Share on facebook

Stan nieczynny nauczycieli

Kolejny wpis na blogu z cyklu uprawnień pracowniczych nauczycieli w związku ze zbliżającym się tzw. ruchem kadrowym w placówkach feryjnych. Jeśli szukasz pomocy prawnej w zakresie uprawnień pracowniczych nauczycieli, w tym w zakresie zakończenia stosunku pracy skontaktuj się z sekretariatem:

sekretariat@karolinaniedzielska.pl,

tel. 781-301-175.

Nauczycielom, którzy otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela przysługuje szczególne uprawnienie- przeniesienie w stan nieczynny.

Zgonie z art. 20 ust. 5 c KN wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

Należy wyodrębnić kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby nauczyciel mógł przejść w stan nieczynny. Będą to:

  • wypowiedzenie dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, czyli wypowiedzenie z przyczyny częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nie ma prawnej możliwości, aby przejść w stan nieczynny w przypadku likwidacji szkoły,
  • wniosek o przeniesienie w stan nieczynny powinien być złożony na piśmie, zostaje on umieszczony w części B akt osobowych,
  • termin na złożenie wniosku wynosi 30 dni, jest to termin materialny (tzw. zawity), czyli nieprzywracalny, niezależnie od okoliczności, które były przyczyną jego uchybieniu.

 

Brak jest podstaw prawnych, aby dyrektor mógł odmówić przejścia nauczyciela w stan nieczynny.

W okresie stanu nieczynnego nauczyciel nadal pozostaje w rozumieniu prawa pracy pracownikiem. Może korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia (wyrok Sądu Najwyższego z 14 lipca 1999 r. I PKN 156/99). Korzystanie przez nauczyciela z urlopu zdrowotnego nie powoduje przerwania stanu nieczynnego.  Nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny przysługuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku wiejskiego, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. W okresie przebywania w stanie nieczynnym nie przysługują świadczenia w razie choroby (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy albo zasiłek opiekuńczy), albowiem stan nieczynny jest niezależny od zdolności do pracy.

Wraz z upływem sześciomiesięcznego okresu stanu nieczynnego stosunek pracy z nauczycielem wygasa z mocy samego prawa. W tym wypadku nie przysługuje odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy wskutek zastosowania art. 20 KN, albowiem została ona skonsumowana przez stan nieczynny.

Stan nieczynny w praktyce oznacza gotowość do podjęcia pracy jeśli taka możliwość się pojawi. Tym samym dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym. W takim wypadku nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z dodatkowego zatrudnienia oraz wynagrodzenie wynikające ze stanu nieczynnego.

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email