Share on facebook

Informacje o kwarantannie lub izolacji przekazywane przez ZUS- oświadczenia

Od mojego ostatniego wpisu minęły 2 dni. Warto pamiętać, że stosujemy przepisy, które obowiązują, a więc jeszcze na 2 listopada pojawiały się już na PUE ZUS informacje o decyzjach Sanepidu.

W dniu 3 listopada weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem:

Zgodnie z nowymi przepisami  osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Tym samym obecnie, w stosunku do osób objętych kwarantanną nie jest wydawana decyzja.

Nowe przepisy przewidują także, że w przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym ZUS. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Tym samym obecnie, w stosunku do osób objętych izolacją nie jest wydawana decyzja.

Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego,  jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny (w rozumieniu ustawy zasiłkowej), poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W przypadku kwarantanny dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy. Kwarantanna w takim wypadku jest traktowana na równie z chorobą dziecka. Oświadczenie obejmuje dane:

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

 Pracodawca albo podmiot obowiązany może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

POBIERAM WZÓR OŚWIADCZENIA

UWAGA!

Obecnie, w przypadku gdy członek rodziny jest objęty kwarantanną, pozostali domownicy nie są już objęci kwarantanną.

Wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy

Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia chorobowego na ogólnych zasadach zawartych w kodeksie pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach- w tym zasiłku chorobowego, jest informacja w PUE ZUS/ kwarantanna- izolacja. Jeśli nie ma takiej informacji to podstawą wypłaty świadczeń jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Radziłabym, z uwagi na częste rozbieżności w datach pobierać w każdym przypadku oświadczenie.

Oświadczenie zawiera:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL, jeżeli go posiada,
  • informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia),
  • podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczeń chorobowych, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

POBIERAM WZÓR OŚWIADCZENIA

 

Kolejne zmiany na horyzoncie

Została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, w której czytamy:
Art. 20.
W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 4e dodaje się art. 4ea w brzmieniu:
„Art. 4ea. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownikowi lub ubezpieczonemu zatrudnionemu w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych podmiotach oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w tych podmiotach przysługuje prawo do 100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”;
2) po art. 4f dodaje się art. 4g i art. 4h w brzmieniu:
„Art. 4g. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Art. 4h. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-
2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.”
Niestety ustawodawca pominął w projektowanych przepisach problematykę izolacji. Izolacja de iure jest uregulowana w ustawie o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie chorobowy i macierzyństwa- jeśli chodzi o uprawnienia do świadczeń traktuje je na równi.
Izolacja jest stosowana dla osoby, która zachorowała na COVID- 19, ale jak już dobrze wiemy, niektórzy przechodzą zachorowanie bezobjawowo albo na przykład objawem jest utrata węchu i/ lub smaku.
Tym samym, znowu wyrażę swoje zdanie, jako prawnik. Uważam, że w przypadku izolacji wszystko zależy od okoliczności. Jeśli pracownik będzie w izolacji, a będzie przechodził zakażenie bezobjawowo, to nie widzę przeszkód pracy zdalnej. Moje stanowisko wynika z brzmienia art 6 ust. 2 pkt 1 i 1 a ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa wskazuje, że świadczenia chorobowe, a więc traktowanie izolacji lub kwarantanny na równo z niezdolnością do pracy zachodzi wówczas, gdy ubezpieczony doznaje niemożności świadczenia pracy wskutek odosobnienia.
Jak będą wyglądały kolejne stanowiska urzędowe w tej sprawie czas pokażę, oby jak najszybciej.

Sprawdź mój wpis odnośnie pracy na kwarantannie lub izolacji

KLIKAM

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email