Share on facebook

Likwidacja ulgi dla klasy średniej- skutki

24 marca 2022 r. pojawił się kolejny projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma na celu poprawić ustawę znaną pod kryptonimem Polski Ład. Tym razem jedną z propozycji jest obniżenie stawki podatkowej z 17 % na 12 % oraz likwidacja preferencji podatkowej tzw. ulgi dla klasy średniej (dalej UKŚ).

Pod koniec stycznia została przeprowadzona konferencja prasowa premiera, który zapowiedział, że UKŚ zostanie rozszerzone na inne przychody, a nie będzie obejmować tylko przychody ze stosunku pracy. UKŚ miały zostać objęte także zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego wypłacane zarówno przez płatników składek jak i organ rentowy oraz renty i emerytury, a także przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczej umowy o pracę do wysokości 12800 zł brutto.

Jednakże w nowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zamierza się uchylić UKŚ, ponieważ rozszerzenie ulgi na inne przychody i innych podatników wiązałoby się z wprowadzeniem kolejnych skomplikowanych algorytmów. Dlatego też postanowiono UKŚ uchylić. Zaś rekompensatą utraty przez podatników tej preferencji podatkowej ma być obniżenie I progu skali podatkowej z 17 % na 12 %. W przypadku, gdy ktoś nie korzysta z UKŚ, z różnych względów lub obniżenie skali podatkowej będzie dla niego korzystne nawet jeśli korzysta z UKŚ sprawa jest bezdyskusyjna- nowe przepisy będą działać w takim wypadku na korzyść podatnika. Jednak pytania i wątpliwości pojawiają się już na etapie dyskusji nad projektem, co w sytuacji gdy podatnik na likwidacji UKŚ straci, ponieważ nawet obniżenie progu podatkowej spowoduje, że bez UKŚ zapłaci on wyższy podatek, bądź podatnik zrezygnował z rozliczania UKŚ w ujęciu miesięcznym z taką myślą, że skorzysta z preferencji podatkowej w ujęciu rocznym? W tych ostatnich wypadkach projekt nowelizacji Polskiego Ładu zakłada, że podatnik otrzyma zwrot różnicy pomiędzy podatkiem, który zapłaci po zmianach przepisów (o ile takowe wejdą w życie), a tym który zapłaciłby gdyby UKŚ nie została zlikwidowana w rozliczeniu rocznym. Tym samym jest to dobra wiadomość dla płatników podatków- obowiązek ten, porównywania zaliczek na podatek dochodowy nie zostanie nałożony na nich, czyli głównie pracodawców.

Postanowienia te znajdziemy w przepisach końcowych projektowanej nowelizacji (art. 18).

W przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z rocznego zeznania podatkowego jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy. Porównanie podatków hipotetycznego z należnym będzie miało zastosowanie do podatników, którzy w 2022 r. uzyskali  podlegające opodatkowaniu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł, przy czym:

  1. w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według algorytmów dla UKŚ od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym obliczonej zgodnie z algorytmem dla UKŚ ustalonym zgodnie z uzyskanym przychodem,
  2. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Hipotetyczny podatek należny za 2022 r. oblicza się od przychodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z przepisami, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, czyli po 1 lipca 2022 r. przy czym:

  1. uwzględnia się ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli UKŚ z dnia 30 czerwca 2022 r., przy czym w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków uwzględnia się zasady obliczania UKŚ według algorytmów dla UKŚ od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym obliczonej zgodnie z algorytmem dla UKŚ ustalonym zgodnie z uzyskanym przychodem,
  2. oraz uwzględnia się skalę podatkową w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r., czyli 17 %.

Kwota różnicy, która wyjdzie w rozliczeniu rocznym pomiędzy podatkiem należnym a hipotetycznym będzie traktowana jako nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej.  W takim wypadku właściwy naczelnik urzędu skarbowego poinformuje podatnika o wystąpieniu kwoty różnicy w terminie 14 dni od dnia złożenia zeznania.

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email