Prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Liczba 13 zazwyczaj źle się kojarzy, jako przynosząca pecha, dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników pracujących u tych pracodawców, którzy wprowadzili do swoich form wynagradzania prawo do 13 pensji, kojarzy się bardzo dobrze.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sferze budżetowej reguluje z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);

zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;

powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;

rozwiązania stosunku pracy w związku z:

  1. przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilita- cyjne,
  2. przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  3. likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  4. likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;
  1. podjęcia zatrudnienia:

a)  w wyniku przeniesienia służbowego

b)  na podstawie powołania lub wyboru,

c)  w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczącychtego pracodawcy,

d)  w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

e)  po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

6.  korzystania: z urlopu wychowawczego, z urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego,  z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,  z urlopu dla poratowania zdrowia,  przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego; korzystania z urlopu rodzicielskiego; wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:

  1.  nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, niezależnie od ukarania go karą dyscyplinarną lub zwolnieniem dyscyplinarnym,
  2. stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,niezależnie od ukarania go karą dyscyplinarną lub zwolnieniem dyscyplinarnym,
  3. wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;
  4. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a takżewynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W sytuacji, gdy pracownik nie przepracował całego roku kalendarzowego u danego pracodawcy, a przepracował co najmniej 6 miesięcy (lub jest z tej grupy, do której tego wymogu się nie stosuje), wysokość wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do przepracowanego czasu.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie