Share on facebook

Ponaglenie ZUS w sprawie wypłaty zasiłku

Od dłuższego czasu w praktyce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można zaobserwować opóźnienia w wypłacie należnych ubezpieczonym zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1  ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jasno wskazuje, że ZUS (jeśli jest płatnikiem zasiłku) wypłaca świadczenia na bieżąco jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Tym samym nie ulega wątpliwości, że w przepisach jasno wskazano termin załatwienia sprawy. Co ważne do tego terminu ma zastosowanie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego: o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn, które od organu zależne nie są.  Niestety, ale organ rentowy ani nie poucza w swoich pismach ubezpieczonych o przysługujących im prawach wniesienia ponaglenia, ani nie informuje o konieczności wydłużenia terminu i załatwienia sprawy później, np., z uwagi na to, że przesłany dokument ZUS Z-3 od pracodawcy zawiera błędy.Warto dodać, że osoby, które piszą do pracowników ZUS na PUE lub dzwonią nic nie osiągną. Potrzebna jest droga oficjalna i administracyjna.

ZUS nie informuje o prawie do wniesienia ponaglenia- zrobię to ja.

Zgodnie z art. 37 § 1 kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli między innymi nie załatwiono sprawy w terminie określonym w  przepisach szczególnych (czyli nasz art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej), wnosimy wtedy ponaglenie na bezczynność ZUS lub  jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, wnosimy wtedy ponaglenie na przewlekłość postępowania.


Elementy obligatoryjne ponaglenia

Jak już wspomniałam powyżej ubezpieczeni, którzy dzwonią do COT (Centrum Obsługi telefonicznej ZUS), do wydziału merytorycznego lub piszą na PUE niczego nie załatwia. Taką drogę komunikacji możemy porównać z sytuacją do takiej: Do ZUS przychodzi kobieta po porodzenie, ustnie informuje pracownika sali obsługi o porodzie (bez przedłożenia aktu urodzenia dziecka) i żąda wypłaty zasiłku macierzyńskiego (bez wypełnienia dokumentów).

Ponadto należy zauważyć, że ponaglenie jest dość sformalizowane i musi zawierać poniższe elementy, aby było skuteczne:

 • oznaczenie organu, który pozostaje w bezczynności lub prowadzi postępowanie przewlekle, w naszym wypadku będzie to ZUS- odpowiedni Oddział, Inspektorat lub Biuro Terenowe, a więc ta jednostka, która załatwia naszą sprawę,
 • oznaczenie strony postępowania, a więc podanie naszych danych tak jak w przypadku każdych innych pism urzędowych, zalecam aby podać również numer telefonu dla szybszego kontaktu ze strony pracowników ZUS,
 • oznaczenie sprawy, podanie numeru sprawy, jeśli go znamy,
 • organ, do którego wnosimy ponaglenie. Tutaj należy wyjaśnić, że ZUS nie ma nad sobą organów wyższego rzędu w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a więc wnosimy ponaglenie do tej samej jednostki, która jest bezczynna lub prowadzi postępowania w sposób przewlekły,
 • uzasadnienie, z którego wynikać będzie dlaczego w ogóle wnosimy ponaglenie. tak naprawdę ta część pisma będzie sprowadzać się do wskazania, że w określonym dniu złożono dokumenty, od tego dnia upłynął już 30 dniowy termin na załatwienie sprawy,
 • podpis – oczywiście musi być własnoręczny. Dlatego też ustne ponaglenia, mailowe lub przez PUE nie odnoszą zamierzonych skutków prawnych, bo nie są podpisane. W naszym kraju dopuszcza się dwie formy podpisu: własnoręczną lub poprzez elektroniczny podpis potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem (nie jest to PUE, profil zaufany ani e-dowód).

Dlaczego ponaglenie jest skuteczne?

Wynika to z dalszych paragrafów przytoczonego przeze mnie art. 37 i art. 38 kpa.

Organ do którego wniesiono ponaglenie rozpatruje je w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Dlatego mogę zauważyć, że wśród klientów, dla których takie ponaglenie sporządzałam wnioski zasiłkowe były załatwione w ciągu 7 dni od dnia wniesienia oficjalnego, zgodnego z art. 37 kpa ponaglenia (oczywiście jest to moja obserwacja, która nie zawsze musi być regułą).
Ponadto organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

 1. wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
 2.  w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
  a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy oraz wyznacza termin do załatwienia sprawy, jeśli postępowania jest niezakończone,

  b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości organ prowadzący postępowanie niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości. Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Wzór ponaglenia

Możesz umówić się także na konsultację prawną, wypełniając formularz kontaktowy.

 

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email