Share on facebook

Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu można zastosować u jednego płatnika podatku dochodowego tylko raz w miesiącu. Liczy się fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu ze stosunku pracy, bez względu na to, czy w danym miesiącu pozostawał w stosunku pracy lub wykonywał pracę – np. pracownik cały miesiąc pobierał zasiłek opiekuńczy, a następnie wynagrodzenie chorobowe, które jest przychodem ze stosunku pracy. W tym przypadku należy zastosować koszty uzyskania przychodu pomimo tego, że pracownik nie przepracował ani jednego dnia w miesiącu. Z mocy samego prawa stosowane są tzw. koszty podstawowe w wysokości 250 zł. 

Od 1 stycznia 2022 r. pracownicy mogą zrezygnować z ryczałtowych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 250 zł.

Istnieje możliwość stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Podwyższone kup stosuje się na podstawie złożonego przez podatnika oświadczenia. Obecnie oświadczenie to zostało zamieszczone w PIT-2 (9). Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu zachowuje swoją ważność i moc prawną, dopóki nie zostanie odwołane z uwagi na zmianę stanu faktycznego. Tym samym nie trzeba go ponownie odbierać w kolejnym roku podatkowym.

Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzono możliwość zrezygnowania przez podatnika z także z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z przepisami jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3, płatnik oblicza zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów.

Jak wygląda lista płac po złożeniu przez pracownika wniosku o rezygnację z kup?

Przykład:

Wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 5000 zł. Pracownik zrezygnował z kosztów uzyskania przychodu, nie jest uczestnikiem PPK, korzysta z PIT-2, nie korzysta z PIT-0. 

Obliczenia/wynik 
Przychód brutto  5000 zł
Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne  5000 zł
Składka emerytalna (9,76%) 5000 zł × 9,76% = 488 zł
Składka rentowa (1,5%) 5000 zł × 1,5% = 75 zł
Składka chorobowa (2,45%) 5000 zł × 2,45% = 122,50 zł
sus razem 5000 zł × 13,71% = 685,50 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej  5000 zł – 685,50 zł = 4314,50 zł
Składka zdrowotna 9% 4314,50 zł × 9% = 388,31 zł
Podstawa opodatkowania (dochód)  5000 zł – 685,50 zł = 4315 zł
Zaliczka na podatek dochodowy  4315 zł × 12% – 300 zł = 218 zł
Kwota netto  5000 zł – 685,50 zł – 388,31 zł – 218 zł = 3708,19 zł

 

Autorskie koszty uzyskania przychodu

W ramach stosunku pracy istnieje możliwość stosowania procentowych kosztów uzyskania przychodu. Są to tzw. koszty autorskie. Stosuje się je jeśli w ramach stosunku pracy wytwarzany jest utwór, z który nierozerwalnie są związane prawa autorskie. Roczny limit kosztów uzyskania przychodu w przypadku umów cywilnoprawnych w wysokości 50% nie może przekroczyć I progu skali podatkowej (120 000 zł). W przypadku przekroczenia tego limitu podatnik będzie zobowiązany do pokrycia niedopłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym. Jednakże w celu uniknięcia takiej sytuacji może złożyć oświadczenie o rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%. Płatnik podatku zaprzestaje stosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% od miesiąca, w którym zostało złożone oświadczenie. Obecnie oświadczenie to jest także zamieszczone w PIT-2 (9).

 

Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu po ustaniu stosunku pracy

Polski Ład 2.0 wprowadził przepis, który stanowi, że po ustaniu takiego stosunku, np. pracy, zlecenia stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki od przychodu z tego stosunku prawnego pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 (rezygnacja z ulgi dla młodych lub kosztów uzyskania przychodu) i 8 (rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów od przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 1–3) (art. 31 a ust. 7 zmiany ustawy o pdof). 

Przykład: 

Pracownik do 26. roku życia zrezygnował ze stosowania ulgi dla młodych. Do jego wynagrodzenia są stosowane podstawowe koszty uzyskania przychodu, nie jest uczestnikiem PPK, złożył PIT-2, ma II próg podatkowy. Pracownik wypowiedział umowę o pracę, która rozwiązała się z dniem 30 listopada. Po ustaniu zatrudnienia zostanie mu wypłacony osiągnięty przychód w postaci premii sprzedażowej w wysokości 7653 zł. W związku z tym, że wynagrodzenie zostanie wypłacone po ustaniu zatrudnienia, to nie zastosujemy PIT-2, jednak zastosujemy rezygnację z PIT-0. 

Obliczenia/wynik 
Przychód brutto  7653 zł
Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne  7653 zł
Składka emerytalna (9,76%) 7653 zł × 9,76% = 746,93 zł
Składka rentowa (1,5%) 7653 zł × 1,5% = 114,80 zł
Składka chorobowa (2,45%) 7653 zł × 2,45% = 187,50 zł
sus razem 7653 zł × 13,71% = 1049,23 zł
Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnych złotych) 7653 zł – 250 zł – 1049,23 zł = 6354 zł
Zaliczka na podatek dochodowy (w zaokrągleniu do pełnych złotych) 6354 zł × 32% = 2033 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej  7653 zł – 1049,23 zł = 6603,77 zł
Składka zdrowotna 9%  6603,77 zł × 9% = 594,34 zł
Kwota netto 7653 zł – 1049,23 zł – 2033 zł -594,34 zł = 3976,43 zł

 

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email