fbpx

Szkolenia

Specjalista ds. kadr i płac (Edycja ON- LINE)

Temat

Miejscowość

Data

Godzina

Cena

Specjalista ds. kadr i płac (Edycja ON - LINE)

ON-LINE

06.06.2020

09:00:00

PRZEDSPRZEDAŻ

 

Chcesz zostać specjalistą ds. kadr i płac lub zaktualizować swoją wiedzę w tej dziedzinie? Szukasz nowych inspiracji? A może tak jak ja uważasz, że zawód specjalisty ds. kadr i płac jest pożądany na rynku, bo kadrowiec ostatni gasi światło na statku?

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Państwowa zapowiedziała przeprowadzenie 72 tysięcy kontroli firm.

W 2019 roku weszły w życie duże zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej, czasu pracy i ewidencji czasu pracy, szkoleń BHP, RODO w zatrudnieniu oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Tak obszerną wiedzę należy usystematyzować i wdrożyć w praktykę przedsiębiorstwa. 

W związku z tym zapraszam Państwa na intensywny kurs kadrowo- płacowy, wymiarze 680 godzin, w systemie weekendowym. Kurs skierowany jest dla osób początkujących jak i doświadczonych kadrowców, małych przedsiębiorców, księgowych i osób zarządzajacych firmami. 

Nie masz żadnego doświadczenia? Nie bój się! Pomogę Ci zaprzyjaźnić się z prawem pracy, a na pewno przekonasz, że jest to uzależniająca praca.

Materiały

W ramach kursu otrzymasz materiały w postaci papierowej i elektronicznej- aktualne wzory dokumentacji kadrowej wraz z atrakcyjnym segregatorem kadrowego! W cenie kursu są moje popularne e-booki: zlecanie i rozliczanie nadgodzin, rewolucja w dokumentacji kadrowej oraz podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.

Jesteś zainteresowany zakupem samych materiałów? Kliknij tutaj

Terminy

Szkolenie odbywa się on-line, na platformie clickmeeting. Szkolenie jest interaktywne z możliwością dyskusji, zadawania pytań, do odrobienia są zawsze zadania domowe i możliwość konsultacji. Przykłady są rozpisywane na tablicy, a na ekranie uczestnika wyświetlają się aktualne przepisy.

Terminy: 6-7 czerwca, 13- 14 czerwca, 27-28 czerwca, 11-12 lipca.

Program szkolenia

1) Nawiązanie stosunku pracy

 • Definicja i podstawy nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę 
 • Zasady zawierania umów o pracę, forma, terminy, dopuszczenie pracownika do pracy 
 • Limit umów o pracę na czas określony, rodzaje umów na czas określony, umowa na zastępstwo  
 • Metodologia sporządzania i zawierania umów 

2) Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych 

 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Ważne wyroki i stanowiska ZUS, PIP, MRPiPS

3) Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionego pracownika 

 • badania profilaktyczne- badania wstępne, możliwość przyjęcia orzeczenia od poprzedniego pracodawcy 
 • Szkolenie BHP 
 • Przedstawienie warunków zatrudnienia – metodologia sporządzania, termin, elementy obligatoryjne 
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych- dokumenty, terminy, zasady, warsztaty  
 • Ustalenie uprawnień nowo zatrudnionego pracownika 
 • Kwestionariusz osobowy kandydata

4) Dokumentacja pracownicza 

 • Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji
 • Metodologia zakładania oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe: nowy podział- A, B, C, D- warsztaty zakładania, dostosowywania akt osobowych do przepisów nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, przykładowe wzory dokumentów, praktyczne wyjaśnienia i wskazówki
 • Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy: konieczność wyodrębnienia, części- czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, odzież robocza 
 • Zmiana formy dokumentacji pracowniczej: forma papierowa, elektroniczna, techniki zmiany, czy należy przejść na formę elektroniczną?
 • Wykroczenia oraz możliwe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowe uprawnienia PIP od 01.01.2020r. 

5) Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej 

 • Trzy okresy archiwizacji: 50 lat, 50/10 lat, 10 lat
 • Metodologia i sposoby obliczania okresu archiwizacji- warsztaty obliczeniowe
 • Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • Formularze ZUS OSW i ZUS RIA- wyjaśnienia, praktyczne wskazówki
 • Nowe obowiązki wydawania informacji o okresie archiwizacji ze świadectwem pracy- przykładowy formularz, analiza przypadku

6) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

 • Ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy 
 • Urlop ojcowski, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy: wymiary, osoby uprawnione, wnioski, dokumenty
 • Ochrona kobiet w ciąży: zakaz nadgodzin i pracy w porze nocnej, konieczność wyrażenia zgody na pracę w systemie przerywanym, na oddelegowanie poza stałe miejsce wykonywania pracy, praca przed monitorem ekranowym, przedłużenie umowy do dnia porodu: dokumentacja
 • Ochrona osób wychowujących dziecko do lat 4

7) Urlopy i inne zwolnienia z pracy 

 • Urlop wypoczynkowy: zasady ustalania prawa do urlopu, nabycie prawa do pierwszego urlopu, urlop proporcjonalny, urlop na żądanie, tworzenie planu urlopów, ustalanie wymiaru urlopu w trakcie roku kalendarzowego: dokumentacja, warsztaty obliczeniowe 
 • Urlop bezpłatny: udzielanie urlopu bezpłatnego, zasady i konsekwencje 
 • Urlop szkoleniowy: podnoszenie przez pracowników kwalifikacji, umowa z pracownikiem, uprawnienia w związku z podnoszeniem kwalifikacji, rozliczenie z pracodawcą w przypadku ustania zatrudnienia 
 • Urlop okolicznościowy: przesłanki, wymiar oraz dokumentowanie nabycia prawa do urlopu okolicznościowego 
 • Inne zwolnienia od pracy: wyjścia prywatne, krwiodawstwo, wezwanie do sądu lub innego organu: zasady dokumentowania 
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: wymiar, zasady udzielania, dokumentacja 
 • Uprawnienia związane z chorobą pracownika : wynagrodzenie chorobowe, zasiłek, okres zasiłkowy, świadczenie rehabilitacyjne 

8) Czas pracy

 • Pojęcia: czas pracy, nadgodziny, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, tygodniowy 
 • Systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy, w ruchu ciągłym, przerywany, ruchomy czas pracy 
 • Normy czasu pracy: dobowa, tygodniowa, możliwość skrócenia, wydłużenia normy dobowej, czas pracy kadry zarządzającej 
 • Przerwy wliczane do czasu pracy i niewliczane, nie okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 
 • Harmonogramy czasu pracy: zasady tworzenia, praktyczne rozwiązania 
 • Praca w godzinach nadliczbowych: zasady rekompensaty, dokumentacja, dodatki do wynagrodzenia, naruszenie doby pracowniczej a nadgodziny, ryczałt za nadgodziny, ewidencjonowanie nadgodzin
 • Praca w niedzielę i święta: możliwość pracy, zasady rekimpenaty, dokumentowania, obliczenia, rekompensata, stanowiska PIP i ważne wyroki sądowe  
 • Praca w porze nocnej : pracownicy chronieni, ryczałt za pracę w porze nocnej, nadgodziny w porze nocnej, dodatek za pracę w porze nocnej, powiadomienie na wniosek PIP o pracownikach pracujących w porze nocnej 
 • Czas pracy niepełnoetatowców 
 • Czas pracy w podróży służbowej: co jest czasem pracy, uprawnienia pracownika, wyroki sądowe, zasady rozliczania, nadgodziny w podróży służbowej 
 • Rozliczanie czasu pracy: praktyczne warsztaty 
 • Dokumentacja związana z czasem pracy: ewidencja czasu pracy- sposoby, metodologia i problemy praktyczne w prowadzeniu- studia przypadków, wyjaśnienia praktyczne, ewidencja wyjść prywatnych i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy- przykładowe wzory, problemy praktyczne, ewidencja czasu pracy a lista obecności- problemy praktyczne, zakres kontroli PIP 

9) RODO w kadrach 

 • Zakres danych żądnych od kandydata do pracy: katalog danych, przykładowe  kwestionariusze, interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Zakres danych żądanych od pracownika: katalog danych, przykładowe kwestionariusze, interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych pracowników: wzory dokumentów, obowiązki  pracodawcy interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 • Badanie trzeźwości pracowników: obowiązki i prawa pracownika i pracodawcy- problemy praktyczne, interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 • CV i list motywacyjne oraz inne dokumenty problematyczne w prawie pracy-:praktyczne wyjaśnienia i wskazówki 
 • Upoważnienia do przetwarzania danych: forma, zakres i termin obowiązywania, sporządzanie rejestrów 
 • Wizerunek pracowników, dane na stronach internetowych, wizytówkach i innych 

10) Rozwiązanie i wygaśniecie stosunku pracy 

 • Oświadczenia woli składane w ramach ustania stosunku pracy: skuteczność złożonego oświadczenia woli, możliwość cofnięcia 
 • Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron- zasady, dokumentacja 
 • Wypowiedzenie umowy przez stronę stosunku pracy: zasady, dokumentowanie, okresy wypowiedzenia, zasady liczenia okresów wypowiedzenia, konieczność uzasadnienia przyczyny  
 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy/ bez winy pracownika: przesłanki, procedura, ważne orzecznictwo sądowe 
 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy: przesłanki, orzecznictwo sądowe, obowiązek zapłaty odszkodowania i odprawy
 • Uprawnienia związane z bezpodstawnym wypowiedzeniem/ rozwiązaniem stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy z uwagi na śmierć pracownika lub pracodawcy
 • Odprawy wypłacane w związku z ustaniem zatrudnienia 

11) Świadectwo pracy 

 • Wzór i forma świadectwa pracy: elementy niezbędne, elementy dodatkowe, pouczenie, dokumenty dodatkowe 
 • Termin i sposób wydania i sporządzania świadectwa pracy 
 • Świadectwo pracy a śmierć pracownika 
 • Procedura sprostowania, wydania kopii świadectwa pracy 
 • Warsztaty sporządzania świadectwa pracy na podstawie praktycznych przykładów
 • Uprawnienia wynikających z niewydania świadectwa pracy, błędnego wydania świadectwa pracy lub wydania go po terminie: uprawnienia procesowe byłego pracownika i odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

12) Tytuły do ubezpieczeń społecznych

 • Umowa o pracę- tytuł bezwzględny, zgłoszenia do ubezpieczeń, terminy deklaracje
 • Umowy cywilnoprawne – tytuł ogólny do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia, terminy deklaracje
 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych ogólnych i bezwzględnych
 • Kody zgłoszeń i tytułów do ubezpieczeń społecznych
 • Wyrejestrowywanie z ubezpieczeń

13) Wynagrodzenie i lista płac

 • Zasady ustalania wynagrodzenia w umowie o pracę: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, ryczałty, premie, nagrody
 • Zasady sporządzania listy płac
 • Termin wypłaty wynagrodzenia i innych składników wynagrodzenia
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – dokumentowanie wynagrodzenia
 • Ważne wyroki i stanowiska ZUS, PIP, MRPiPS
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

14) Obowiązki wobec ZUS i US

 • Obliczanie i potrącanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne
 • Deklaracje ZUS: zasady sporządzania, terminy, korekty
 • Obowiązki wobec organów podatkowych: zaliczka na podatek dochodowy, kwota wolna od podatku, progi podatkowe

15) Rozliczanie pracy ponadwymiarowej

 • Praca w godzinach nadliczbowych: zasady rekompensaty, dokumentacja, dodatki do wynagrodzenia, naruszenie doby pracowniczej a nadgodziny, ryczałt za nadgodziny
 • Praca w niedzielę i święta: możliwość pracy, zasady rekimpenaty, dokumentowania, obliczenia, rekompensata, stanowiska PIP i ważne wyroki sądowe
 • Praca w porze nocnej : pracownicy chronieni, ryczałt za pracę w porze nocnej, nadgodziny w porze nocnej, dodatek za pracę w porze nocnej, powiadomienie na wniosek PIP o pracownikach pracujących w porze nocnej

16) Rozliczanie podróży służbowych

 • Definicja podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej i jej zlecanie
 • Uprawnienia pracownika do świadczeń wynikających z odbywania podróży służbowych: dieta, zwrot kosztów podróży, noclegu, innych świadczeń,
 • Ujęcie składkowo- podatkowe świadczeń z tytułu podróży służbowych

17) Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy oraz inne zasiłki

 • Uprawnienia pracowników związane z chorowaniem
 • Okres wyczekiwania: zasady obliczenia oraz przepisy szczególne, choroba a okres wyczekiwania
 • Okres zasiłkowy: zasady obliczania, wyczerpanie okresu zasiłkowego
 • Wynagrodzenie chorobowe
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń
 • Choroba i urlop w jednym miesiącu
 • Zmiana wymiaru czasu pracy a podstawy wymiaru zasiłków

18) Wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent pieniężny, wynagrodzenie za czas, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

 • Wynagrodzenie za czas urlopu
 • Wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik był na urlopie i chorował
 • Wynagrodzenie urlopowe po powrocie z urlopu macierzyńskiego
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

19) Odprawy i odszkodowania

 • Odprawa pośmiertna, rentowa
 • Odprawa w związku z likwidacja pracodawcy/ stanowiska , zwolnienia grupowe
 • Odszkodowanie w związku z zakazem konkurencji
 • Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
 • Ujęcie składkowo- podatkowe odpraw i odszkodowań

20) Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

  • Zasady potrąceń: bez zgody pracownika i za jego zgodą
  • Kolejność dokonywania potrąceń oraz kwoty wolne od potrąceń
  • Zbieg egzekucji
  • Ustalenie kwoty potrącenia przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
  • Potrącenia zasiłków
  • Potrącenia ze świadczeń z tytułu podróży służbowej
  • Pracownicze Plany Kapitałowe

Prowadzący

Karolina Niedzielska- prawnik, specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Znany ekspert kadrowy, mediator sądowy w sprawach pracowniczych. Wykładowca akademicki, przeszkoliła w swojej karierze kilka tysięcy osób, publikuje na blogu karolinaniedzielska.pl, prowadzi popularnego fanpage’a Kwadrans z HR Karolina Niedzielska. Jest ekspertem portalu INFOR oraz redaktorem naczelnym czasopisma Monitor Dyrektora Przedszkola. Była prelegentką na licznych konferencjach naukowych i jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Była prawnikiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ukończyła studia prawnicze, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz studia pedagogiczne. Obecnie jest doktorantką III roku w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie otrzymała stypendium specjalne Banku Santander. Odbyła staże w Instytucie w Moskwie i na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Na codzień interesuje się prawem pracy Federacji Rosyjskiej. 

Oceny szkolenia 

Płatność

CENA KURSU TO 2799 ZŁ. OFERTA LAST MINUTE- TANIEJ 500 ZŁ.

Płacisz za kurs, materiały, egzamin i certyfikat tylko 2299 ZŁ.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI RATALNEJ.

Link do płatności w całości: KLIKNIJ

Link do płatności ratalnej (3 raty): KLIKNIJ

Zgłoszenie udziału

Pobierz formularz zgłoszeniowy

* wypełniony formularz wyślij na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl