Share on facebook

Rodzaje nieobecności pracowników

W przepisach kodeksu pracy oraz w przepisach szczególnych, w tym także w przepisach rangi podustawowej, a więc w rozporządzeniach mamy uregulowane nieobecności pracownicze. Ja osobiście dziele ja na zaplanowane i niezaplanowane – losowe. Jest to oczywiście podział umowny, albowiem niektóre nieobecności w zależności od okoliczności będą kwalifikowały się jednocześnie jako zaplanowane i losowe.

I. Nieobecnościami zaplanowanymi będą:

-urlop wypoczynkowy,

-urlop bezpłatny,

-urlop szkoleniowy,

-urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski,

-konieczność wykonania niezbędnych badań kobiet w ciąży w godzinach pracy,

-szkolenie BHP, pracownik jest w pracy, jednak nie wykonuje jej, nie jest to stricte nieobecność,

-wykonywanie badań profilaktycznych w medycynie pracy, nie jest to stricte nieobecność, pracownika nie ma w pracy fizycznie,

-w pewnym stopniu urlop okolicznościowy, na planowane zdarzenia, np. ślub,

-wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję, Najwyższą Izbę Kontroli lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami,

-nieobecność związana z krwiodawstwem,

-nieobecność związana z pełnieniem obowiązku biegłego, wykładowcy,

-nieobecność pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy, na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady,

-zwolnienie na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,

-świadczenie rehabilitacyjne, albowiem jest kontynuacją choroby po wyczerpaniu okresu zasiłkowego,

-urlop dla poratowania zdrowia,

-zwolnienie na poszukiwanie pracy,

-wykonanie badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,

-zwolnienie:

a) będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na szkolenie pożarnicze;

b) będącego członkiem doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, ujętym na liście ministra właściwego do spraw transportu, na czas wyznaczenia przez przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych do udziału w postępowaniu;

c) będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR” – na czas udziału w szkoleniach organizowanych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa;

-członkostwo w komisji wyborczej,

-udział w odstrzale sanitarnym,

-turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej,

-urlop opiekuńczy.

II. Nieobecnościami losowymi będą:

-zwolnienie lekarskie pracownika (L4),

-opieka nad chorym członkiem rodziny,

-opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14,

-opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

-urlop okolicznościowy, w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń, tj. zgonów,

-tymczasowe aresztowanie lub inne pozbawienie wolności (stawienie się do Zakładu Karnego, stosowanie aresztu w ramach prawa wykroczeń),

-konieczność odpoczynku nocnego w wymiarze 8 godzin pod odbytej podróży służbowej,

-choroba niani z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna dziecka,

-obowiązek stawienia się na ćwiczenia wojskowe,

-zwolnienie:

a) będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej – na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu,

b) będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu;

c) będącego członkiem ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w brzegowej stacji ratowniczej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa „Służba SAR” – na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i do wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu,

-zwolnienie na działanie siły wyższej,

-oczekiwanie na wydanie decyzji o świadczeniu rehabilitacyjnym po wyczerpaniu okresu zasiłkowego,

-niedopuszczenie pracownika do pracy z uwagi na brak zdolności do pracy i oczekiwanie na termin w Przychodu Medycyny Pracy.

 

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email