Share on facebook

Przestój w pracy

Czasem pracy pracownika jest czas, w którym pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

O tym wie każdy kadrowiec i wyjaśniać nie trzeba 🙂

Jednakże w toku pracy zdarzają się sytuacje, gdy pracownik wykazuje gotowość do pracy jednak nie może pracować z przyczyn niezależnych lub zależnych od siebie (z własnej winy). Taką sytuacją jest przestój.

Czasem pracy pracownika nie jest m.in. strajk lub stan nietrzeźwości/ odurzenia.

Przestój

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotówdo jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania,określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania– 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Jednakże wynagrodzenie to przysługuje za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

Powierzenie innej pracy na czas przestoju

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z zasadami omówionymi powyżej.

 

Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

 

Pracownik obsługujący maszynę do nawijania gilz, nie kontrolował odpadów wyrzucanych przez maszynę, przez co doszło do przegrzania się silnika. Maszyna została wyłączona. Na okres naprawy pracownik został przydzielony do pomocy w pakowaniu gilz do opakowań.

W takim wypadku pracownikowi będzie przysługiwać jedynie wynagrodzenie za pracę wykonaną.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email