Share on facebook

Kurs Specjalista ds. kadr i płac

800 2,400 

Wyczyść
Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Obecnie, z uwagi na brak reglamentacji dostępu do zawodu kadrowca nie ma żadnych wymagań formalnych dla kandydatów do pracy na stanowiska kadrowo- płacowe. Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie.
Zasób 2

Materiały

Ponad 1 tysiąc stron autorskich materiałów. Segregator i pendrive z dokumentami. Notes i kalkulator kadrowca. Autorskie książki.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu kadr i płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo- płacowym. Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Kursant będzie potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiazanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów zastosować odpowiednią instytucję prawną. Kurs uczy samodzielnej pracy i samodzielnego poszukiwania genezy problemów. Prowadzący szkolenie duży nacisk kładzie na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Należy pamiętać, że prawo pracy to nadal prawo, a więc należy znać instytucje prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, ponieważ prawo pracy to część prawa cywilnego, zaś prawo ubezpieczeń społecznych to prawo administracyjne. Takie umiejętności są dużym atutem na rynku pracy.

Więcej informacji:

Uwaga! Kurs zawiera zmiany wynikające z:

1. ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

2.ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw- Polski Nowy Ład


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wielu kursantów swoją wiedzę i praktykę przeniosłam do sfery on-line nagrywając kurs, który prowadzę na żywo. Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania, 115 lekcji w formie video. 

W trakcie lekcji wyświetlany jest obraz z prowadzącym, który omawia zagadnienie posługując się licznymi narzędziami w postaci: tablicy interaktywnej do obliczania przykładów, pokazu ustaw i rozporządzeń poprzez analizę i interpretację przepisów, wyświetlania wzorów dokumentów, które są wypełnianie na bieżąco, np. umów, świadectwo pracy inne dokumenty.

Kupując niniejszy kurs  zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań. Pytanie można zostawić w sekcji Q&A. Prowadzący szkolenie odpowiada na pytanie zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Kurs podzielony na 14 modułów, 115 lekcji, 80 h szkoleniowych.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
-Specjalista do spraw kadr- kod zawodu: 242307
-Specjalista do spraw wynagrodzeń – kod zawodu: 242310
oraz certyfikat poświadczający nabycie umiejętności z niniejszych obszarów.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.


Kurs ma wymiar praktyczny, oparty jest na wielu przykładach, bogatym orzecznictwie, stanowiskach urzędowych oraz pracy na dokumentach i aktach prawnych. Kurs należy uzupełnić o pracę własną w celu utrwalenia i usystematyzowania wiedzy nabytej.

Zobacz kulisy kursu:


Program: 

Moduł I

Nawiązanie stosunku pracy 

 1. Wstęp- czym jest stosunek pracy?

 2. Strony stosunku pracy 

 3. Podstawy nawiązania stosunku pracy 

 4. Forma i elementy 

 5. Rodzaje umów o pracę 

Moduł II 

Umowy cywilnoprawne 

 1. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne nienazwane umowy 

 2. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych z umów cywilnoprawnych

Moduł III 

Zatrudnienie nowego pracownika

 1. Badania profilaktyczne 

 2. Dane osobowe wymagane od  kandydata do pracy i pracownika 

 3. Zawarcie umowy o pracę oraz poinformowanie o warunkach zatrudnienia 

 4. Szkolenie BHP 

 5. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych 

 6. Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy 

 7. Wypłata transferowa PPK 

Moduł IV 

Czas pracy 

 1. Czym jest czas pracy?

 2. Doba i tydzień pracowniczy

 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek 

 4. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe 

 5. Normy i rozkłady czasu pracy 

 6. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy 

 7. Przerwy wliczane do czasu pracy

 8. Przerwa niewliczana do czasu pracy 

 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych 

 10. Zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dniu rozkładowo wolnym 

 11. Praca w niedzielę i święta 

 12. Praca w porze nocnej

 13. Dyżur i przestój 

 14. Wyjścia prywatne 

 15. Czas pracy kadry kierowniczej 

 16. Czas pracy w podróży służbowej

 17. Ewidencja czasu pracy 

 18. Czas pracy w placówkach medycznych

Moduł V 

Urlopy i inne zwolnienia od pracy 

 1. Usprawiedliwianie nieobecności – nieobecności płatne i niepłatne 

 2. Urlop wypoczynkowy- założenia ogólne i staż urlopowy 

 3. Wymiary urlopu wypoczynkowego i zasady ustalania wymiaru 

 4. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego- pierwsza praca 

 5. Przerwanie i przesunięcie oraz odwołanie z urlopu wypoczynkowego 

 6. Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym i bezpłatnym 

 7. Urlop zaległy i przedawnienie prawa do urlopu

 8. Dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej, weterana 

 9. Urlop bezpłatny 

 10. Urlop szkoleniowy i podnoszenie kwalifikacji pracownika 

 11. Urlop okolicznościowy 

Moduł VI 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem 

 1. Ochrona pracownicy w ciąży 

 2. Opieka na zdrowe dziecko do lat 14

 3. Pracownik wychowujący dziecko do lat 4 

 4. Urlop macierzyński i rodzicielski 

 5. Urlop ojcowski 

 6. Urlop wychowawczy 

 7. Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego 

Moduł VII

Dokumentacja pracownicza 

 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej 

 2. Akta osobowe

 3. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy 

 4. Okres archiwizacji 

 5. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej 

 6. Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej 

 7. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej 

Moduł VIII 

Zakończenie stosunku pracy 

 1. Wstęp- zakończenie stosunku pracy 

 2. Wygaśnięcie stosunku pracy 

 3. Porozumienie stron

 4. Wypowiedzenie 

 5. Ochrona przed wypowiedzeniem 

 6. Okresy wypowiedzenia 

 7. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika 

 8. Rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika 

 9. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy

 10. Rozwiązanie- upływ czasu, na który umowa była zawarta 

 11. Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia 

 12. Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia 

 13. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 

Moduł IX 

Świadectwo pracy 

 1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy 

 2. Elementy świadectwa pracy 

Moduł X 

Zmiana warunków zatrudnienia 

 1. Porozumienie oraz wypowiedzenie zmieniające

 2. Zmiana warunków zatrudnienia na innych zasadach

Moduł XI

Zasiłki

 1. Zaświadczenie lekarskie

 2. Świadczenia w razie choroby

 3. Zasiłek macierzyński

 4. Zasiłek opiekuńczy

 5. Okres wyczekiwania

 6. Zliczanie okresu zasiłkowego do 2021 r. 

 7. Zliczanie okresu zasiłkowego od 2022 r.

 8. Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 2022 r.

 9. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

 10. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Moduł XII

Płace

 1. Wynagrodzenie za prace, jego składniki i systemy wynagrodzeń

 2. Świadczenia pozapłacowe

 3. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne- obowiązki wobec ZUS

 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US

 5. Lista płac w praktyce

 6. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

 7. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i pracę ponadwymiarową

 8. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 9. Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 10. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych

 11. Przekroczenie II progu podatku dochodowego i podstawy wymiaru składek

 12. Dokumentacja płac

 13. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej

 14. Wynagrodzenie za przestój i dyżur

 15. Odszkodowania ze stosunku pracy

 16. Odprawy ze stosunku pracy

 17. Ryczałty

Moduł XIII

Potracenia z wynagrodzeń i zasiłków

 1. Ochrona wynagrodzenia oraz zasady jego umniejszania

 2. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych i dokumentacja

 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

 5.  Zbiegi egzekucji

 6. Potrącenia z zasiłków

 7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Moduł XIV

Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Założenia i cel PPK

 2. Obowiązki pracodawcy

 3. Uczestnictwo w PPK

 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika

 5. PPK na liście płac


Zestaw kadrowca w komplecie

800 2,400 

Wyczyść