Share on facebook

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy stanowi:

Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”.

§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Tym samym, w przypadku gdy pracownik nie zdąży w danym roku, w którym nabył prawo do urlopu z niego skorzystać bę∂zie przysługiwać mu tzw. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent jest szczególnym uprawnieniem, z uwagi na fakt, że pierwszeństwem jest prawo w naturze. Dlatego też ekwiwalent przysługuje w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia stosunku pracy.

Ekwiwalent wypłacany jest w dniu zakończenia stosunku pracy, a nie wraz z wypłatą ostatniego wynagrodzenia.

Przykład: Strony ustaliły, że stosunek pracy zakończy się na mocy porozumienia stron w dniu 25.07.2019 r. Zaś wynagrodzenie pracownik miał zgodnie z warunkami zatrudnienia płatne do 10 każdego miesiąca.

25.07.2019 r. – ekwiwalent

10.08.2019 r.- wynagrodzenie + ekwiwalent

Jedynym wyjątkiem od zasady wypłaty ekwiwalentu jest art. 171 § 3 kp.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego,  w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Oświadczenie o skorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania stosunku pracy, zawartego na odstawie kolejnej umowy o pracę przechowuje się w części C akt osobowych pracownika.

 

Więcej o dokumentacji pracowniczej znajdziesz w rewolucyjnym e-booku: https://karolinaniedzielska.pl/produkt/ebook-rewolucja-w-dokumentacji-pracowniczej-karolina-niedzielska/

Współczynnik urlopowy

Do obliczenia ekwiwalentu za urlop stosuje się tzw. współczynnik urlopowy

Ustala się go w następujący sposób- odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12.

Współczynnik 2019 r. – praca w pełnym wymiarze czasu pracy poniedziałek- piątek;1 dzień = 8h

52 niedziele,

10 dni wolnych od pracy –ustawowo,

52 wolne soboty

[365 dni – ( 52 niedziele + 52 soboty +10 dni świątecznych)] = 251

251/12= 20,92 ( nie zaokrąglamy w górę)

Przykład: pracownik ma 10 dni niewykorzystanego urlopu za który przysługuje ekwiwalent

Obliczenie ekwiwalentu:

Ustalamy podstawę- wynagrodzenie

2250 zł brutto

Dzielimy podstawę przez ustalony współczynnik (20,92)

2250 / 20,92 = 107,55

107,55/8= 13,44 -> (dzielimy uzyskany wynik przez ilość godzin pracy w ciągu dnia)

1 h= 13,44zł

10*8=80 (mnożymy ilość dni niewykorzystanego urlopu z wymiarem godzin)

80*13,44=1075,20 (uzyskany wynik mnożymy przez stawkę godzinową)

W omówionym przypadku ekwiwalent będzie wynosił 1075,20 zł.

 

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email