Share on facebook

Usprawiedliwianie nieobecności

Dziś jest wyjątkowy dzień. 🔴🔴🔴 Kobiety, a także wielu mężczyzn będzie protestować. 🔴🔴🔴 Bacznie obserwuje, co się dzieje. Nie wypowiadam się publicznie, co nie oznacza że nie mam swojego zdania. Po prostu, prokuratura tak doświadczyła mnie w sprawie śmierci i zła, że wiele zostawiam dla siebie. 🔴🔴🔴 Wielu pracodawców dzisiaj wyszło na przeciw swoim pracownikom i usprawiedliwia ich nieobecności. Dlatego też postanowiłam na swoim blogu omówić zasady usprawiedliwiania nieobecności.

Okoliczności usprawiedliwiające nieobecności

Główne zasady, okoliczności i dowody usprawiedliwiające nieobecności w pracy określają przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Należy zauważyć, że jeśli przepisy nie przewidują konkretnych nieobecności to od woli pracodawcy, jego decyzyjności zależy czy uzna daną okoliczność za usprawiedliwiającą nieobecność. Przykładem może być Ogólnopolski Strajk Kobiet. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby pracodawca uznał nawet ustne usprawiedliwienie nieobecności. Czy będzie to usprawiedliwiona nieobecność niepłatna lub płatna zależy już od pracodawcy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie (oczywiście z poziomu prawnego), aby była to nieobecność płatna.

PAMIĘTAJ!

Jeśli kobieta zostanie zatrzymana podczas protestów przez organy porządkowe, np. Policję, jest to okoliczność usprawiedliwiająca nieobecność. Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy, jest to również okres ochronny, w którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę.

Termin usprawiedliwienia nieobecności

Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.  W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie powyższego terminu  może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy, w terminie 2 dni należy usprawiedliwić swoją nieobecność. W obecnej sytuacji może być przypadek zatrzymania na 48 godzin osoby protestującej.

Pamiętaj!

Jeśli któraś z Pań spotka się z negatywną reakcją pracodawcy za udział w proteście- kara dyscyplinarna, zwolnienie z pracy, dyskryminacja (po czarnym proteście 2-3 lata były takie sytuacje, tj kary dyscyplinarne za czarny ubiór). Służę pomocą pro bono.

Karolina Niedzielska

 

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email