logo_kursu_specjalista_ds_kadr_i_plac
landing_kierownik_kn

Jedyny taki kurs na żywo

 • Nowa formuła, jeszcze więcej tematów oraz wyspecjalizowani trenerzy!
 • Kurs online, na żywo w czasie rzeczywistym z dostępem do nagrań.
 • Oparty o praktyczne rozwiązania i case study.
 • Przeprowadzony przeze mnie oraz trenerów posiadających bogate doświadczenie w zakresie BHP, RODO, kompleksowo kadr i płac, arkusza kalkulacyjnego EXCEL, programów kadrowych, programu PŁATNIK, PFRON-u oraz zasiłków, umów cywilnoprawnych, a także ubezpieczeń społecznych.

XV edycja

Termin | Styczeń - Lipiec 2024

Siedmiomiesięczny weekendowy kompleksowy kurs zaplanowany jest od stycznia do lipca w terminach 20-21.01.2024, 3-4.02.2024, 17-18.02.2024, 24-25.02.2024, 9-10.03.2024, 23-24.03.2024, 6-7.04.2024, 20-21.04.2024, 27-28.04.2024, 11-12.05.2024, 25-26.05.2024, 01-02.06.2024, 8-9.06.2024, 13-14.07.2024, 20-21.07.2024, 27-28.07.2024 Przed nami 215 napakowanych wiedzą godzin szkoleniowych*!

*Godzina szkoleniowa to 45 minut.

Miejsce | Platforma ClickMeeting

Szkolenia na żywo będą odbywały się na platformie do wideokonferencji - osobny link do każdego dnia kursu otrzymasz na podany przy płatności e-mail 1 lub 2 dni przed każdym szkoleniem. Jeśli go nie widzisz, sprawdź folder SPAM lub inne.

Na kurs możesz uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Bazy Usług Rozwojowych.

Każde szkolenie będzie nagrywane i dostęp do wideo oraz materiałów dostaniesz na rok! (UWAGA - rok czasu od momentu rozpoczęcia całego kursu! - dla kadr i płac oraz panelu kadry do 20.01.2025 r., dla panelu płace - do 6.04.2025 r.))

Możesz dołączyć jeszcze przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
film 2

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest nie tylko do osób ściśle związanych z kadrami i płacami. Będzie niezwykle przydatny również dla osób dopiero rozpoczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac. Idealnie sprawdzi się też dla księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców, osób pracujących w obszarze miękkiego HR lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo-płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych.

Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji. Prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.

Sprawdź bogaty merytorycznie program kursu

Trener

Karolina
Niedzielska


KADRY I PŁACE
BHP

Termin - część kadrowa

20.01.2024
21.01.2024
03.02.2024
04.02.2024
17.02.2024
18.02.2024
24.02.2024
25.02.2024
09.03.2024
10.03.2024

Termin - część płacowa

20.04.2024
21.04.2024
27.04.2024
28.04.2024
11.05.2024
26.05.2024

Godzina

10:00-16:00

 1. Badania profilaktyczne 
 2. Dane osobowe wymagane od  kandydata do pracy i pracownika 
 3. Zawarcie umowy o pracę oraz poinformowanie o warunkach zatrudnienia 
 4. Szkolenie BHP 
 5. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych 
 6. Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy 
 7. Wypłata transferowa PPK 
 1. Czym jest czas pracy?
 2. Doba i tydzień pracowniczy
 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek 
 4. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe 
 5. Normy i rozkłady czasu pracy 
 6. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy 
 7. Przerwy wliczane do czasu pracy
 8. Przerwa niewliczana do czasu pracy 
 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych 
 10. Zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dniu rozkładowo wolnym 
 11. Praca w niedzielę i święta 
 12. Praca w porze nocnej
 13. Dyżur i przestój 
 14. Wyjścia prywatne 
 15. Czas pracy kadry kierowniczej 
 16. Czas pracy w podróży służbowej
 17. Ewidencja czasu pracy 
 18. Czas pracy w placówkach medycznych
 1. Usprawiedliwianie nieobecności – nieobecności płatne i niepłatne 
 2. Urlop wypoczynkowy- założenia ogólne i staż urlopowy 
 3. Wymiary urlopu wypoczynkowego i zasady ustalania wymiaru 
 4. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego- pierwsza praca 
 5. Przerwanie i przesunięcie oraz odwołanie z urlopu wypoczynkowego 
 6. Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym i bezpłatnym 
 7. Urlop zaległy i przedawnienie prawa do urlopu
 8. Dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej, weterana 
 9. Urlop bezpłatny 
 10. Urlop szkoleniowy i podnoszenie kwalifikacji pracownika 
 11. Urlop okolicznościowy 

Dokumentacja pracownicza 

 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej 
 2. Akta osobowe
 3. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy 
 4. Okres archiwizacji 
 5. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej 
 6. Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej 
 7. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej 

 

Zmiana warunków zatrudnienia 

 1. Porozumienie oraz wypowiedzenie zmieniające
 2. Zmiana warunków zatrudnienia na innych zasadach

Ochrona pracownicy w ciąży 

 1. Opieka na zdrowe dziecko do lat 14
 2. Pracownik wychowujący dziecko do lat 4 
 3. Urlop macierzyński i rodzicielski 
 4. Urlop ojcowski 
 5. Urlop wychowawczy 
 6. Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego 

Zakończenie stosunku pracy 

 1. Wstęp- zakończenie stosunku pracy 
 2. Wygaśnięcie stosunku pracy 
 3. Porozumienie stron
 4. Wypowiedzenie 
 5. Ochrona przed wypowiedzeniem 
 6. Okresy wypowiedzenia 
 7. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika 
 8. Rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika 
 9. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
 10. Rozwiązanie- upływ czasu, na który umowa była zawarta 
 11. Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia 
 12. Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia 
 13. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 

 

Świadectwo pracy 

 1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy 
 2. Elementy świadectwa pracy 
 1. Wynagrodzenie za prace, jego składniki i systemy wynagrodzeń
 2. Dokumentacja płac
 3. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych
 4. Wynagrodzenie za przestój i dyżur
 5. Ryczałty
 6. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i pracę ponadwymiarową
 7. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 8. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne- obowiązki wobec ZUS
 9. Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US
 10. Przekroczenie II progu podatku dochodowego i podstawy wymiaru składek
 11. Inne Fundusze
 12. Lista płac w praktyce
 13. Lista płac i korekty w praktyce
 14. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 15. Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 16. Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 17. Świadczenia pozapłacowe
 18. Odszkodowania ze stosunku pracy
 19.  Odprawy ze stosunku pracy
 20. Ulgi PIT 0
 21. Ulga dla klasy średniej
 22. Mechanizm odroczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.
 23. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej
 24. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 25. Nielegalne zatrudnienie i konsekwencje dla pracodawcy
 26. Świadczenie urlopowe
 1. Założenia i cel PPK
 2. Obowiązki pracodawcy
 3. Uczestnictwo w PPK
 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika
 5. PPK na liście płac

Trener

Agnieszka
Żarecka


RODO DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC

Termin

24.03.2024

Godzina

09:00-15:00

RODO

 1. Dane osobowe
 2. Szczególna kategoria danych
 3. Przetwarzanie
 4. Pseudonimizacja
 5. Administrator danych
 6. Podmiot przetwarzający
 1. Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych
 2. Zasada ograniczonego celu
 3. Zasada minimalizacji danych
 4. Zasada prawidłowości
 5. Zasada ograniczonego przetwarzania
 6. Zasada integralności i poufności
 7. Zasada rozliczalności
 1. Zgoda
 2. Umowa lub czynności niezbędne do zawarcia umowy
 3. Obowiązek prawny
 4. Ochrona żywotnych interesów
 5. Interes publiczny
 6. Prawnie uzasadniony interes
 1. Dobrowolność
 2. Świadomość
 3. Czytelność i prostota
 4. Odwołalność
 1. Podstawa prawna
 2. Zakres klauzuli informacyjnej
 3. Sposoby udostępnienia wymaganych informacji
 1. Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 2. Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe
 1. Podstawa prawna
 2. Elementy składowe
 3. Charakterystyka dokumentu
 1. Prawo dostępu do danych
 2. Prawo do sprostowania
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 4. Prawo do bycia zapomnianym
 5. Prawo do przenoszenia danych
 6. Prawo do sprzeciwu
 1. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych
 2. Powołanie inspektora ochrony danych
 3. Realizacja przysługujących praw
 4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych

Trener

Andrzej
Radzisław


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | UMOWY CYWILNOPRAWNE

Termin

06.04.2024

Godzina

10:00-16:00

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Składki na ZUS w 2023 r.
Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian i propozycji zmian

 1. Definicja pracownika w ustawie systemowej
 2. Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
 3. Umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 4. Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy
 5. Definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej
 6. Umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności
 7. Przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS
 8. Odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne
 9. Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy
 10. Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US
 1. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 2. Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
 3. Kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności
 4. Osoby pobierające stypendia
 1. Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług)
 2. Jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
 3. Korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 4. Uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę
 1. Zasady rozliczania wpłat na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS
 2. Dokumenty składane do ZUS-u
 3. Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
 4. Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 5. Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
 6. Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 7. Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację
 8. Kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego
 1. Prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli
 2. Protokół kontrolny – jak zgłosić zastrzeżenia?
 3. Odwołanie od decyzji ZUS. Konsekwencje złożenia odwołania

Termin

07.04.2024

Godzina

10:00-16:00

UMOWY CYWILNOPRAWNE

 1. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem
 2. Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 3. Umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek
 1. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 2. Zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne)
 3. Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy
 4. Zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę
 5. Okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów
 6. Umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę
 7. Kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje
 8. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców
 9. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców
 1. Prowadzi działalność gospodarczą
 2. Przebywa na urlopie wychowawczym
 3. Przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 4. Wykonuje umowę o pracę w innej firmie
 1. Zagrożenia dla płatnika
 2. Jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika?
 1. Przychody zwolnione od składek
 2. Rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca
 3. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 1. Kiedy składa na FP nie jest opłacana?
 1. Treść umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, zasady ustalania wynagrodzenia
 2. Umowa o dzieło a składki ZUS
 3. Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, a umową o pracę
 4. Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia?
 5. Umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS
 6. Wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło
 7. Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – sposób postępowania ZUS-u
 8. Odwołanie od decyzji ZUS
 9. Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy

Trener

Elżbieta
Górecka


DOFINANSOWANIE z PFRON

Termin

12.05.2024

Godzina

09:00-16:00

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy.
W ramach zajęć zostanie przeprowadzony szereg ćwiczeń i analiz.

Trener

Andrzej
Radzisław


ZASIŁKI - OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK

Termin

25.05.2024

Godzina

10:00-16:00

 1. Zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy
 2. Zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków
 3. Skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
 4. Omówienie innych zmian dotyczących zasiłków
 1. Świadczenia dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie, izolacji, izolacji w warunkach domowych

 1. Okresy wypłaty
 2. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 3. Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 4. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 5. Wysokość świadczeń chorobowych
 6. Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia
 7. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
 8. Okres przez który świadczenie przysługuje
 9. Wysokość świadczenia
 10. Podstawa wymiaru świadczenia
 11. Zasady jej waloryzacji
 12. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
 1. Za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 2. Za okres urlopu rodzicielskiego:
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
 1. Przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 2. Zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 3. Zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 4. Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 5. Zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 6. Zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 7. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 8. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
 1. Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach
 2. Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość
 3. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
  • ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
  • zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
 2. Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 3. Zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku
 4. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 5. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 6. Składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
 7. Podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia
 8. Kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić

Trener

Małgorzata
Narożnik

Termin

1.06.2024
2.06.2024

Godzina

10:00-18:00

PROGRAM SYMFONIA

 1. Dane firmy indywidualne
 2. Weryfikacja danych kadrowych
 3. Parametry ZUS – ustawowe
 4. Parametry podatkowe – ustawowe
 1. Wprowadzenie podstawowych danych pracowniczych
 2. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę
 3. Dane osobowe pracownika (okresy zatrudnienia i przerw u poprzednich pracodawców, wykształcenie, rodzina (zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego))
 4. Warunki zatrudnienia (zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, bilanse urlopowe i chorobowe)
 5. Wprowadzanie oraz realizacja zdarzeń w kalendarzu pracownika
 6. Przyjmowanie nowych pracowników, zmiany warunków zatrudnienia, zwalnianie pracowników
 7. Rejestracja nieobecności pracowniczych
 8. Rejestracja innych zdarzeń (np. premie, dodatki, potrącenia, zaliczki)
 1. Wprowadzenie osób współpracujących na podstawie umów zleceń i o dzieło 
 1. Dodawanie okresów płacowych
 2. Dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (m.in. umowy cywilnoprawne, zasiłki)
 3. Zmiana właściwości okresu
 4. Wybór okresu do pracy
 5. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych
 6. Dodawanie list płac podstawowych i pomocniczych
 7. Zmiana właściwości list płac
 8. Naliczanie i zamykanie list płac
 1. Eksport zbiorczy do ZUS – Płatnik
 1. Sporządzenie deklaracji rocznej pracodawcy PIT 4R, PIT 8AR
 2. Sporządzenie deklaracji pracownika PIT 11
 1. Umowy oraz zmiany umów
 2. Listy płac
 3. Karty wynagrodzeń
 4. Wybrane raporty kadrowe
Przed szkoleniem sprawdź czy masz:
– komputer wyposażony w mikrofon i kamerę, głośnik / słuchawki,
– dwa monitory – pozwolą na bardziej efektywną pracę na zajęciach, dzięki nim będziesz na bieżąco przerabiać ćwiczenia razem z prowadzącym
 
Kurs odbywa się na licencji organizatora. Uczestnikowi są udostępniane specjalne klucze do programu. 
 

Trener

Łukasz
Ruszkiewicz


EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC

Termin - grupa początkująca*

08.06.2024

Godzina

10:00-16:00

Termin - grupa średniozaawansowana*

09.06.2024

Godzina

10:00-16:00

*Podział na grupy

Z uwagi na to, że kursanci mogą być na różnym poziomie zaawansowania zostanie przeprowadzony test poziomujący. Po zapisie na kurs otrzymasz do rozwiązania test poziomujący. Na rozwiazanie zadań masz 7 dni. Jeśli nie rozwiążesz zadań zostaniesz przyporządkowany automatycznie do grupy początkującej.

Trener

Małgorzata
Narożnik


PŁATNIK - warsztaty komputerowe od podstaw

Termin - grupa II*

08.06.2024

Godzina

10:00-18:00

Termin - grupa I**

09.06.2024

Godzina

10:00-18:00

 1. Konfiguracja programu i obsługa interfejsu użytkownika w programie Płatnik
 1. Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników
 2. Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników
 3. Potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie i aktualizacja danych z bazy serwera ZUS
 4. Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA
 1. Praca w Rejestrze Ubezpieczonych
 2. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Kartoteki Ubezpieczonych
 3. Operacje na danych ubezpieczonych
 4. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych
 5. Korekta danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana
 6. Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS
 7. Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania
 8. Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA
 1. Obsługa formularza ZCNA
 2. Dane członków rodzin w kartotece ubezpieczonych
 3. Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA
 4. Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA
 1. Import dokumentów z programu kadrowo-płacowego
 2. Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA
 3. Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA
 4. Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA
 5. Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora
 6. Korygowanie dokumentów rozliczeniowych
 7. Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora
 8. Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS
 9. Dokumenty: RCA, RSA i DRA
 1. Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS
 2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 3. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja
 4. Wysyłka zestawów do ZUS
 1. Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń
 2. Zmiany druków DRA I RCA
 3. Likwidacja druku RZA
 4. Nowe terminy do rozliczeń z ZUS
Podział na grupy
            * Wybierz grupę I, jeśli jesteś przypisany do grupy POCZĄTKUJĄCEJ z warsztatów „EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC’. 
                  ** Wybierz grupę II, jeśli jesteś przypisany do grupy ŚREDNIOZAAWANSOWANEJ z warsztatów „EXCEL DLA SPECJALISTÓW KADR I PŁAC’. 

Trener

Małgorzata Narożnik

Termin

13.07.2024
14.07.2024

Godzina

10:00-18:00


PROGRAM R2 PŁATNIK

 1. Dane firmy indywidualne
 2. Weryfikacja danych kadrowych
 3. Parametry ZUS – ustawowe
 4. Parametry podatkowe – ustawowe
 1. Wprowadzenie podstawowych danych pracowniczych
 2. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę
 3. Dane osobowe pracownika (okresy zatrudnienia i przerw u poprzednich pracodawców, wykształcenie, rodzina (zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego))
 4. Warunki zatrudnienia (zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, bilanse urlopowe i chorobowe)
 5. Wprowadzanie oraz realizacja zdarzeń w kalendarzu pracownika
 6. Przyjmowanie nowych pracowników, zmiany warunków zatrudnienia, zwalnianie pracowników
 7. Rejestracja nieobecności pracowniczych
 8. Rejestracja innych zdarzeń (np. premie, dodatki, potrącenia, zaliczki)

Wprowadzenie osób współpracujących na podstawie umów zleceń i o dzieło

 1. Dodawanie okresów płacowych
 2. Dodawanie okresów pomocniczych dla list dodatkowych (m.in. umowy cywilnoprawne, zasiłki)
 3. Zmiana właściwości okresu
 4. Wybór okresu do pracy
 5. Naliczanie i zamykanie okresów płacowych
 6. Dodawanie list płac podstawowych i pomocniczych
 7. Zmiana właściwości list płac
 8. Naliczanie i zamykanie list płac

Eksport zbiorczy do ZUS – Płatnik

 1. Sporządzenie deklaracji rocznej pracodawcy PIT 4R, PIT 8AR
 2. Sporządzenie deklaracji pracownika PIT 11
 1. Umowy oraz zmiany umów
 2. Listy płac
 3. Karty wynagrodzeń
 4. Wybrane raporty kadrowe

Termin

20.07.2024
21.07.2024

Godzina

10:00-18:00

PROGRAM COMARCH OPTIMA

 1. Konfiguracja programu
 2. Tworzenie bazy danych
 3. Słowniki
 1. Konfiguracja modułu płace i kadry
 2. Lista pracowników
 3. Wprowadzanie danych personalnych
 4. Umowy cywilnoprawne
 5. Lista właścicieli
 6. Listy płac
 7. Naliczanie wypłat
 8. Zamykanie i otwieranie wypłat i list płac
 9. elektroniczna wymiana danych z bankiem
 10. Księgowanie list płac
 11. Deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 12. Praca z kalendarzem
 13. Ustalanie czasu pracy pracownika
 14. Premia procentowa
 15. Definiowanie potrącenia netto
 16. Zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
 17. Schemat płatności gotówka/ROR
 18. Zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
 19. Nieobecności i nadgodziny w kalendarzu
 20. Umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym
 21. Definiowanie list płac
 22. Wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
 23. Dodawanie dodatkowych elementów na liście płac
 24. Wypłata umów zlecenie
 25. Udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki
 26. Podstawa naliczania urlopu i zasiłku

Zagadnienia kadrowo-płacowe:

 1. Naliczanie listy płac właścicieli
 2. Naliczanie listy płac pracowników etatowych przy uwzględnieniu różnych składników wynagrodzeń
 3. Tworzenie listy płac korygującej pracowników etatowych
 4. Rozliczanie zasiłków, generowanie kart zasiłkowych oraz zaświadczenia pracodawcy Z-3
 5. Naliczanie listy płac dla obcokrajowców
 6. Naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem praw autorskich
 7. Naliczanie listy płac dla pracowników oddelegowanych
 8. Elektroniczna wymiana danych z bankiem, tworzenie pliku z danymi w celu zaciągnięcia do banku
 9. Rozliczenia zajęcia komorniczego na liście płac
 10. Deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS
 11. Praca z kalendarzem, rozliczanie czasu pracy przy podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 12. Ustawienia schemat płatności gotówka/ROR
 13. Umowa zlecenie rozliczana kwotowo i godzinowo – tworzenie listy płac
Przed szkoleniem sprawdź czy masz:
– komputer wyposażony w mikrofon i kamerę, głośnik / słuchawki
– dwa monitory – pozwolą na bardziej efektywną pracę na zajęciach, dzięki nim będziesz na bieżąco przerabiać ćwiczenia razem z prowadzącym
Kurs odbywa się na licencji organizatora. Uczestnikowi są udostępniane specjalne klucze do programu. 
 

Trener

Małgorzata
Narożnik

Termin

27.07.2024
28.07.2024

Godzina

10:00-15:00

ZATRUDNIANIE I LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 1. Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce
 1. Obywatele Unii Europejskiej
 2. Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 3. Pobyt czasowy, a pobyt stały
 1. Oświadczenie o powierzeniu pracy
 2. Zezwolenie na pracę
 3. Wizy wydawane w związku z wykonywaniem pracy
 4. Praca w ramach ruchu bezwizowego
 1. Kto może wjechać do Polski?
 2. Kto jest kierowany na kwarantannę?
 3. Kto jest zwolniony z kwarantanny?
 4. Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii
  • Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce
  • Przedłużenie terminów opuszczenia Polski
  • Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały
  • Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu)
  • Obowiązki informacyjne organów administracji
 1. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 2. Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
 3. Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 4. Zezwolenie na pracę
 5. Inne zmiany od 2022 roku – preferencje dla niektórych branż
 6. Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 7. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 1. Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy
 2. Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń
 3. Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii
 1. Termin 30 dni na złożenie wniosku o nr PESEL
 2. Zmiany w finansowaniu pomocy socjalnej
 3. 14 dni na powiadomienie Urzędu Pracy przez pracodawcę o zatrudnieniu cudzoziemca
 4. Zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy
 5. Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
 6. Zmiany dot. postępowań powrotnych
 7. Uchylenie przepisów covidowych dot. składania wniosków pobytowych, przedłużania ważności dokumentów pobytowych, terminu opuszczania Polski

Poznaj naszych ekspertów!

Wygodna formuła kursu

Z myślą o uczestnikach, którzy czynnie pracują w ciągu tygodnia, zaplanowałam kurs w formie weekendowej. Będziemy się spotykać na żywo, w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Najwięcej zyskasz będąc osobiście na każdym spotkaniu – możliwa bowiem będzie interakcjazadawanie pytań w trapiących Cię kwestiach. Liczę na Twoją obecność – to będzie prawdziwy zastrzyk wiedzy, po którym żadne zagadnienie kadrowo-płacowe nie będzie Ci obce!

Z każdego panelu otrzymasz również bogate materiały, opracowane przez trenerów specjalnie na kurs Specjalista ds. kadr i płac.

film 1

Dlaczego warto wziąć udział?

Szeroki zakres kompetencji

Znajomość kadr i płac to jedna z najbardziej pożądanych obecnie kompetencji na rynku pracy. Po zakończeniu kursu nabędziesz wiedzę z zakresu kadr i płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo-płacowym. Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Będziesz potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiązanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów, zastosować odpowiednią instytucję prawną. Prowadzący szkolenie duży nacisk kładą na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Należy pamiętać, że prawo pracy to nadal prawo, a więc należy znać instytucje prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Kurs łączy ze sobą twardy jak i miękki HR, tematykę RODO, PFRON oraz takich programów jak: EXCEL, PŁATNIK, które są nieodzownymi elementami pracy kadrowca.

2* zaświadczenia wg wzoru MEN

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma 1 zaświadczenia wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Specjalista ds. kadr i płac, kod zawodu: 242310.
* Uczestnicy, którzy wykupią panel Cudzoziemcy uzyskają drugie zaświadczenie MEN oraz certyfikat, potwierdzające kompetencję w zawodzie Specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców, kod zawodu: 242231.
Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
normy PN - EN ISO 9001:2015

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN - EN ISO 9001 : 2015 w zakresie szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu kadr i płac w formie zdalnej i stacjonarnej.

Dzięki stosowanemu systemu zarządzania masz pewność, że uzyskujesz kompetencje i kwalifikacje na najwyższym poziomie.

Uzyskane kwalifikacje i umiejętności są doceniane i uznawane przez pracodawców.

Z uwagi na wprowadzony System Zarządzania Jakością możemy pochwalić się bardzo dużym wskaźnikiem decyzji pozytywnych przy ubieganiu się przez kursantów o dofinansowanie z publicznych funduszy (KFS i BUR).

1 (46)

Zestaw kadrowca

Mam przepis na sukces w kadrach. Składa się on z trzech składników. Obecność na szkoleniach to jeden z nich. Uzupełnianie i powtarzanie nabytej wiedzy to drugi, a relaks po nauce to trzeci. Dlatego dla każdego uczestnika kursu, wysłane zostaną dodatkowe bonusowe materiały i produkty, które urozmaicą i uprzyjemnią naukę:

 • zestaw książek: Dokumentacja pracownicza, Czas pracy, Płace, Świadectwo pracy, Uprawnienia związane z rodzicielstwem, 
 • notes i długopis kadrowca,
 • segregator i pendrive ze wzorami dokumentów,
 • kubek i torba,
 • kalkulator,
 • świeca zapachowa i pomadka,
 • kursanci będą mieć dostęp do nagrań szkoleń przez rok.

Możesz dołączyć jeszcze przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Jaki jest koszt?

Kurs kadry i płace

PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
3846 PLN
 • 215 h szkoleniowych na żywo
 • Program PŁATNIK i JEDEN program kadrowo - płacowy**
 • Zaświadczenia MEN***
 • Certyfikat***
HOT OFERTA

Kurs kadry i płace

PŁATNOŚĆ RATALNA
od 480,75 PLN
 • Płatność za kurs możesz wygodnie podzielić na 3, 6 lub 8.
 • Płatność za kolejne raty dokonujesz do 10 lub 20 dnia kolejnego miesiąca, w zależności od daty zakupu kursu.
 • Numer rachunku do dokonania płatności znajdziesz na otrzymanej fakturze. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko i określ, którą ratę opłacasz.

Być może interesuje Cię tylko część kadrowa lub płacowa? Wybierz dogodną dla siebie opcję i kliknij przycisk zakupu.

Kurs kadry

PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
2,500 PLN
 • 179 h szkoleniowych na żywo*
 • Program PŁATNIK
  i TYLKO 1 program kadrowy**
 • Zaświadczenia MEN***
 • Certyfikat***

Kurs kadry

PŁATNOŚĆ RATALNA
od 312,5 PLN
 • Płatność za kurs możesz wygodnie podzielić na 2, 4 lub 8 rat.
 • Płatność za kolejne raty dokonujesz do 10 lub 20 dnia kolejnego miesiąca, w zależności od daty zakupu kursu.
 • Numer rachunku do dokonania płatności znajdziesz na otrzymanej fakturze. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko i określ, którą ratę opłacasz.

Kurs płace

PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
2,300 PLN
 • 167 h szkoleniowych na żywo*
 • Program PŁATNIK
  i TYLKO 1 program kadrowy**
 • Zaświadczenia MEN***
 • Certyfikat***

Kurs płace

PŁATNOŚĆ RATALNA
od 287,5 PLN
 • Płatność za kurs możesz wygodnie podzielić na 2, 5 lub 8 rat.
 • Płatność za kolejne raty dokonujesz do 10 lub 20 dnia kolejnego miesiąca, w zależności od daty zakupu kursu.
 • Numer rachunku do dokonania płatności znajdziesz na otrzymanej fakturze. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko i określ, którą ratę opłacasz.

Osobno możesz dokupić moduł Zatrudnianie Cudzoziemców.
Wybierz dogodną dla siebie opcję i kliknij przycisk zakupu.

Moduł ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW 27-28.07.2024, godz. 10-15 (12h szkoleniowych)

DOFINANSOWANIE Z KFS
900 PLN
 • Możesz zakupić tylko ten moduł bez konieczności kupowania całego kursu
 • Na zakup modułu możesz uzyskać dofinansowanie z KFS
 • O szczegóły pytaj wysyłając maila na adres: sekretariat@karolinaniedzielska.pl
 • Każdy uczestnik tych dwudniowych warsztatów otrzyma zaświadczenie na druku MEN potwierdzające kompetencje w zawodzie Specjalista ds. zatrudniania cudzoziemców

Sprawdź dotychczasowe opinie:

5/5

Terminy

20-21.01.2024, 3-4.02.2024, 17-18.02.2024, 24-25.02.2024, 9-10.03.2024, 23-24.03.2024, 6-7.04.2024, 20-21.04.2024, 27-28.04.2024, 11-12.05.2024, 25-26.05.2024, 1-2.06.2024, 8-9.06.2024, 13-14.07.2024, 20-21.07.2024, 27-28.07.2024

Miejsce

Spotkania on-line
Platforma ClickMeeting
Szkolenia będą odbywały się na żywo. Osobny link do każdego dnia kursu otrzymasz na podany przy płatności e-mail. Jeśli go nie widzisz sprawdź folder SPAM lub inne.

Każde szkolenie będzie nagrywane

Nie musisz się martwić tym, że jeśli coś Ci wypadnie i nie weźmiesz udziału w danym szkoleniu to wiedza na nim przekazywana przepadnie. Prawie każde szkolenie będzie nagrywane i dostęp do wideo oraz materiałów dostaniesz na rok!

Po ukończeniu kursu przewidziany jest egzamin w formie pisemnej

W celu uzyskania zaświadczenia MEN oraz certyfikatu kursant zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu pisemnego. Po zakończonym kursie zostaną przesłane zadania otwarte do rozwiązania. Kursant po rozwiązaniu zadań przesyła je w formie skanu lub zdjęcia w terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatnich zajęć na kursie.

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń

781-301-175

Napisz

sekretariat@karolinaniedzielska.pl