Share on facebook

Kurs Kierownik działu kadr i płac

1,000 2,999 

Wyczyść

Więcej informacji:

Cena promocyjna w przedsprzedaży obowiązuje do 15.11.2021 r.

 

Działy kadr i płac są jednymi z najszybciej rozwijających się działów w organizacjach. Co za tym idzie coraz większy nacisk kładzie się na wiedzę oraz umiejętności kierowników tychże działów, którzy nie tylko mają posiadać wiedzę z zakresu twardego HR, ale jednocześnie pełniąc rolę managera powinni legitymować się szerokimi kompetencjami miękkimi. W związku z tym postanowiłam stworzyć kompleksowy kurs dla kierowników kadr i płac. Kurs zostanie przeprowadzony przez trenerów posiadających bogate doświadczenie zawodowe w zakresie BHP, zarządzania zasobami ludzkimi, arkuszu kalkulacyjnym EXCEL oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Oparty będzie o praktyczne rozwiązania i case study.


Kurs  odbędzie się online na platformie Clickmeeting na żywo. Osobny link do każdego dnia kursu przyjdzie na podany przy płatności e-mail. W celu odnalezienia linku należy sprawdzić folder SPAM lub inne.


Program kursu:

I. BHP dla kierowników działów kadr i płac

 

1) Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP

Podstawowe obowiązki pracodawcy i osoby kierującej pracownikami:

 1. zasady informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 2. obowiązek zapewnienia szkolenia pracownikom w zakresie BHP i P.POŻ.,
 3. obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących BHP,
 4. obowiązki w zakresie organizacji pracy gwarantującej bezpieczne i higieniczne warunki pracy w obiektach budowlanych i pomieszczeniach pracy oraz wyposażenia w maszyny i urządzenia techniczne,
 5. obowiązkowe działania profilaktyczne – badania wstępne, okresowe i kontrolne
 6. odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,

 

Obowiązki pracowników w zakresie BHP

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP.

 

2) Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Wiadomości ogólne i podział czynników:

 1. czynnik niebezpieczny,
 2. czynnik szkodliwy,
 3. czynnik uciążliwy.

 

Ogólna klasyfikacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy:

 1. czynniki fizyczne, w tym: oświetlenie, hałas, mikroklimat, prąd elektryczny,
 2. czynniki chemiczne: preparaty chemiczne, substancje drażniące i uczulające
 3. czynniki biologiczne: wirusy, bakterie, grzyby,
 4. czynniki psychofizyczne, w tym stres, obciążenie fizyczne, psychiczne.

 

Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi:

 1. obowiązki pracodawcy dotyczące oceny ryzyka zawodowego,
 2. schemat postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego,
 3. metody i wyniki oceny,
 4. analiza oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach administarcyjno-biurowych,
 5. działania wynikające z oceny ryzyka.

 

3) Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

Wypadki przy pracy:

 1. definicja wypadku przy pracy – orzecznictwo sądowe,
 2. wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
 3. wypadki w drodze do pracy i z pracy,
 4. obowiązki pracodawcy, pracownika w razie zaistnienia wypadku,
 5. ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 6. postępowanie powypadkowe,
 7. działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia wypadkowe.

 

Choroby zawodowe:

 1. pojęcie choroby zawodowej,
 2. wykaz chorób zawodowych,
 3. postępowanie w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby zawodowej.

 

 

II. Excel dla kierowników działów kadr i płac

 

 1. Szybka powtórka najważniejszych funkcji przydatnych w dziale kadr i płac

 

 • funkcje czasu i daty
 • funkcje tekstowe i tekst jako kolumny
 • funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo i index+podaj.pozycję)
 • funkcje logiczne
 • usuwanie duplikatów
 • ochrona danych

 

 1. Praktyczne przykłady

 

 • Zarządzanie zadaniami zespołu
 • Naliczanie premii pracownikom w zależności od wielu warunków
 • Porównanie 2 list pracowników
 • Kwestionariusz oceny pracowników
 • Weryfikacja listy płac, w tym rozliczanie nadgodzin
 • Plan urlopów wypoczynkowych
 • Analiza kosztów zatrudnienia z użyciem tabeli przestawnej

 

 

III. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla kierowników działów kadr i płac

 

Zatrudnienie nowego pracownika

 1. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia dla kandydata do pracy i pracownika
 2. Badania medycyny pracy
 3. Zawarcie umowy o pracę i przedstawienie warunków zatrudnienia
 4. szkolenie BHP oraz RODO
 5. Powiadomienie komornika i innych organów o nawiązaniu stosunku pracy
 6. Obowiązki wobec ZUS I US

 

Upoważnienia

 1. Reprezentacja pracodawcy przy zawieraniu i rozwiązywaniu stosunków pracy
 2. Inne upoważnienia

 

Szczególne tryby zatrudnienia

 1. Kontrakt menadżerski
 2. Telepraca i praca zdalna
 3. Samozatrudnienie
 4. Działalność nierejestrowana
 5. Zleceniobiorca

 

Tworzenie regulaminów z zakładzie pracy 

 1. Regulamin pracy
 2. Regulamin wynagradzania
 3. Regulamin ZFŚS (omówiony w bloku dot. ZFŚS)

 

Odpowiedzialność porządkowa i materialna

 1. Zasady pociągnięcia do odpowiedzialności
 2. Wysokość odszkodowań
 3. Powierzenie i rozliczenie się z powierzonego mienia

 

Zakaz konkurencji

 1. Zawieranie umów o zakazie konkurencji
 2. Elementy umowy
 3. Odszkodowanie i inne obowiązki pracodawcy

 

Czas pracy 

 1. Charakterystyka systemów czasu pracy i różnice pomiędzy nimi
 2. Dobór systemu czasu pracy do warunków zatrudnienia oraz zakresu obowiązków w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia

 

Polityka wynagrodzeń 

 1. Terminy i obowiązki pracodawcy w zakresie wynagrodzeń
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 3. Wybór systemu wynagrodzeń

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Zasady tworzenia ZFŚS
 2. Regulamin ZFŚS
 3. Odpisy
 4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 5. Badania sytuacji socjalnej uprawnionych
 6. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS

 

Rozwiązywania stosunków pracy

 1. Zasady rozwiązania stosunku pracy
 2. Odprawy i odszkodowania
 3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika: likwidacja/ upadłość pracodawcy, zwolnienia grupowe, zwolnienia indywidualne
 4. Ochrona stosunku pracy

 

Kontrole w zakładzie pracy i odpowiedzialność pracodawcy

 1. PIP
 2. ZUS
 3. US

 

Spory sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. Pozwy składane przez pracownika
 2. Pozwy składane przez pracodawcę
 3. Mediacja i ugody pracownicze
 4. Przedawnienie roszczeń
 5. Fikcyjność zatrudnienia
 6. Odsetki

 

 

IV. Zarządzanie zasobami ludzkimi w dziale kadr i płac

 

Rekrutacja i selekcja pracowników

 1. Modele polityki rekrutacyjnej w firmie
 2. Kanały poszukiwanego kandydata
 3. Scenariusze rozmów rekrutacyjnych
 4. Employer branding w rekrutacji
 5. Prawne aspekty rekrutacji
 6. Onboarding (adaptacja)
 7. Podstawy administracji personalnej.

 

Motywowanie pracowników 

 1. Budowanie satysfakcji i zaangażowania
 2. Badanie satysfakcji
 3. Badanie zaangażowania

 

Ocena i rozwój 

 1. Rodzaje ocen
 2. Błędy w procesie oceny
 3. Przygotowanie do rozmów oceniających
 4. Projektowanie działań rozwojowych po ocenie

 

Odejście pracownika z firmy 

 1. Odejście z inicjatywy pracownika
 2. Odejście z inicjatywy pracodawcy

 

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy 

 1. Czym jest mobbing i dyskryminacja
 2. Obowiązki pracodawcy
 3. Polityka antymobbingowa
 4. Konflikt a mobbing

 


Trenerzy:

BHP dla kierowników działów kadr i płac

 Agnieszka Żarecka, certyfikowany trener standardu HRD BP, inspektor ochrony danych osobowych, wewnętrzny auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017, starszy inspektor BHP. Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończyłam  również studia podyplomowe na kierunkach Rachunkowość oraz Psychologia Managera. W ramach swoich zainteresowań ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Posiadam 20-letnie doświadczenie biznesowe z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń, bankowości oraz sprzedaży.Przez ponad dekadę byłam pracownikiem międzynarodowej korporacji finansowej, gdzie przez 6 lat, z sukcesami pełniałam funkcje managerskie. Obecnie w ramach szkoleń stacjonarnych i zdalnych pracuję wspólnie z uczestnikami spotkań nad rozwojem kompetencji osobistych i przywódczych,  umiejętnościami komunikacyjnymi, twórczego myślenia oraz kompetencjami zespołowymi. Wspieram podmioty publiczne i prywatne we wdrażaniu wymagań unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, szkolę z zakresu ochrony danych, pełnię funkcję Inspektora ochrony danych w zakresie zgodnym z wymaganiami RODO oraz prowadzę wstępne i okresowe szkolenia z zakresu BHP.

 

Excel dla kierowników działów kadr i płac

Łukasz Ruszkiewicz, czyli trener Excela, analityk finansowy w korporacji z branży produkcyjnej, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W każdej firmie, w której pracował uznawany za „gościa od Excela”. Prywatnie mąż jednej żony i (mimo zamiłowania do kawy) wiecznie niewyspany ojciec trzech małych synów. Pasjonat Excela, NBA, produktywności i online marketingu.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla kierowników działów kadr i płac

Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarządzający. Swoje doświadczenie zdobyłam w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jestem także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzę badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz rosyjskim prawem pracy. Wykładam także na uczelniach wyższych.Prowadzę także własną praktykę prawną, gdzie pomagam pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziłam już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Aby rozpowszechniać stosowanie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wśród pracodawców, pracowników oraz specjalistów z zakresu kadr i płac prowadzę blog karolinaniedzielska.pl/blog oraz fanpage Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska. Moja placówka Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną PlacówkąKształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w dziale kadr i płac

 

Karolina Krzyżaniak,HR interim menedżer, pracuje z organizacjami w procesie wdrożenia polityki HR w przedsiębiorstwach, posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na różne poziomy stanowisk, jej szczególnym obszarem zainteresowań jest wdrażanie modeli zarządzania kompetencjami w firmach sektora MŚP. Certyfikowany trener biznesu. Właściciel firmy szkoleniowej HR WAY.

 

 


Liczba godzin szkoleniowych kursu: 100 h

Terminy:

27.11.2021 r. w godz. 10-16 (Excel)

28.11.2021 r. w godz. 10-16 (BHP)

18.12.2021r. – 19.12.2021 r. w godz. 9-17 (Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)

15.01.2022 r.- 16.01.2022 r. w godz. 9-17 (Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)

05.02.2022 r.-06.02.2022 r. w godz. 9.30-16.30 (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)

19.02.2022 r.-20.02.2022 r. w godz. 9.30-16.30 (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi)


Adresaci kursu:

Adresatami kursu są osoby zatrudnione na stanowiskach kadrowo- płacowych oraz osoby mające wiedzę i doświadczenie w dziale kadr i płac, które dążą do tego, aby objąć stanowisko kierownicze bądź osoby, które już takie stanowisko zajmują.


Wymagania od uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest średniozaawansowana i zaawansowana znajomość kadr, płac, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Wymóg ten wynika z faktu, że kurs w zakresie twardych kompetencji kadrowo- płacowych bazuje na wiedzy już nabytej w tym zakresie, która jest pogłębiana oraz nakierowana na zdobywania umiejętności zarządzania zasobami działu kadr i płac. Przed uczestnikami stawiany jest także wymóg podstawowej umiejętności obsługi komputera oraz Internetu, bowiem zajęcia odbywają się online na żywo na platformie webinarowej Clickmeeting.


Materiały:

Z każdego panelu uczestnik od trenera prowadzącego dany panel otrzyma bogate materiały opracowane specjalnie na kurs kierownik działu kadr i płac.


Korzyści z kursu:

Znajomość kadr i płac to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy, a bardziej pożądaną jest umiejętność zarządzania kadrami i płacami oraz pracownikami pionu kadrowego organizacji. Kurs łączy ze sobą twardy jak i miękki HR oraz tematykę BHP oraz EXELA. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił zarządzać zespołem działu kadr i płac począwszy od zatrudnienia do zwolnienia pracownika.


Zaświadczenie:

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji zawodzie kierownik działu kadr i płac: kod zawodu: 121201.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

 

 

 

1,000 2,999 

Wyczyść