Szkolenia

Specjalista ds. kadr (Edycja Toruń)

Temat

Miejscowość

Data

Godzina

Cena

Specjalista ds. kadr (Edycja Toruń)

Toruń

18.04.2020

09:00:00

1899

Chcesz zostać specjalistą ds. kadr lub zaktualizować swoją wiedzę w tej dziedzinie?

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Państwowa zapowiedziała przeprowadzenie 72 tysięcy kontroli firm. Oznacza to, że co piąta firma w Toruniu może zostać skontrolowana przez PIP. 

W 2019 roku weszły w życie duże zmiany dotyczące dokumentacji pracowniczej, czasu pracy i ewidencji czasu pracy, szkoleń BHP, RODO w zatrudnieniu oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Tak obszerną wiedzę należy usystematyzować i wdrożyć w praktykę przedsiębiorstwa. 

W związku z tym zapraszam Państwa na intensywny kurs kadrowy, wymiarze 60 godzin, w systemie weekendowym. Kurs skierowany jest dla osób początkujących jak i doświadczonych kadrowców, małych przedsiębiorców, księgowych i osób zarządzajacych firmami. 

Płatność

Istnieje możliwość wyboru trzech wariantów płatności:

 1. W całości: Opłata jednorazowa za kurs specjalista ds. kadr
 2. W dwóch ratach: Opłata w dwóch ratach za kurs specjalista ds. kadr
 3. W trzech ratach: Opłata w trzech ratach za kurs specjalista ds. kadr

Terminy

18-19 kwietnia, 9-10 maja oraz 16- 17 maja 2020 r. 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz niezbędne zaktualizowane wzory dokumentacji kadrowej. 

Program szkolenia

1) Nawiązanie stosunku pracy

 • Definicja i podstawy nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę 
 • Zasady zawierania umów o pracę, forma, terminy, dopuszczenie pracownika do pracy 
 • Limit umów o pracę na czas określony, rodzaje umów na czas określony, umowa na zastępstwo  
 • Metodologia sporządzania i zawierania umów 

2) Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych 

 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Ważne wyroki i stanowiska ZUS, PIP, MRPiPS

3) Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionego pracownika 

 • badania profilaktyczne- badania wstępne, możliwość przyjęcia orzeczenia od poprzedniego pracodawcy 
 • Szkolenie BHP 
 • Przedstawienie warunków zatrudnienia – metodologia sporządzania, termin, elementy obligatoryjne 
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych- dokumenty, terminy, zasady, warsztaty  
 • Ustalenie uprawnień nowo zatrudnionego pracownika 
 • Kwestionariusz osobowy kandydata

4) Dokumentacja pracownicza 

 • Nowe obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji
 • Metodologia zakładania oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe: nowy podział- A, B, C, D- warsztaty zakładania, dostosowywania akt osobowych do przepisów nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, przykładowe wzory dokumentów, praktyczne wyjaśnienia i wskazówki
 • Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy: konieczność wyodrębnienia, części- czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia, odzież robocza 
 • Zmiana formy dokumentacji pracowniczej: forma papierowa, elektroniczna, techniki zmiany, czy należy przejść na formę elektroniczną?
 • Wykroczenia oraz możliwe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy pod kątem prowadzenia dokumentacji pracowniczej, nowe uprawnienia PIP od 01.01.2020r. 

5) Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej 

 • Trzy okresy archiwizacji: 50 lat, 50/10 lat, 10 lat
 • Metodologia i sposoby obliczania okresu archiwizacji- warsztaty obliczeniowe
 • Obowiązki pracodawcy wobec ZUS w związku ze skróceniem okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • Formularze ZUS OSW i ZUS RIA- wyjaśnienia, praktyczne wskazówki
 • Nowe obowiązki wydawania informacji o okresie archiwizacji ze świadectwem pracy- przykładowy formularz, analiza przypadku

6) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

 • Ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy 
 • Urlop ojcowski, macierzyński, rodzicielski, wychowawczy: wymiary, osoby uprawnione, wnioski, dokumenty
 • Ochrona kobiet w ciąży: zakaz nadgodzin i pracy w porze nocnej, konieczność wyrażenia zgody na pracę w systemie przerywanym, na oddelegowanie poza stałe miejsce wykonywania pracy, praca przed monitorem ekranowym, przedłużenie umowy do dnia porodu: dokumentacja
 • Ochrona osób wychowujących dziecko do lat 4

7) Urlopy i inne zwolnienia z pracy 

 • Urlop wypoczynkowy: zasady ustalania prawa do urlopu, nabycie prawa do pierwszego urlopu, urlop proporcjonalny, urlop na żądanie, tworzenie planu urlopów, ustalanie wymiaru urlopu w trakcie roku kalendarzowego: dokumentacja, warsztaty obliczeniowe 
 • Urlop bezpłatny: udzielanie urlopu bezpłatnego, zasady i konsekwencje 
 • Urlop szkoleniowy: podnoszenie przez pracowników kwalifikacji, umowa z pracownikiem, uprawnienia w związku z podnoszeniem kwalifikacji, rozliczenie z pracodawcą w przypadku ustania zatrudnienia 
 • Urlop okolicznościowy: przesłanki, wymiar oraz dokumentowanie nabycia prawa do urlopu okolicznościowego 
 • Inne zwolnienia od pracy: wyjścia prywatne, krwiodawstwo, wezwanie do sądu lub innego organu: zasady dokumentowania 
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: wymiar, zasady udzielania, dokumentacja 
 • Uprawnienia związane z chorobą pracownika : wynagrodzenie chorobowe, zasiłek, okres zasiłkowy, świadczenie rehabilitacyjne 

8) Czas pracy

 • Pojęcia: czas pracy, nadgodziny, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, okres rozliczeniowy, odpoczynek dobowy, tygodniowy 
 • Systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy, w ruchu ciągłym, przerywany, ruchomy czas pracy 
 • Normy czasu pracy: dobowa, tygodniowa, możliwość skrócenia, wydłużenia normy dobowej, czas pracy kadry zarządzającej 
 • Przerwy wliczane do czasu pracy i niewliczane, nie okresy niewykonywania pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 
 • Harmonogramy czasu pracy: zasady tworzenia, praktyczne rozwiązania 
 • Praca w godzinach nadliczbowych: zasady rekompensaty, dokumentacja, dodatki do wynagrodzenia, naruszenie doby pracowniczej a nadgodziny, ryczałt za nadgodziny, ewidencjonowanie nadgodzin
 • Praca w niedzielę i święta: możliwość pracy, zasady rekimpenaty, dokumentowania, obliczenia, rekompensata, stanowiska PIP i ważne wyroki sądowe  
 • Praca w porze nocnej : pracownicy chronieni, ryczałt za pracę w porze nocnej, nadgodziny w porze nocnej, dodatek za pracę w porze nocnej, powiadomienie na wniosek PIP o pracownikach pracujących w porze nocnej 
 • Czas pracy niepełnoetatowców 
 • Czas pracy w podróży służbowej: co jest czasem pracy, uprawnienia pracownika, wyroki sądowe, zasady rozliczania, nadgodziny w podróży służbowej 
 • Rozliczanie czasu pracy: praktyczne warsztaty 
 • Dokumentacja związana z czasem pracy: ewidencja czasu pracy- sposoby, metodologia i problemy praktyczne w prowadzeniu- studia przypadków, wyjaśnienia praktyczne, ewidencja wyjść prywatnych i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy- przykładowe wzory, problemy praktyczne, ewidencja czasu pracy a lista obecności- problemy praktyczne, zakres kontroli PIP 

9) RODO w kadrach 

 • Zakres danych żądnych od kandydata do pracy: katalog danych, przykładowe  kwestionariusze, interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Zakres danych żądanych od pracownika: katalog danych, przykładowe kwestionariusze, interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych pracowników: wzory dokumentów, obowiązki  pracodawcy interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 • Badanie trzeźwości pracowników: obowiązki i prawa pracownika i pracodawcy- problemy praktyczne, interpretacje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 • CV i list motywacyjne oraz inne dokumenty problematyczne w prawie pracy-:praktyczne wyjaśnienia i wskazówki 
 • Upoważnienia do przetwarzania danych: forma, zakres i termin obowiązywania, sporządzanie rejestrów 
 • Wizerunek pracowników, dane na stronach internetowych, wizytówkach i innych 

10) Rozwiązanie i wygaśniecie stosunku pracy 

 • Oświadczenia woli składane w ramach ustania stosunku pracy: skuteczność złożonego oświadczenia woli, możliwość cofnięcia 
 • Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron- zasady, dokumentacja 
 • Wypowiedzenie umowy przez stronę stosunku pracy: zasady, dokumentowanie, okresy wypowiedzenia, zasady liczenia okresów wypowiedzenia, konieczność uzasadnienia przyczyny  
 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy/ bez winy pracownika: przesłanki, procedura, ważne orzecznictwo sądowe 
 • Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy: przesłanki, orzecznictwo sądowe, obowiązek zapłaty odszkodowania i odprawy
 • Uprawnienia związane z bezpodstawnym wypowiedzeniem/ rozwiązaniem stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy z uwagi na śmierć pracownika lub pracodawcy
 • Odprawy wypłacane w związku z ustaniem zatrudnienia 

11) Świadectwo pracy 

 • Wzór i forma świadectwa pracy: elementy niezbędne, elementy dodatkowe, pouczenie, dokumenty dodatkowe 
 • Termin i sposób wydania i sporządzania świadectwa pracy 
 • Świadectwo pracy a śmierć pracownika 
 • Procedura sprostowania, wydania kopii świadectwa pracy 
 • Warsztaty sporządzania świadectwa pracy na podstawie praktycznych przykładów
 • Uprawnienia wynikających z niewydania świadectwa pracy, błędnego wydania świadectwa pracy lub wydania go po terminie: uprawnienia procesowe byłego pracownika i odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

12) Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy u pracodawcy 

 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy, inspektora kontroli 
 • Zakres kontroli w przypadku dokumentacji pracowniczej: nowe uprawnienia PIP, weryfikacja wdrożenia nowych zasad i metodologii zakładania i prowadzenia dokumentacji, konsekwencje naruszenia przepisów o dokumentacji  
 • Zakres kontroli czasu pracy: ewidencja czasu pracy, odpoczynki pracowników, udzielanie urlopów pracowniczych 
 • Inne zakresy kontroli: legalność zatrudnienia, szkolenia BHP, umowy cywilnprawne

Prowadzący

Karolina Niedzielska- prawnik, specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Znany ekspert kadrowy, mediator sądowy w sprawach pracowniczych. Wykładowca akademicki, przeszkoliła w swojej karierze kilka tysięcy osób, publikuje na blogu karolinaniedzielska.pl, prowadzi popularnego fanpage’a Kwadrans z HR Karolina Niedzielska. Jest ekspertem portalu INFOR oraz redaktorem naczelnym czasopisma Monitor Dyrektora Przedszkola. Była prelegentką na licznych konferencjach naukowych i jest autorem ponad 300 publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Była prawnikiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ukończyła studia prawnicze, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz studia pedagogiczne. Obecnie jest doktorantką III roku w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie otrzymała stypendium specjalne Banku Santander. Odbyła staże w Instytucie w Moskwie i na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Na codzień interesuje się prawem pracy Federacji Rosyjskiej. 

Zgłoszenie udziału

Pobierz formularz zgłoszeniowy

* wypełniony formularz wyślij na adres: kontakt@karolinaniedzielska.pl