landing_kierownik_tytul
landing_kierownik_kn

Jedyny taki kurs na żywo.

Kurs oparty będzie o praktyczne rozwiązania i case study! Zostanie przeprowadzony przez trenerów posiadających bogate doświadczenie w zakresie BHP, zarządzania zasobami ludzkimi, arkuszu kalkulacyjnym EXCEL oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Termin | Listopad 2021 - Luty 2022

Weekendowe szkolenia zaplanowane są w terminach: 27.11-28.11, 18.11-19.12 oraz 15.01-16.01, 05.02-06.02, 19.02-20.02. Przed nami 100 h szkoleniowych kursu!

Miejsce | Platforma ClickMeeting

Szkolenia na żywo odbywały się będą na platformie do wideokonferencji - osobny link do każdego dnia kursu otrzymasz na podany przy płatności e-mail, więc koniecznie sprawdź folder SPAM lub inne.

Możesz dołączyć jeszcze przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Dla kogo jest ten kurs?

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się zarazem na wiedzę, jak i umiejętności Kierowników Działu Kadr i Płac, którzy nie tylko mają posiadać wiedzę z zakresu twardego HR, ale jednocześnie pełniąc rolę managera powinni legitymować się również szerokimi kompetencjami miękkimi. W związku z tym uważam, że jest to absolutnie obowiązkowa pozycja dla osób, które:

Sprawdź bogaty merytorycznie program kursu

Termin

27.11.2021

Trener

Łukasz Ruszkiewicz

Excel w pracy Kierowników Działu Kadr i Płac

 1. Funkcje czasu i daty
 2. Funkcje tekstowe i tekst jako kolumny
 3. Funkcje wyszukiwania (wyszukaj.pionowo i index+podaj.pozycję)
 4. Funkcje logiczne
 5. Usuwanie duplikatów
 6. Ochrona danych
 1. Zarządzanie zadaniami zespołu
 2. Naliczanie premii pracownikom w zależności od wielu warunków
 3. Porównanie 2 list pracowników
 4. Kwestionariusz oceny pracowników
 5. Weryfikacja listy płac, w tym rozliczanie nadgodzin
 6. Plan urlopów wypoczynkowych
 7. Analiza kosztów zatrudnienia z użyciem tabeli przestawnej

Termin

28.11.2021

Trener

Agnieszka Żarecka

BHP dla Kierowników Działu Kadr i Płac

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy i osoby kierującej pracownikami:
  a) Zasady informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
  b) Obowiązek zapewnienia szkolenia pracownikom w zakresie BHP i P.POŻ.
  c) Obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących BHP
  d) Obowiązki w zakresie organizacji pracy gwarantującej bezpieczne i higieniczne warunki pracy w obiektach budowlanych i pomieszczeniach pracy oraz wyposażenia w maszyny i urządzenia techniczne
  e) Obowiązkowe działania profilaktyczne – badania wstępne, okresowe i kontrolne
  f) Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 2. Obowiązki pracowników w zakresie BHP
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 1. Wiadomości ogólne i podział czynników:
  a) Czynnik niebezpieczny
  b) Czynnik szkodliwy
  c) Czynnik uciążliwy
 2. Ogólna klasyfikacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy:
  a) Czynniki fizyczne, w tym: oświetlenie, hałas, mikroklimat, prąd elektryczny
  b) Czynniki chemiczne: preparaty chemiczne, substancje drażniące i uczulające
  c) Czynniki biologiczne: wirusy, bakterie, grzyby
  d) Czynniki psychofizyczne, w tym stres, obciążenie fizyczne, psychiczne
 3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi:
  a) Obowiązki pracodawcy dotyczące oceny ryzyka zawodowego
  b) Schemat postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego
  c) Metody i wyniki oceny
  d) Analiza oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach administarcyjno-biurowych
  e) Działania wynikające z oceny ryzyka
 1. Wypadki przy pracy:
  a) Definicja wypadku przy pracy – orzecznictwo sądowe
  b) Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy
  c) Wypadki w drodze do pracy i z pracy
  d) Obowiązki pracodawcy, pracownika w razie zaistnienia wypadku
  e) Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
  f) Postępowanie powypadkowe
  g) Działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia wypadkowe
 2. Choroby zawodowe:
  a) Pojęcie choroby zawodowej
  b) Wykaz chorób zawodowych
  c) Postępowanie w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby zawodowej

Termin

18.12.2021
19.12.2021
15.01.2022
16.01.2022

Trener

Karolina Niedzielska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla Kierowników Działu Kadr i Płac

 1. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia dla kandydata do pracy i pracownika
 2. Badania medycyny pracy
 3. Zawarcie umowy o pracę i przedstawienie warunków zatrudnienia
 4. szkolenie BHP oraz RODO
 5. Powiadomienie komornika i innych organów o nawiązaniu stosunku pracy
 6. Obowiązki wobec ZUS I US.
 1. Reprezentacja pracodawcy przy zawieraniu i rozwiązywaniu stosunków pracy
 2. Inne upoważnienia
 1. Kontrakt menadżerski
 2. Telepraca i praca zdalna
 3. Samozatrudnienie
 4. Działalność nierejestrowana
 5. Zleceniobiorca
 1. Regulamin pracy
 2. Regulamin wynagradzania
 3. Regulamin ZFŚS (omówiony w bloku dot. ZFŚS)
 1. Zasady pociągnięcia do odpowiedzialności
 2. Wysokość odszkodowań
 3. Powierzenie i rozliczenie się z powierzonego mienia
 1. Zawieranie umów o zakazie konkurencji
 2. Elementy umowy
 3. Odszkodowanie i inne obowiązki pracodawcy
 1. Charakterystyka systemów czasu pracy i różnice pomiędzy nimi
 2. Dobór systemu czasu pracy do warunków zatrudnienia oraz zakresu obowiązków w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia
 1. Terminy i obowiązki pracodawcy w zakresie wynagrodzeń
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 3. Wybór systemu wynagrodzeń
 1. Zasady tworzenia ZFŚS
 2. Regulamin ZFŚS
 3. Odpisy
 4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
 5. Badania sytuacji socjalnej uprawnionych
 6. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.
 1. Zasady rozwiązania stosunku pracy
 2. Odprawy i odszkodowania
 3. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika: likwidacja/ upadłość pracodawcy, zwolnienia grupowe, zwolnienia indywidualne
 4. Ochrona stosunku pracy
 1. Pozwy składane przez pracownika
 2. Pozwy składane przez pracodawcę
 3. Mediacja i ugody pracownicze
 4. Przedawnienie roszczeń
 5. Fikcyjność zatrudnienia
 6. Odsetki

Termin

05.02.2022
06.02.2022
19.02.2022
20.02.2022

Trener

Karolina Krzyżaniak

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Dziale Kadr i Płac

 1. Modele polityki rekrutacyjnej w firmie
 2. Kanały poszukiwanego kandydata
 3. Scenariusze rozmów rekrutacyjnych
 4. Employer branding w rekrutacji
 5. Prawne aspekty rekrutacji
 6. Onboarding (adaptacja)
 7. Podstawy administracji personalnej
 1. Budowanie satysfakcji i zaangażowania
 2. Badanie satysfakcji
 3. Badanie zaangażowania
 1. Rodzaje ocen
 2. Błędy w procesie oceny
 3. Przygotowanie do rozmów oceniających
 4. Projektowanie działań rozwojowych po ocenie
 1. Odejście z inicjatywy pracownika
 2. Odejście z inicjatywy pracodawcy
 1. Czym jest mobbing i dyskryminacja
 2. Obowiązki pracodawcy
 3. Polityka antymobbingowa
 4. Konflikt a mobbing

Poznaj naszych ekspertów!

Wygodna formuła kursu

Z myślą o uczestnikach, którzy czynnie pracują w ciągu tygodnia, zaplanowałam kurs w formie weekendowej. Będziemy się spotykać na żywo za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Najwięcej zyskasz będąc osobiście na każdym spotkaniu – możliwa bowiem będzie interakcja i zadawanie pytań w trapiących Cię kwestiach. Liczę na Twoją obecność – to będzie prawdziwy zastrzyk wiedzy, po którym pewnym krokiem obejmiesz stanowisko Kierownika działu kadr!

Z każdego panelu uczestnik otrzyma również od trenera prowadzącego dany panel bogate materiały opracowane specjalnie na kurs Kierownik Działu Kadr i Płac.

landing_kierownik_telefon

Dlaczego warto wziąć udział?

Szeroki zakres kompetencji

Znajomość kadr i płac to jedna z najbardziej pożądanych obecnie kompetencji na rynku pracy, a jeszcze bardziej pożądaną jest właśnie umiejętność zarządzania kadrami i płacami, a także pracownikami pionu kadrowego organizacji. Kurs łączy ze sobą twardy jak i miękki HR oraz tematykę BHP oraz EXELA. Dlatego adresatami są osoby zatrudnione na  stanowiskach kadrowo- płacowych oraz osoby mające wiedzę i doświadczenie w dziale kadr i płac, które dążą do tego, aby objąć stanowisko kierownicze bądź osoby, które już takie stanowisko zajmują. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił zarządzać zespołem działu kadr i płac począwszy od zatrudnienia do zwolnienia pracownika. Ponadto uczestnicy otrzymają również bogate materiały dedykowane dla tego kursu.

Zaświaczenie wg wzoru MEN

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji zawodzie kierownik działu kadr i płac: kod zawodu: 121201. Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Możesz dołączyć jeszcze przez:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Jaki jest koszt?

Termin

27-28.11.2021
18-19.12.2021
15-16.01.2022
05-06.02.2022
19-20.02.2022

Miejsce

Spotkania on-line
Platforma ClickMeeting

Kurs on-line

PŁATNOŚĆ RATALNA
1.333 PLN
666 PLN
 • 100h szkolenia na żywo
 • Materiały pomocnicze
 • Zaświadczenie MEN*
 • Certyfikat kompetencji*
DO 30.10.2021

Kurs on-line

PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
3.999 PLN
1,999 PLN
 • 100h szkolenia na żywo
 • Materiały pomocnicze
 • Zaświadczenie MEN*
 • Certyfikat kompetencji*
DO 30.10.2021

Sprawdź dotychczasowe opinie:

Wymagania od uczestników

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest średniozaawansowana i zaawansowana znajomość kadr, płac, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Wymóg ten wynika z faktu, że kurs w zakresie twardych kompetencji kadrowo-płacowych bazuje na wiedzy już wcześniej nabytej w tym zakresie i ma za zadanie pogłębiania jej oraz nakierowania na zdobywanie umiejętności zarządzania zasobami działu kadr i płac. Przed uczestnikami stawiany jest także wymóg podstawowej umiejętności obsługi komputera oraz Internetu, bowiem zajęcia odbywają się on-line na żywo na platformie webinarowej Clickmeeting, a informacje dotyczące połączenia zostaną wysłane drogą mailową.

Szybki kontakt