Share on facebook

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach, 2-3.12.2023

900 

Więcej informacji:

W związku z wieloma pytaniami i prośbami, które były do mnie kierowane o zorganizowanie szkolenia z zakresu zatrudniania oraz legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem ostatnich zmian legislacyjnych zaprosiłam do współpracy Panią Małgorzatę Narożnik, która jest specjalistą w zatrudnianiu cudzoziemców.

SĄ TO DWUDNIOWE WARSZTATY, PO UKOŃCZENIU KTÓRYCH UCZESTNIK OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE NA DRUKU MEN POTWIERDZAJĄCE KOMPETENCJE W ZAWODZIE: SPECJALISTA DS. ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ MATERIAŁY ELEKTRONICZNE I DOSTĘP DO NAGRANIA NA ROK.


PROGRAM SZKOLENIA

Zatrudnienie i Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce w nawiązaniu do Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.

1. Podstawy zatrudnienia cudzoziemców

 • Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce

 

2. Trzy warunki legalnej pracy cudzoziemca w Polsce

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy, a pobyt stały

 

3. Prawa pobytowe uprawniające do wykonywania pracy (wraz z zezwoleniem na pracę)

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy
 • Zezwolenie na pracę
 • Wizy wydawane w związku z wykonywaniem pracy
 • Praca w ramach ruchu bezwizowego

 

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Zezwolenie na pracę
 • Inne zmiany od 2022 roku – preferencje dla niektórych branż
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

 • Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy
 • Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń
 • Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii

 

6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

8. Wjazd, pobyt i zatrudnianie obywateli Ukrainy w czasie wojny –
omówienie Specustawy z 12 marca 2022 r. oraz zmiany

9.  Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – Ustawa z 13 stycznia 2023 r. podpisana
przez Prezydenta 25 stycznia 2023 r.

 • Termin 30 dni na złożenie wniosku o nr PESEL
 • Zmiany w finansowaniu pomocy socjalnej
 • 14 dni na powiadomienie Urzędu Pracy przez pracodawcę o zatrudnieniu cudzoziemca
 • Zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy
 • Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
 • Zmiany dot. postępowań powrotnych
 • Uchylenie przepisów covidowych dot. składania wniosków pobytowych,
  przedłużania ważności dokumentów pobytowych, terminu opuszczania Polski

 

10. 07 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja ustawy o Cudzoziemcach – sejm uchwalił zmianę ustawy z dnia 09 marca 2023 r.

O cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.   Podpisana przez Prezydenta i ogłoszona 23 marca 2023 r.

 • 7 dniowy termin na wniesienie odwołania
 • Krótszy termin na „dobrowolny powrót” 
 • Możliwość deportacji przed rozpoznaniem sprawy przez niezależny sąd,
 • Dłuższy okres pobytu cudzoziemca (-mki) w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla Cudzoziemców
 • Wydłużenie maksymalnego czasu obowiązywania zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
 • Nowy rodzaj decyzji – odmowa wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen 
 • Przetrzymywanie cudzoziemców, którym odmówiono wjazdu do Polski w specjalnych pomieszczeniach – bez zgody sądu
 • Elektroniczny dokument pobytowy dla dzieci obywateli (-lek) Ukrainy przebywających w Polsce
 • Nowe kategorie cudzoziemców (-mek) uprawnionych do uzyskania polskiego dokumentu podróży w specjalnych pomieszczeniach – bez zgody sądu

 

11. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. 

12. Zajęcia praktyczne – uzupełnianie wniosków do Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Pracy

13. Sesja Q&A – pytań i odpowiedzi

 


Trener:

Małgorzata Narożnik

COMPANY OWNER_HR AND PAYROLL

SPECIALIST&OUTSOURCING&TRAINING&DEVELOPMENT

Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych.

Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Doświadczony trener w zakresie kadr i płac; obsługi programów kadrowo-płacowych, m.in.:  Sage Symfonia ; Płatnik oraz Certyfikowany trener Comarch ERP Optima.


Zapisy na szkolenie:

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

 1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
 2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tą informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

W przypadku jednostek publicznych osoby chcące zapisać się na szkolenie oraz osoby (firmy), które nie zrealizują zakupu poprzez sklep powinny pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia, a następnie odesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. Nie wystawiam faktur proforma, należy zapisać się przez formularz. Jeśli zapisujesz więcej niż jedną osobę – podaj koniecznie adresy mailowe wszystkich uczestników w uwagach w sklepie lub na formularzu. Proszę sprawdzać dane wpisane do faktury, ponieważ zmiany nie będą uwzględniane.

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl

 

POBIERAM FORMULARZ

 


Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są osoby, które zajmują się w organizacjach i zakładach pracy zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, kontaktami z Urzędami, rozliczaniem wynagrodzeń oraz księgowością, a także właściciele firm oraz inne osoby, które są zainteresowane tematyką zatrudniania oraz legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców z uwzględnieniem zmian legislacyjnych. Szkolenie jest także doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą usystematyzować, poszerzyć oraz utrwalić wiedzę z omawianego zakresu. Na szkolenie zapraszamy także osoby, które nie mają doświadczenia z zakresu kadr i płac oraz myślą nad rozpoczęciem pracy w twardym HR.

900