Share on facebook

ZUS w praktyce - składki i zasiłki w 2023 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz zasady wypełniania dokumentacji zasiłkowej

599 

5 w magazynie

Więcej informacji:

ZUS w praktyce – składki i zasiłki w 2023 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz zasady wypełniania dokumentacji zasiłkowej


MIEJSCE SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się online, na platformie Clickmeeting. Osoby, które będą uczestniczyć w szkoleniu online, otrzymają każdorazowo link do zamkniętego pokoju webinarowego, na swoją skrzynkę mailową na adres, który został podany przy zamówieniu i opłaceniu szkolenia.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców pod kątem ich rozliczeń z ZUS-em, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszych interpretacji ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczeniem wynagrodzeń pod kątem obowiązków płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

Przedstawione zostaną, obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za pracowników i zleceniobiorców a także obowiązki płatnika związane z ustaleniem i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Omówione zostaną także dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do poszczególnych rodzajów świadczeń oraz dokumenty które płatnik przekazuje do ZUS-u, a które dotyczą  wypłat zasiłków.


ZAPISY NA SZKOLENIE STACJONARNE/ONLINE

 

POBIERAM FORMULARZ

 

KTÓRY SPOSÓB ZAPISU WYBRAĆ?   Masz 2 możliwości:

  1. Zakup szkolenia w moim sklepie.
  2. Zapis poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

ZAKUP POPRZEZ SKLEP:

Chcąc zakupić szkolenie, należy dodać produkt do koszyka i dokonać zakupu. Zaznaczając płatność przez druczek płatności, musisz liczyć się z tym, że przelew będzie przetwarzany tak jak każdy inny przelew – do 3 dni roboczych.  W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić dane. Jeśli jest inny odbiorca niż nabywca wpisz tę informację w uwagach do zakupu. Brak oznaczania chęci otrzymania faktury spowoduje niemożność wydania jej w późniejszym okresie.

ZAPIS POPRZEZ WYSŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

Jeśli pracodawca będzie finansować Twój udział w wydarzeniu, pamiętaj, by pobrać i uzupełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres: ksiegowosc@karolinaniedzielska.pl Zakup szkolenia poprzez formularz oznacza, że faktura będzie wystawiona w dniu szkolenia. Formularze niekompletne i złożone po wyczerpaniu miejsc nie będą przyjmowane. W przypadku zapisu większej ilości osób należy dla każdej osoby z osobna wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

POIERAM FORMULARZ

 

Problemy techniczne i inne zgłaszaj pod adresem: biuro@karolinaniedzielska.pl

 


Trenerzy:

Andrzej Radzisław

 

 

Radca prawny i ekspert z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jest byłym pracownikiem Centrali ZUS – Departamentu Ubezpieczeń i Składek, Pracując w Centrali ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami.

Był wykładowcą prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek trenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczy w kongresach sympozjach związanych z tematyką płac.

Trener z 20 – letnim  doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo – płacowych oraz kadry zarządzającej z zakresu ubezpieczeń społecznych, zasiłków naliczania wynagrodzeń.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Osoby podlegające ubezpieczeniom społecznym 

Opłacanie składek za pracowników,

Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych 

Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem, 

Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy

Przychody zwolnione od składek

Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,

Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em

Przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika

2. Opłacanie składek za osoby wykonujące umowy zlecenia 

Zakres ubezpieczeń zleceniobiorcy

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – zasady zgłaszania 

Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie:

  • wykonuje inne umowy zlecenia,
  • prowadzi działalność gospodarczą,
  • przebywa na urlopie wychowawczym,
  • przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
  • wykonuje umowę o pracę w innej firmie

– analiza przypadków 

– jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę,

– treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę

-jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje

-kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki

-jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek

-umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek,

– podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę,

-przychody zwolnione od składek,

-rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca,

-ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

-rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.

3. Obowiązki płatnika związane z wykazywaniem składek za osoby którym udzielono urlopu wychowawczego, pobierające zasiłek macierzyński

Podstawa wymiaru składek 

Wykazywanie składek w raportach składanych do ZUS-u

4. Umowa o dzieło, a składki ZUS: 

Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,

Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia, 

Wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,

Umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS,

Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,

Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia

5. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane do ZUS-u

Zgłoszenie do ubezpieczeń osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu – ZUS ZUA

Dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS-u i zasady ich składania – ZUS RCA

Dokumenty świadczeniowe przekazywane do ZUS-u

Wykazywanie przerw związanych z chorobą pracownika – wynagrodzenie za czas choroby 

Wykazywanie wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych 

6. Korekty dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS-u

Korekty za okres do 31 XII 2021 r. 

Terminy składania korekt – po wydaniu przez ZUS decyzji, po kontroli ZUS-u.

Najczęstsze przyczyny składania korekt 

Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego

Umowa o dzieło uznana za umowę zlecenia 

Umowa cywilnoprawna uznana za umowę o pracę – obowiązki płatnika

Przekroczenie limitu 30 – krotności

7. Opłacanie składek na FP i FGŚP 

Zwolnienia z obowiązku opłacania składek 

8. Zasiłki 

Świadczenia przysługujące z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego

Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne 

Okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania

Wysokość zasiłków

Zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego

Kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują

Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

Dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa,), macierzyńskich, opiekuńczych

Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku

Przychody z umów cywilnoprawnych w podstawie wymiaru zasiłków – zmiana stanowiska ZUS 

Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,

Składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków w kwocie faktycznie wypłaconej i po  uzupełnieniu

9. Zasiłki macierzyńskie

Za okres urlopu macierzyńskiego

Za okres urlopu rodzicielskiego – nowy wymiaru urlopu rodzicielskiego 

Nieprzenaszalna część urlopu rodzicielskiego

Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,

Nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego

10. Zasiłek opiekuńczy

Wysokość zasiłku

Kiedy przysługuje

Okres zasiłkowy

11. Dokumentacja zasiłkowa 

Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego 

Przekazywanie do ZUS Z3 Z3a gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS 

Zasady wypełniania ZUS Z3/ZUS Z3a

Informacje podawane przez pracodawcę składniki miesięczne/ kwartalne/roczne

Zakres informacji podawanych przez płatnika

Zasady składania i wypełniania formularza ZUS Z15A, ZUS Z 15B (przy zasiłku opiekuńczym) 

Dokumenty związane z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego 

– gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS

– gdy płatnikiem jest pracodawca

-wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego. (ZUS ZAM)

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego ZAO

Dokumenty dotyczące świadczenia rehabilitacyjnego 

ZUS ZNp-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Druk OL-10 składany przez płatnika


Materiały ze szkolenia: 

Każdy uczestnik otrzyma:

– materiały w wersji elektronicznej

– dostęp do nagrań na platformie szkoleniowej przez okres jednego roku,

– imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

599 

5 w magazynie