fbpx
Edycja toruń-53

Blog

Nowy obowiązek pracodawcy- wniosek o wypłatę transferową PPK

W związku z pojawieniem się nowych obowiązków, które legły na barkach pracodawcy w zakresie wdrożenia oraz obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), został poszerzony także katalog etapów/ obowiązków wobec nowo zatrudnionego pracownika.

W stosunku do każdej osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK, po 3 miesiącach zatrudnienia*, w zależności od wieku automatycznie albo na swój wniosek podmiot zatrudniający będzie podpisywać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą jest podpisana umowa o zarządzanie PPK. Tym samym nie ma prawnej możliwości, aby uczestnik PPK po rozwiązaniu umowy o zatrudnienie mógł kontynuować oszczędzanie w Instytucji Finansowej dotychczasowej w sytuacji, gdy nowy pracodawcy będzie współpracowac z inną Instytucją Finansową. Jednakże na podstawie ustawy o PPK przewidziano możliwość połączenia środków zebranych w ramach uczestnictwa w PPK na różnych rachunkach PPK.

Odebranie oświadczenia o rachunkach PPK

W terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, uczestnik PPK składa podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających – podmiotowi zatrudniającemu wybranemu przez uczestnika PPK, oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Oświadczenie zawiera oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto takie umowy. Podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK informuje tego uczestnika PPK o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na jego rzecz i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie. 

Brak zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową PPK

W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zawartych umowach uczestnika PPK, uczestnik PPK informuje, w formie pisemnej, podmiot zatrudniający o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową w jego imieniu.W przypadku braku zgody uczestnika PPK na złożenie wniosku na wypłatę transferową środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Wniosek o wypłatę transferową

W przypadku nieotrzymania informacji podmiot zatrudniający składa, w imieniu uczestnika PPK, i za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK, wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, na jego rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o prowadzenie PPK zawarł podmiot zatrudniający, któremu złożono oświadczenie.

 

* Należy więc przyjąć, że okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, oznacza 90 dni. Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o PPK w zw. z art. 110 kodeksu cywilnego

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email