Share on facebook

Dyżur w pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub winnym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Jednak w pewnych okolicznościach pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania przez pewien czas w gotowości do świadczenia pracy.

Mówimy wtedy o dyżurze.

Definicja dyżuru

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub winnym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Czas dyżuru

Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku

Miejsce odbywania dyżuru

Pracownik może być zobowiązany do pełnienia dyżuru w zakładzie pracy lub w swoim domu.

Świadczenia przysługujące pracownikowi za czas dyżuru

Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego –wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania –60% wynagrodzenia.

Świadczenie pracy podczas dyżuru

W sytuacji, gdy w trakcie dyżuru bez względu na miejsce jego odbywania, pracownik zacznie świadczyć pracę, przepracowane godziny będą godzinami nadliczbowymi.

W takim wypadku dyżuru nie mogą pełnić kobiety w ciąży i pracownicy niepełnosprawni bez względu na stopień niepełnosprawności, jeśli nie posiadają zaświadczenia lekarskiego o możności pracy w większej ilości godzin.

Ewidencja czasu pracy

W przypadku dyżuru pracownika należy wprowadzić odpowiednie oznaczenie na ewidencji czasu pracy,, np. D. Zgodnie z tym oznaczeniem będziemy ewidencjonować godziny dyżuru, świadczenia pracy podczas dyżuru oraz  odbieranie godzin wolnych.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email