Share on facebook

Wezwanie do sądu a czas pracy pracownika

Często dostaje pytania lub czytam na różnych forach kadrowych dotyczące problemu wezwania do sądu pracownika. Pytania często dotyczą sytuacji, gdy sprawa sądowa jest związana z pracą, np. pracownik był świadkiem kradzieży mienia pracodawcy.

Nieobecność usprawiedliwiona

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że w sytuacji gdy pracownik otrzyma odpowiednie wezwanie do stawiennictwa w sądzie lub przed innymi organami państwowymi, pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika z pracy na czas niezbędny do stawiennictwa w odpowiednim organie. Problematykę tą reguluje  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownia zobowiązanego do stawiennictwa przed odpowiednim organem państwowym  bez względu czy sprawa ma charakter służbowy czy też osobisty. Zgodnie z § 6 Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Rozporządzenie przewiduje, że nieobecność jest usprawiedliwiona jednakże jest ona niepłatna. No, chyba że pracodawca nam za tą nieobecność zapłaci jest to jego dobra wola. Tym samym pracodawca nie może „nakazać” wybrania urlopu wypoczynkowego na ten dzień lub udzielić urlopu bezpłatnego.

Ponadto pracodawca nie może zobowiązać pracownika do odpracowania w innym terminie nieobecności, tak jak w przypadku wyjścia prywatnego.

Dowody stawiennictwa przed odpowiednim organem

Aby dana nieobecność została potraktowana jako usprawiedliwiona z uwagi na konieczność stawiennictwa, np. przed sądem musi zostać odpowiednio udokumentowana.

Zgodnie z rozporządzeniem dowodem nieobecności w takim wypadku będzie imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

Zwrot utraconego wynagrodzenia i kosztów przyjazdu do sądu

Świadkowi, a więc pracownikowi zobowiązanemu do stawiennictwa przed właściwym organem,  przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości rzeczywiście poniesionych. Przepisy przewidują, że koszty te muszą być racjonalne i celowe. A więc sąd nie zwróci nam przejażdżki do sądu samolotem w Business Class, jeśli mogliśmy jechać pociągiem klasy 2.

Uwaga!!!! Pamiętaj, że przysługuje także zwrot kosztów noclegu.

Utratę zarobku lub dochodu, oraz ich wysokość świadek powinien należycie wykazać. Tym samym pracodawca obowiązany jest wydać zaświadczenie o utraconym zarobku za dzień stawiennictwa w sądzie lub przed innym organem.

Prawo do żądania zwrotu utraconego zarobku, zwrotu kosztów podróży, noclegu i innych służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, nawet jeśli nie została przesłuchana.

Przykład: Świadek stawia się do sądu na rozprawę. Jednak termin rozprawy został zniesiony z wokandy wskutek ewakuacji budynku po alarmie bombowym.

Inny przykład: Przed przesłuchaniem świadka, powód skutecznie cofnął pozew.

Pobierz tutaj wzór: zasw o utraconych zarobkach

Złożenie wniosku o zwrot kosztów i utraconego zarobku

Wniosek o przyznanie należności, składa się ustnie do protokołu (czyli w trakcie rozprawy, gdy świadek jest przesłuchiwany, po zwolnieniu świadka, może on złożyć jedynie wniosek pisemny) lub na piśmie w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności . Wniosek złożony po wskazanym terminie może zostać oddalony przez sąd. We wniosku obowiązkowo należy podać sygnaturę sprawy. Nie ma znaczenia, że sygnatura dotyczy sprawy, w której dana osoba jest świadkiem a nie stroną.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email