Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy stanowi:

Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”.

§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Tym samym, w przypadku gdy pracownik nie zdąży w danym roku, w którym nabył prawo do urlopu z niego skorzystać bę∂zie przysługiwać mu tzw. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent jest szczególnym uprawnieniem, z uwagi na fakt, że pierwszeństwem jest prawo w naturze. Dlatego też ekwiwalent przysługuje w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia stosunku pracy.

Ekwiwalent wypłacany jest w dniu zakończenia stosunku pracy, a nie wraz z wypłatą ostatniego wynagrodzenia.

Przykład: Strony ustaliły, że stosunek pracy zakończy się na mocy porozumienia stron w dniu 25.07.2019 r. Zaś wynagrodzenie pracownik miał zgodnie z warunkami zatrudnienia płatne do 10 każdego miesiąca.

25.07.2019 r. – ekwiwalent

10.08.2019 r.- wynagrodzenie + ekwiwalent

Jedynym wyjątkiem od zasady wypłaty ekwiwalentu jest art. 171 § 3 kp.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego,  w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Oświadczenie o skorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania stosunku pracy, zawartego na odstawie kolejnej umowy o pracę przechowuje się w części C akt osobowych pracownika.

 

Więcej o dokumentacji pracowniczej znajdziesz w rewolucyjnym e-booku: https://karolinaniedzielska.pl/produkt/ebook-rewolucja-w-dokumentacji-pracowniczej-karolina-niedzielska/

Współczynnik urlopowy

Do obliczenia ekwiwalentu za urlop stosuje się tzw. współczynnik urlopowy

Ustala się go w następujący sposób- odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy, w przeciętnie 5- dniowym tygodniu pracy. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12.

Współczynnik 2019 r. – praca w pełnym wymiarze czasu pracy poniedziałek- piątek;1 dzień = 8h

52 niedziele,

10 dni wolnych od pracy –ustawowo,

52 wolne soboty

[365 dni – ( 52 niedziele + 52 soboty +10 dni świątecznych)] = 251

251/12= 20,92 ( nie zaokrąglamy w górę)

Przykład: pracownik ma 10 dni niewykorzystanego urlopu za który przysługuje ekwiwalent

Obliczenie ekwiwalentu:

Ustalamy podstawę- wynagrodzenie

2250 zł brutto

Dzielimy podstawę przez ustalony współczynnik (20,92)

2250 / 20,92 = 107,55

107,55/8= 13,44 -> (dzielimy uzyskany wynik przez ilość godzin pracy w ciągu dnia)

1 h= 13,44zł

10*8=80 (mnożymy ilość dni niewykorzystanego urlopu z wymiarem godzin)

80*13,44=1075,20 (uzyskany wynik mnożymy przez stawkę godzinową)

W omówionym przypadku ekwiwalent będzie wynosił 1075,20 zł.

 

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie