Share on facebook

Prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Liczba 13 zazwyczaj źle się kojarzy, jako przynosząca pecha, dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników pracujących u tych pracodawców, którzy wprowadzili do swoich form wynagradzania prawo do 13 pensji, kojarzy się bardzo dobrze.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sferze budżetowej reguluje z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);

zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;

powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;

rozwiązania stosunku pracy w związku z:

  1. przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilita- cyjne,
  2. przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  3. likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  4. likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;
  1. podjęcia zatrudnienia:

a)  w wyniku przeniesienia służbowego

b)  na podstawie powołania lub wyboru,

c)  w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczącychtego pracodawcy,

d)  w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

e)  po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

6.  korzystania: z urlopu wychowawczego, z urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego,  z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,  z urlopu dla poratowania zdrowia,  przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego; korzystania z urlopu rodzicielskiego; wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:

  1.  nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, niezależnie od ukarania go karą dyscyplinarną lub zwolnieniem dyscyplinarnym,
  2. stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,niezależnie od ukarania go karą dyscyplinarną lub zwolnieniem dyscyplinarnym,
  3. wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;
  4. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a takżewynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W sytuacji, gdy pracownik nie przepracował całego roku kalendarzowego u danego pracodawcy, a przepracował co najmniej 6 miesięcy (lub jest z tej grupy, do której tego wymogu się nie stosuje), wysokość wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do przepracowanego czasu.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email