Share on facebook

Szkolenia BHP pracowników administracyjno biurowych- zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać przepis art. 237 3 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (Dz. U. tj. 2018, poz. 917 ze zm.). Zgodnie z nim: szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w §2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art.226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne.

Grupami zawodowymi, dla których określono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka są: produkcja odzieży, handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych, działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informację i komunikację, działalność detektywistyczna i ochroniarska, edukacja, działalność związana z kultur ą, rozrywką i rekreacją.

Oczywiście przepisy kategorycznie nie zwalniają z obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych, albowiem z analizy ryzyka dokonanej na podstawie art. 226 pkt 1 kodeksu pracy przez pracodawcę może wynikać, że takie szkolenie winno być przeprowadzone.

Istnieją również inne podstawy do nałożenia na pracodawcę obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych:

  1. nastąpi zmiana kategorii ryzyka pracodawcy powyżej trzeciej kategorii,
  2. nastąpi narażanie pracownika na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
  3. pracownik, który dotychczas zajmował stanowisko administracyjno- biurowe zostanie przeniesiony na stanowisko, na którym istnieje wymóg przeprowadzania okresowych szkoleń BHP.

Pamiętaj!

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego i okresowego BHP włączamy do akt osobowych pracownika, do części B.

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

 

 

 

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email