Share on facebook

Kurs Specjalista ds. kadr i płac

280 2,800 

Zasób 4

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób zaczynających lub chcących podjąć pracę w dziale kadr i płac, księgowych, właścicieli małych firm, przedsiębiorców lub managerów, którzy chcą poznać i pogłębić tajniki kadrowo- płacowe i czuć się dobrze w obszarze prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Z kursu mogą korzystać także praktycy oraz osoby, które wracają na rynek pracy, po dłuższej absencji- prawo jest tak dynamiczne, że należy aktualizować wiedzę na bieżąco.
Zasób 1

Wymagania od uczestników

Obecnie, z uwagi na brak reglamentacji dostępu do zawodu kadrowca nie ma żadnych wymagań formalnych dla kandydatów do pracy na stanowiska kadrowo- płacowe. Rozpoczęcie kursu zależy od chęci i motywacji. Wszystkiego nauczysz się na kursie.
Zasób 2

Materiały

Ponad 1 tysiąc stron autorskich materiałów. Segregator i pendrive z dokumentami. Notes i kalkulator kadrowca. Autorskie książki.
Zasób 3

Korzyści z kursu

Po zakończeniu kursu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu kadr i płac, niezbędną do samodzielnego objęcia lub kontynuacji pracy na stanowisku kadrowo- płacowym. Ważnym elementem nauki jest samodzielność, która w przyszłości pomoże w weryfikowaniu i aktualizowaniu nowelizowanych przepisów. Kursant będzie potrafił samodzielnie zdiagnozować problem, znaleźć odpowiednie rozwiazanie prawne i w oparciu o interpretacje przepisów zastosować odpowiednią instytucję prawną. Kurs uczy samodzielnej pracy i samodzielnego poszukiwania genezy problemów. Prowadzący szkolenie duży nacisk kładzie na praktyczną sferę kursu oraz umiejętności w stosowaniu prawa. Należy pamiętać, że prawo pracy to nadal prawo, a więc należy znać instytucje prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, ponieważ prawo pracy to część prawa cywilnego, zaś prawo ubezpieczeń społecznych to prawo administracyjne. Takie umiejętności są dużym atutem na rynku pracy.

Więcej informacji:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu kursantów swoją wiedzę i praktykę przeniosłam do sfery on-line nagrywając kurs, który prowadzę na żywo. Kurs NIE JEST NA ŻYWO. To kurs udostępniony na platformie do samodzielnej pracy. Są to nagrania, ponad 125 lekcji w formie video. 

W trakcie lekcji wyświetlany jest obraz z prowadzącym, który omawia zagadnienie posługując się licznymi narzędziami w postaci: tablicy interaktywnej do obliczania przykładów, pokazu ustaw i rozporządzeń poprzez analizę i interpretację przepisów, wyświetlania wzorów dokumentów, które są wypełnianie na bieżąco, np. umów, świadectwo pracy inne dokumenty.

Kupując niniejszy kurs  zdajesz sobie sprawę , że pracujesz samodzielnie na udostępnionym materiale. Tym samym nie ma możliwości zadawania pytań. Pytanie można zostawić w sekcji Q&A. Prowadzący szkolenie odpowiada na pytanie zazwyczaj w ciągu kilku dni.

Kurs podzielony na 16 modułów, ponad 125 lekcji i  ponad 80 h szkoleniowych.

Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
-Specjalista do spraw kadr- kod zawodu: 242307
-Specjalista do spraw wynagrodzeń – kod zawodu: 242310
oraz certyfikat poświadczający nabycie umiejętności z niniejszych obszarów.

Pamiętaj! Jeśli jesteś zainteresowany fakturą wpisz odpowiednie dane w zamówieniu. Zgłoszenie chęci uzyskania faktury po zakupie nie jest możliwe.


Kurs ma wymiar praktyczny, oparty jest na wielu przykładach, bogatym orzecznictwie, stanowiskach urzędowych oraz pracy na dokumentach i aktach prawnych. Kurs należy uzupełnić o pracę własną w celu utrwalenia i usystematyzowania wiedzy nabytej.

Zobacz kulisy kursu:


Program: 

 

Moduł I

Nawiązanie stosunku pracy 

 1. Wstęp- czym jest stosunek pracy?
 2. Strony stosunku pracy 
 3. Podstawy nawiązania stosunku pracy 
 4. Forma i elementy umowy o pracę
 5. Rodzaje umów o pracę 
 6. Umowa przedwstępna i list intencyjny

Moduł II 

Umowy cywilnoprawne 

 1. Umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne nienazwane umowy 
 2. Umowa zlecenie i o dzieło z własnym pracodawcą lub na jego rzecz
 3. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych z umów cywilnoprawnych

Moduł III 

Zatrudnienie nowego pracownika

 1. Badania profilaktyczne 
 2. Dane osobowe wymagane od  kandydata do pracy i pracownika 
 3. Zawarcie umowy o pracę oraz poinformowanie o warunkach zatrudnienia 
 4. Szkolenie BHP 
 5. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych 
 6. Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy 
 7. Wypłata transferowa PPK 

Moduł IV 

Czas pracy 

 1. Czym jest czas pracy?
 2. Doba i tydzień pracowniczy
 3. Dobowy i tygodniowy odpoczynek 
 4. Systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe 
 5. Normy i rozkłady czasu pracy 
 6. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy 
 7. Przerwy wliczane do czasu pracy
 8. Przerwa niewliczana do czasu pracy 
 9. Czas pracy osób niepełnosprawnych 
 10. Zlecanie i rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dniu rozkładowo wolnym 
 11. Praca w niedzielę i święta 
 12. Praca w porze nocnej
 13. Dyżur i przestój 
 14. Wyjścia prywatne 
 15. Czas pracy kadry kierowniczej 
 16. Czas pracy w podróży służbowej
 17. Ewidencja czasu pracy 
 18. Czas pracy w placówkach medycznych

Moduł V 

Urlopy i inne zwolnienia od pracy 

 1. Usprawiedliwianie nieobecności – nieobecności płatne i niepłatne 
 2. Urlop wypoczynkowy- założenia ogólne i staż urlopowy 
 3. Wymiary urlopu wypoczynkowego i zasady ustalania wymiaru 
 4. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego- pierwsza praca 
 5. Przerwanie i przesunięcie oraz odwołanie z urlopu wypoczynkowego 
 6. Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym i bezpłatnym 
 7. Urlop zaległy i przedawnienie prawa do urlopu
 8. Dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej, weterana 
 9. Urlop bezpłatny 
 10. Urlop szkoleniowy i podnoszenie kwalifikacji pracownika 
 11. Urlop okolicznościowy 

Moduł VI 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem 

 1. Ochrona pracownicy w ciąży 
 2. Opieka na zdrowe dziecko do lat 14
 3. Pracownik wychowujący dziecko do lat 4 
 4. Urlop macierzyński i rodzicielski 
 5. Urlop ojcowski 
 6. Urlop wychowawczy 
 7. Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego 

Moduł VII

Dokumentacja pracownicza 

 1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej 
 2. Akta osobowe
 3. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy 
 4. Okres archiwizacji 
 5. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej 
 6. Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej 
 7. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej 

Moduł VIII 

Zakończenie stosunku pracy 

 1. Wstęp- zakończenie stosunku pracy 
 2. Wygaśnięcie stosunku pracy 
 3. Porozumienie stron
 4. Wypowiedzenie 
 5. Ochrona przed wypowiedzeniem 
 6. Okresy wypowiedzenia 
 7. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika 
 8. Rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika 
 9. Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
 10. Rozwiązanie- upływ czasu, na który umowa była zawarta 
 11. Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia 
 12. Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia 
 13. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 

Moduł IX 

Świadectwo pracy 

 1. Termin i sposób wydania świadectwa pracy 
 2. Elementy świadectwa pracy 

Moduł X 

Zmiana warunków zatrudnienia 

 1. Porozumienie oraz wypowiedzenie zmieniające
 2. Zmiana warunków zatrudnienia na innych zasadach

Moduł XI

Zasiłki

 1. Zaświadczenie lekarskie
 2. Świadczenia w razie choroby
 3. Zasiłek macierzyński
 4. Zasiłek opiekuńczy
 5. Okres wyczekiwania
 6. Zliczanie okresu zasiłkowego do 2021 r.
 7. Zliczanie okresu zasiłkowego od 2022 r.
 8. Podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 2022 r.
 9. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków
 10. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

Moduł XII

Płace

 1. Wynagrodzenie za pracę, jego składniki i systemy wynagrodzeń
 2. Dokumentacja płac
 3. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych
 4. Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracodawcą lub na jego rzecz
 5. Wynagrodzenie za przestój i dyżur
 6. Ryczałty
 7. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i pracę ponadwymiarową
 8. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 9. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne- obowiązki wobec ZUS
 10. Podatek dochodowy od osób fizycznych- obowiązki wobec US
 11. Przekroczenie II progu podatku dochodowego
 12. Inne Fundusze
 13. Lista płac w praktyce
 14. Lista płac i korekty w praktyce
 15. Obliczenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 16. Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 17. Obliczenie wynagrodzenia za okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
 18. Odszkodowania ze stosunku pracy
 19.  Odprawy ze stosunku pracy
 20. PIT-0 ulga dla młodych
 21. Ulgi PIT-0
 22. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 23. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej
 24. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 25. Nielegalne zatrudnienie i konsekwencje dla pracodawcy
 26. Świadczenie urlopowe
 27. Różne zmiany Polskiego Ładu 2.0.
 28. Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Moduł XIII

Potracenia z wynagrodzeń i zasiłków

 1. Ochrona wynagrodzenia oraz zasady jego umniejszania
 2. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych i dokumentacja
 3. Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy
 4. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy
 5.  Zbiegi egzekucji
 6. Potrącenia z zasiłków
 7. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Moduł XIV

Pracownicze Plany Kapitałowe

 1. Założenia i cel PPK
 2. Obowiązki pracodawcy
 3. Uczestnictwo w PPK
 4. Zarządzanie PPK przez uczestnika
 5. PPK na liście płac

Moduł XV

Program Płatnik – warsztaty na żywo

 1. Obsługa programu Płatnik:
 • konfiguracja programu i obsługa interfejsu użytkownika w programie Płatnik
 1.    Obsługa Rejestru Płatników:
 • zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników,
 • operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników,
 • potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie i aktualizacja danych z bazy serwera ZUS.
 • dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA.
 1.    Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych:
 • praca w Rejestrze Ubezpieczonych,
 • wprowadzanie danych ubezpieczonych do Kartoteki Ubezpieczonych,
 • operacje na danych ubezpieczonych,
 • aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych,
 • korekta danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana,
 • wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS,
 • kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania,
 • dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA.
 1.    Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych:
 • obsługa formularza ZCNA,
 • dane członków rodzin w kartotece ubezpieczonych,
 • wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA,
 • likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA.
 1.    Dokumenty rozliczeniowe ZUS:
 • import dokumentów z programu kadrowo-płacowego
 • tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA,
 • dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA,
 • tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA,
 • automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora,
 • korygowanie dokumentów rozliczeniowych,
 • automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora,
 • zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS,
 • dokumenty: RCA, RSA i DRA.
 1.    Wysyłanie dokumentów do ZUS:
 • rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS,
 • tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 • obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja,
 • wysyłka zestawów do ZUS.
 1. Zmiany obowiązujące od 2022 roku
 • zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń
 • zmiany druków DRA I RCA
 • likwidacja druku RZA
 • nowe terminy do rozliczeń z ZUS

Moduł XVI

Program kadrowo-płacowy ENOVA 365 – warsztaty na żywo

 1. Struktura funkcjonalna programu i krótki opis modułów
 2. Uruchamianie programu- listy baz danych
 3. Nawigacja po systemie, skróty klawiaturowe
 4. Kartoteka pracownika

– edycja kartoteki

– historyczne zmiany w kartotece osobowej

– czas pracy

– kalendarze

– nieobecności

– limity nieobecności

– dodatki w tym elementy od wartości netto

– zajęcia komornicze

– podstawy chorobowego i urlopów wypoczynkowych

 1. Zatrudnienie pracownika, zwolnienie pracownika

– formy zatrudnienia

– rodzaje zatrudnienia

 1. Umowy cywilno-prawne /zleceniobiorcy/

– typy umów cywilnoprawnych

– sposoby rozliczania umów

 1. Naliczanie wynagrodzeń /etat/umowy cywilnoprawne/inne wypłaty

– parametry naliczania wypłat

 1. Deklaracje ZUS

– deklaracje rozliczeniowe

– deklaracje zgłoszeniowe

 1. Deklaracje PIT
 2. Deklaracje PFRON

– deklaracje rozliczeniowe

– wydruki pomocnicze

 1. PPK
 2. Wydruki

– rodzaje wydruków

 1. Magazyn nadgodzin
 2. Pulpity pracownicze
 3. Eksport i import do Excel

 

Moduł XV i XVI są modułami na żywo, które trwają łącznie 3 dni. Odbywają się na żywo na ClickMeeting w formie warsztatów weekendowych. Po każdym warsztacie wydawane są elektroniczne certyfikaty. Stosowne informacje są wysyłane na adres mailowy uczestników.

 

 


Zestaw kadrowca w komplecie

280 2,800