr i PŁAC  

Ratalne opcje zakupu

5000

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • 241 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE na druku MEiN oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK (zestaw książek: Dokumentacja pracownicza, Czas pracy, Płace, Świadectwo pracy, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników)
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY i PŁACE 
 2. Kurs BHP
 3. Kurs RODO DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 4. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 5. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 6. Kurs DOFINANSOWANIE Z PFRON
 7. Kurs ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK
 8. Kurs EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs PROGRAM COMARCH OPTIMA

675

Dołącz do kursu

1050

płatność cykliczna - 5 rat

2525

płatność cykliczna - 2 raty

płatność cykliczna - 8 rat

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

Dołącz do kursu

Dołącz do kursu

*

*

*

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 25 zł za koszty operacyjne 

kurs Specjalista ds. kadr I PŁAC  

Ratalne opcje zakupu

3800

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • 241 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE na druku MEiN oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK (zestaw książek: Dokumentacja pracownicza, Czas pracy, Płace, Świadectwo pracy, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY i PŁACE 
 2. Kurs BHP
 3. Kurs RODO DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 4. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 5. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 6. Kurs DOFINANSOWANIE Z PFRON
 7. Kurs ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK
 8. Kurs EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs PROGRAM COMARCH OPTIMA

pakiet kursowy nie zawiera zestawu kadrowca

kurs Specjalista ds. kadr I PŁAC  

Ratalne opcje zakupu

3800

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

pakiet kursowy nie zawiera zestawu kadrowca

 • 241 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE na druku MEiN oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK (zestaw książek: Dokumentacja pracownicza, Czas pracy, Płace, Świadectwo pracy, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,)
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY i PŁACE 
 2. Kurs BHP
 3. Kurs RODO DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 4. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 5. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 6. Kurs DOFINANSOWANIE Z PFRON
 7. Kurs ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK
 8. Kurs EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs PROGRAM COMARCH OPTIMA

525 

płatność cykliczna - 8 rat

Dołącz do kursu

810

1925

płatność cykliczna - 5 rat

płatność cykliczna - 2 raty

Dołącz do kursu

Dołącz do kursu

*

*

*

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 25 zł za koszty operacyjne 

kurs Specjalista ds. kadr I PŁAC   

Ratalne opcje zakupu

3800

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

 • 221 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE na druku MEiN oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK (zestaw książek: Dokumentacja pracownicza, Czas pracy, Płace, Świadectwo pracy, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,)
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY i PŁACE 
 2. Kurs BHP
 3. Kurs RODO DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 4. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 5. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 6. Kurs DOFINANSOWANIE Z PFRON
 7. Kurs ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK
 8. Kurs EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs PROGRAM COMARCH OPTIMA

pakiet kursowy nie zawiera kursu program comarch optima

kurs Specjalista ds. kadr I PŁAC  

Ratalne opcje zakupu

3800

Płatność jednorazowa

Dołącz do kursu

pakiet kursowy nie zawiera kursu program comarch optima

 • 221 GODZIN SZKOLENIOWYCH (godzina szkoleniowa trwa 45 minut)
 • ZAŚWIADCZENIE na druku MEiN oraz CERTYFIKAT Perfecta (po egzaminie z wynikiem pozytywnym)
 • ZESTAW KSIĄŻEK (zestaw książek: Dokumentacja pracownicza, Czas pracy, Płace, Świadectwo pracy, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników,)
 • Kodeks pracy oraz komplet GADŻETÓW KADROWYCH
 • Dożywotni dostęp do KLUBU ABSOLWENTA 
 1. Kurs KADRY i PŁACE 
 2. Kurs BHP
 3. Kurs RODO DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 4. Kurs UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 5. Kurs UMOWY CYWILNOPRAWNE
 6. Kurs DOFINANSOWANIE Z PFRON
 7. Kurs ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK
 8. Kurs EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC
 9. Kurs PŁATNIK - WARSZTATY KOMPUTEROWE OD PODSTAW
 10. Kurs PROGRAM COMARCH OPTIMA

525 

płatność cykliczna - 8 rat

Dołącz do kursu

810

1925

płatność cykliczna - 5 rat

płatność cykliczna - 2 raty

Dołącz do kursu

Dołącz do kursu

*

*

*

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 50 zł za koszty operacyjne 

* Do wysokości raty została doliczona kwota 25 zł za koszty operacyjne 

Jestem bardzo zadowolona z kursu. Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób z dużą ilością przykładów, które wyraźnie obrazowały zagadnienia poruszane w konkretnych tematach. Żaden istotny akt prawny ważny w pracy kadrowca został przedstawiony i omówiony co jest dla mnie bardzo dużym atutem. Polecam

Kurs specjalista ds. kadr i płac

Anna F.

Kurs Kadry


Paulina B.

Wysoki poziom merytoryczny. Podczas kursu omawiane były przykłady z praktyki kadrowej, a także interpretacje i wyroki sądu. Z czystym sumieniem polecam 🙂

Możliwość nauki w dowolnym czasie, kurs bardzo dobrze opracowany, przekazany w prostym języku, a do tego dużo materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów i przykładów z życia codziennego. Napewno skorzystam z dodatkowych kursów. Polecam dla każdego zainteresowanego.

KURS KADRY

Ewelina K.

Kurs Warunki zatrudnienia po zmianach z uwzględnieniem stanowisk PIP

Agnieszka J.

Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Pani Karolina posiada ogromną wiedzę w temacie prawa pracy i ubezpieczeń, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały, odpowiada na wszystkie pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy, przy tym udzielając cennych wskazówek przydatnych w pracy

Inne możliwości dołączenia do kursu

Poznaj program kursu Specjalista ds. Płac

Poznaj program kursu Specjalista ds. kadr

Być może interesuje Cię tylko część kadrowa lub płacowa?