Share on facebook

Porównanie zaliczek na podatek dochodowy według mechanizmu Rozporządzenia z 7.01.2022

W dniu 7 stycznia 2022 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie którego celem jest odroczenie terminu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na to, że pierwsze wynagrodzenia wypłacone po zmianach tzw. Polskiego Nowego Ładu nie zawsze okazały się korzystne w stosunku do uprzednio obowiązujących przepisów (przepisów ustawy o pdof obowiązujących do 31.12.2021 r.). Na podstawie § 1 przedłuża się terminy, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”, do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów określonych w art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy oraz z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy. Rozporządzenie stosuje się miedzy innymi do przychodów ze stosunku pracy, zlecenia, emerytur i rent. Rozporządzenia nie stosujemy jeśli podatnik złoży wniosek o nie przedłużanie terminu poboru i przekazania zaliczki lub osiąga przychód w wysokości powyżej 12800 zł (§ 2, 5 rozporządzenia). Rozporządzenie będzie stosowane do 31 grudnia 2022 r. (§ 3).

Rozporządzenie nie zmienia zasad stosowania i obliczania ulgi dla klasy średniej. Jednakże jeśli zostanie pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych liczona na zasadach roku 2021 to ulga ta nie zostanie zastosowana nawet pomimo niezłożenia wniosku o jej niestosowanie. Rozporządzenie nakłada na płatników podatku obowiązek porównywania zaliczek na podatek dochodowy ustalonych na podstawie przepisów obowiazujących do końca roku 2021 i na podstawie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r.


 

Na podstawie rozporządzenia należy obliczyć zaliczkę na podatek zgodnie z następującymi krokami (§ 1 rozporządzenia).

Krok nr 1

Należy obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na rok 2021 i 2022.

Krok nr 2

Należy porównać obie zaliczki i ustalić, która z nich jest niższa.

Krok nr 3

Jeśli zaliczka liczona na podstawie przepisów z 2021 r. Jest wyższa do zaliczki liczonej według przepisów 2022 r. to przepisów rozporządzenia nie stosuje się. Natomiast jeśli zaliczka ta jest niższa to należy zastosować rozporządzenie i pobrać oraz odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczkę liczoną na zasadach roku 2021, a różnice pomiędzy zaliczkami z roku 2021 i 2022 odroczyć w płatności.

Krok nr 4

Nadwyżka pomiędzy zaliczkami ustalonymi na rok 2021 i 2022 zostanie pobrana później, ulegnie odroczeniu do:

  1.  miesiąca, w którym powstanie ujemna różnica pomiędzy zaliczkami- do

    wysokości różnicy w danym miesiącu. Oznacza to, że różnica w zaliczce będzie odroczona do momentu kiedy zaliczka na nowych zasadach roku 2022 będzie niższa od zaliczki obliczonej na zasadach roku 2021,

  2. jeśli sytuacja omawiana w punkcie nr 1 nie wystąpi, różnica pomiędzy zaliczkami zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym podatnika.

 

Przykład:
Pracownik uzyskuje przychód w wysokości 3010 zł. Ma podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz złożył PIT 2, nie korzysta z PIT 0.

Obliczenia/wynik 2021

Obliczenia/wynik 2022

Wynagrodzenie z umowy o pracę brutto

3010

3010

Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne

3010

3010

Sus

3010 x 13,71 %= 412,68

3010 x 13,71 %= 412,68

Podstawa składki zdrowotnej

3010- 412,68= 2597,32

3010- 412,68= 2597,32

Składka zdrowotna

2597,32 x 9%= 233,76

2597,32 x 9%= 233,76

Składka zdrowotna do odliczenia

2597,32 x 7,75%= 201,29

Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

3010- 412,58- 250= 2347

3010- 412,58- 250= 2347

Zaliczka na podatek (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

2347 x 17%- 43,76- 201,29= 154

2347 x 17%- 425= 0

W tym przykładzie korzystniejsza jest zaliczka na podatek dochodowy obliczona zgodnie z przepisami z 2022 r.

 

Przykład:
Pracownik uzyskuje przychód w wysokości 9500 zł. Ma podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz złożył PIT 2, nie korzysta z PIT 0, nie korzysta z ulgi dla klasy średniej.

Obliczenia/wynik 2021

Obliczenia/wynik 2022

Wynagrodzenie z umowy o pracę brutto

9500

9500

Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne

9500

9500

Sus

9500 x 13,71 %= 1302,45

9500 x 13,71 %= 1302,45

Podstawa składki zdrowotnej

9500- 1302,45= 8197,55

9500- 1302,45= 8197,55

Składka zdrowotna

8197,55 x 9%= 737,78

8197,55 x 9%= 737,78

Składka zdrowotna do odliczenia

8197,55 x 7,75%= 635,31

Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

9500- 250- 1302,45= 7948

9500- 250- 1302,45= 7948

Zaliczka na podatek (w zaokrągleniu do pełnych złotych)

7948 x 17%- 43,76- 635,21= 672

7948 x 17%- 425= 926

W przykładzie korzystniejsza jest zaliczka na podatek dochodowy obliczona zgodnie z przepisami z 2021 r. Pobranie różnicy w wysokości 254  pomiędzy zaliczką obliczoną na zasadach roku 2022 a 2021 zostanie odroczone na zasadach omówionych w kroku 4.

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email