Share on facebook

Kolejna nowelizacja kodeksu pracy

Dosłownie parę dni na moim fanpage’u pojawiła się informacja o kolejnej zmianie w kodeksie pracy. Pomimo, że w Ministerstwie Pracy, Polityki Socjalnej i Rodziny od kilku miesięcy leży nowy kodeks pracy, obecnie obwiązująca ustawa co chwila jest nowelizowana.

Na biurko prezydenta właśnie trafiła ustawa nowelizująca, zmieniająca przepisy w obszarach: mobbingu i dyskryminacji, zasad wydawania  świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń.

ŚWIADECTWO PRACY

Zmiana w zakresie świadectw pracy będzie dotyczyła  czasu ich wydawania, w art. 97  kodeksu pracy zostanie wprowadzona zasada wydawania świadectwa pracy ostatniego dnia trwania stosunku pracy.

Kolejną zmianą będzie termin w jakim pracownik może żądać od byłego już pracodawcy sprostowania świadectwa pracy oraz wystąpienia do sądu pracy o sprostowanie świadectwa pracy po tym jak nie zrobił tego pracodawca. Obecnie terminy te wynoszą 7 dni. Terminy zostaną wydłużone do 14.

Nowelizacja wprowadzi także nowe powództwa w zakresie dochodzenia roszczeń pracowniczych wyjaśniających z wydawania świadectwa pracy. Zostanie wprowadzony art. 97 z indeksem 1 kodeksu pracy.

Dotychczasowe przepisy przewidywały jedynie możliwość dochodzenia przez pracownika roszczeń wynikających z poniesienia szkody wskutek niewydania przez pracodawcę w terminie świadectwa pracy. Tym samym brak było jakichkolwiek instytucji prawnych, które dawałyby pracownikom do dochodzenia prawa z uwagi na niewydanie świadectwa pracy.


URLOP MACIERZYŃSKI

Zmiana w zakresie urlopu macierzyńskiego będzie dotyczyć zrównania uprawnień innych osób korzystających z urlopu macierzyńskiego, innych niż rodzicie z uprawnieniami rodziców.


MOBBING

Doniosła zmiana nastąpi w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających z mobbingu. Zostanie zniesiony wymóg rozwiązania stosunku pracy w skutek mobbingu, aby móc skorzystać z roszczeń. Tym samym pracownik, który jest lub był mobbingowany w trakcie trwania stosunku pracy może dochodzić na drodze polubownej za pośrednictwem mediacji lub na drodze postępowania sądowego, np. odszkodowania.

Coraz częściej w sprawach o mobbing strony sporu decydują się poddać mediacji. Pamiętajmy, że mediacja wcale nie musi prowadzić do konfrontacji stron. Istnieje możliwość prowadzenia mediacji indywidualnej.

Mediatorem specjalizującym się w mediacji pracowniczej jestem ja :).


ROSZCZENIA PRACOWNICZE

Ostatnią, choć nie mniej ważną zmianą jaka nas czeka w kodeksie pracy, jest zmiana dotycząca przedawnienia roszczeń pracowniczych. Zostanie wprowadzona regulacja dotyczącą tzw. zarzutu przedawnienia roszczenia. Takie regulacje istnieją w kodeksie cywilnym, ale do tej pory nie były one przeniesione na grunt prawa pracy. W sytuacji, gdy roszczenie pracownika będzie już przedawnione, a więc upłynie 3 letni okres, w jakim pracownik może dochodzić swoich praw, to po upływie tego terminu wytoczenie powództwa przez pracownika nie będzie skutkować tym, że sąd z urzędu będzie badać przedawnienie roszczenia pracownika.

Nie będę tutaj opisywać jako prawnik zasad kontradyktoryjności procesu cywilnego oraz konsekwencji uznania spraw pracowniczych jako postępowań odrębnych.

Najdonioślejszą konsekwencją takiej zmiany, będzie dla przykładu sytuacja,gdy pracownik będzie dochodził przed sądem roszczenia przedawnionego, pracodawca nie podniesie zarzutu przedawnienia, sąd będzie mógł zasądzić przedawnione roszczenie.


Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email