Share on facebook

Obniżenie składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy od 2022

Na podstawie przepisów Polskiego Nowego Ładu znowelizowano art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Od 1 stycznia 2022 r. przepis ten będzie stanowił: 

1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.

2a. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2b, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku dochodowego na podstawie tego przepisu, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty.

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

2b. Kwotę, o której mowa w ust. 1 i 2a, stanowi zaliczka na podatek dochodowy, obliczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wprowadzony przepis art. 83 ust. 2 b ustawy o NFZ przepis powoduje, że pracodawcy (a tak naprawdę pracownicy działów kadr i płac) będą zobowiązani do obniżania składki zdrowotnej do kwoty obliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej zgodnie ze starymi przepisami podatkowymi, obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. W konsekwencji tego pracodawcy będą zobowiązani do tworzenia dwóch list płac (na starych i nowych zasadach). 

 

Przykład: 

Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/5 etatu, który osiąga wynagrodzenie brutto w wysokości 900 zł. Nie korzysta z PIT 0, złożył PIT- 2 ma podstawowe koszty uzyskania przychodu (250 zł), nie jest uczestnikiem PPK. 

Obliczenia/wynik 2021 r.  Obliczenia/wynik 2022 r. 
Przychód brutto  900 900
Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne  900 900
sus  900 x 13,71 %= 123,39 900 x 13,71 %= 123,39
KUP 250 250
PIT 2 43,76 425
Ulga dla klasy średniej, na powrót  nie przysługuje
Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnych złotych) 900-123,39-250= 527 900-123,39-250= 527
Zaliczka na podatek dochodowy (przed zaokragleniem) 527 x 17%- 43,76 = 45,83 527 x 17%-425=0
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej  900-123,39= 776,61 900-123,39= 776,61
Podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnych złotych) 900-250-123,39=527  900-250-123,39=527 
Zaliczka na podatek dochodowy (przed zaokrągleniem) 527 x 17 %- 43,76= 45,83 527 x 17 % -425 = 0
Składka zdrowotna obniżona do zaliczki na podatek dochodowy obliczony na dzień 31.12.2021 r. (art. 83 ust. 2b ustawy o NFZ) 45,83 45,83
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku  45,83 0
Zaliczka na podatek dochodowy (w zaokrągleniu do pełnych złotych) do przekazania do US 45,83-45-83= 0 0
Kwota netto 900 – 123,39-45,83-0= 730,78 900 – 123,39-45,83-0= 730,78

 

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email