Share on facebook

Tarcza antykryzysowa- badania profilaktyczne

Zaczynamy cykl dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej. Na moim blogu będę opisywać prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców związane z obecna sytuacją.

Zaczynamy- badania profilaktyczna

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przeprowadzania badań okresowych, przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków dotyczących badań profilaktycznych i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Tym samym pracodawca będzie zobowiązany wydać skierowanie na badanie okresowe, jeśli pracownik był dopuszczony do pracy z uwagi na zawieszenie obowiązku wykonania tegoż badania. W przypadku badań wstępnych lub kontrolnych dopełnić obowiązków przeprowadzenia badań profilaktycznych w placówkach służby medycyny pracy, z którymi są zawarte stosowne umowy.

Badania wstępne/ kontrolne

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

Jaki to ma być lekarz? Lekarz, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu.

Lekarz, lekarz dentysta może wykonywać czynności wydania orzeczenia o zdolności do pracy,  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące elektronicznej dokumentacji. Tym samym orzezcenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika. Badania wstępne- część A. Badania kontrolne – część B. Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat akt osobowych, dokumentacji kadrowej? Zajrzyj koniecznie -> E-book: Rewolucja w dokumentacji pracowniczej

Przedłużenie ważności badań z mocy prawa

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni oddnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

UWAGA!

Jednoczeskie jest oficjalne stanowisko GIP dotyczące:

  • utraty mocy Stanowiska z dnia 23 marca 2020 roku – w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
  • obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109385,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html

Przepisy wchodzą w życie z dniem 31 marca 2020 r., jednak z mocą od 8 marca 2020 r. (zgodnie z art. 101 tarczy).

UWAGA!

Przepisy tarczy antykryzysowej nie zawierają postanowień dotyczących wydania skierowania na badania w celu ustalenia potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli. Tym samym nie ma podstaw prawnych do udzielania tych urlopów w trakcie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii.

EDIT- TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0

Do ustawy – tzw. tarczy antykryzysowej dodano do art. 12a- ust. 5, który stanowi:

5. W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostają wydłużone do 180 dni;

2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.”

W związku z powyższym w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 180 dni (wcześniej było to 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 180 dni (wcześniej było to 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

 

 

Masz pytania, szukasz szkolenia z zakresu prawa pracy, kursu lub audytu kadrowo- płacowego?

Chcesz przeszkolić on-line radę pedagogiczną?

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

Szukasz pomocy prawnej: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email