Promocja!

PAKIET KSIĄŻEK MUST HAVE dla kadrowca

229 

18 w magazynie

Opis

PREMIERA JUŻ 15 LISTOPADA!

Skorzystaj z niższej ceny już teraz, bo cena pakietu po 15 listopada wzrośnie do 297 zł.

 

Ten zestaw to kopania wiedzy dla każdego przyszłego i obecnego kadrowca, podana w przystępny sposób i wzbogacona pięknymi rysunkami.

 

W pakiecie znajdziesz 3 książki:

 

1. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

Ta książka to poradnik, stworzony dla osób zajmujących się kadrami oraz dokumentacją pracowniczą, poszukujących odpowiedzi na wiele pytań związanych ze zmianami w przepisach prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Niniejsza publikacja została szeroko zaktualizowana o problemy praktyczne i odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, powstałych po wdrożeniu ostatnich zmian legislacyjnych.

Dowiesz się z niego w szczególności:

  • jak skrócić okres archiwizacji do 10 lat;
  • jak przejść (i czy jest to konieczne) na wersję elektroniczną dokumentacji pracowniczej;
  • jak prowadzić akta osobowe i pozostałą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy zgodnie z nowymi przepisami, a przede wszystkim, które dokumenty w jakim miejscu winny być gromadzone;
  • których pracowników i ich dokumentacji pracowniczej dotyczą zmiany.

 

Ponadto publikacja została poszerzona o dokumentację z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz umów cywilnoprawnych.

 

Spis treści

I. Wstęp

II. Dokumentacja pracownicza

1. Poufność i dostępność

2. Integralność i kompletność

3. Gwarancja nieuszkodzenia lub niezniszczenia dokumentacji pracowniczej

3.1. Dokumentacja w wersji papierowej

3.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej

III. Akta osobowe

1. Część A

1.1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1.2. Skierowanie i orzeczenie lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań

2. Część B

2.1. Oświadczenie pracownika

2.2. Umowa o pracę

2.3. Elementy umowy o pracę

2.4. Rodzaje umów o pracę

2.5. Umowa na okres próbny

2.6. Umowa na czas określony

2.7. Umowa na czas nieokreślony

2.8. Umowa przedwstępna

2.9. List intencyjny

2.10. Informacja o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu

2.11. Warunki zatrudnienia

2.12. Porozumienie zmieniające

2.13. Wypowiedzenie zmieniające

2.14 Czasowe powierzenie innej pracy

2.15. Dokumenty dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez pracownika

2.16. Nagrody lub wyróżnienia pracownika

2.17. Urlop bezpłatny

2.18. Dokumenty związane z rodzicielstwem

2.19. Dokumenty związane ze współdziałaniem pracodawcy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową

2.20. Problematyczne dokumenty w części B

3. Część C

3.1. Oświadczenia lub dokumenty związane ze stosunkiem pracy

3.2. Porozumienie stron

3.3. Wypowiedzenie

3.4. Rozwiązanie bez wypowiedzenia

3.5. Śmierć pracownika

3.6. Upływ trzymiesięcznej nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania

3.7. Niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3.8. Dokumentacja zajęcia komorniczego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy

4. Część D

4.1. Procedura karania dyscyplinarnego pracownika

IV. Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy

1. Czas pracy

1.1. Ewidencja czasu pracy

1.2. Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

1.3. Zwolnienie od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat

1.4. Indywidualny rozkład czasu pracy

1.5. System skróconego tygodnia pracy

1.6. System czasu pracy weekendowej

1.7. Ruchomy rozkład czasu pracy

1.8. System zadaniowego czasu pracy

1.9. Dokumentacja wykonywania pracy w nadgodzinach

1.10 Rozliczenie wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy

1.11. Dyżur

1.12. Zgody

1.13. Lista obecności

1.14 Harmonogramy czasu pracy

2. Urlopy

3. Dokumentacja związana z wynagrodzeniem

4. Odzież i inne środki ochrony indywidualnej

V. Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej

1. Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.1999 r.

2. Pracownicy zatrudnieniu w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.2018 r.

3. Pracownicy zatrudnieniu po 01.01.2019 r.

4. Obowiązki wobec ZUS – czyli jak skrócić okres archiwizacji do 10 lat

4.1. ZUS OSW

4.2. ZUS RIA

5. Termin złożenia dokumentów do ZUS

6. Obliczanie okresu archiwizacji dokumentacji pracowniczej

7. Obowiązek informacyjny o okresie archiwizacji, wydaniu oraz odbiorze i zniszczeniu dokumentacji pracowniczej

8. Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia

9. Wydanie lub zniszczenie dokumentacji pracowniczej po upływie okresu archiwizacji

10. Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

11. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej

11.1. Zmiana formy dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną

11.2. Zmiana formy dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową

VI. Dokumentacja w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych

VII. Dokumentacja umów cywilnoprawnych

 

 

2. PŁACE

To poradnik, stworzony dla osób zajmujących się płacami oraz kadrami i płacami, poszukujących pozycji, w której znajdą nie tylko teorię, ale także przykładowe obliczenia. Ponadto umieściłam zadania do samodzielnego rozwiązania, pozwalające na powtórzenie i zrozumienie danego zagadnienia od strony praktycznej. Oczywiście rozwiązania znajdziesz na końcu książki. Pozycja zawiera bardzo wiele interpretacji podatkowych, ubezpieczeniowych, wyroków sądów oraz wzory dokumentów. Duża część publikacji poświęcona jest zasiłkom oraz potrąceniom, albowiem w praktyce te dwa zagadnienia przysparzają najwięcej problemów. Ponadto publikacja została poszerzona o tematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Spis treści

I. Wstęp

II. Wynagrodzenie za pracę

1. Składniki wynagrodzenia

2. Systemy wynagradzania

III. Odszkodowania i odprawy ze stosunku pracy

1. Odszkodowania

2. Odprawy

2.1. Odprawa pośmiertna

2.2. Odprawa emerytalno-rentowa

2.3. Odprawa związana ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika

3. Zagadnienia składowo-podatkowe odpraw i odszkodowań

IV. Regulamin wynagradzania

V. Szczególne tryby wynagradzania pracownika

1. Przestój

1.1. Zmiana czasu na letni a czas pracy i wynagrodzenie

1.2. Zmiana czasu na zimowy a czas pracy i wynagrodzenie

2. Wadliwie wykonana praca

3. Dyżur

4. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

VI. Praca w nadgodzinach i ponadwymiarowa

1. Pojęcie nadgodzin i rodzaje

2. Rodzaje nadgodzin

2.1. Limit pracy w nadgodzinach

2.2. Zlecanie nadgodzin

3. Rozliczanie nadgodzin

3.1. Czas wolny z inicjatywy pracownika

3.2 Czas wolny z inicjatywy pracodawcy

3.3. Dodatki za pracę w nadgodzinach

3.4. Liczenie nadgodzin – zadania

3. Nadgodziny średniotygodniowe

4. Praca w dniu rozkładowo wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

5. Praca w niedziele i święta

5.1. Rekompensata za pracę w niedziele i święta

6. Praca w dniu wolnym udzielonym w zamian za święto

VII. Praca w porze nocnej

VIII. Ryczały

1. Ryczałt za nadgodziny

2. Ryczałt z prace w porze nocnej

IX. Ubezpieczenia społeczne

1. Obowiązki publiczno-prawne pracodawcy

2. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych

4. Rozróżnianie umów

5. Zatrudnianie emerytów i rencistów – obowiązki podatkowe

6. Terminy płatności składek oraz przesyłania dokumentów rozliczeniowych

7. Dokumenty ubezpieczeniowe

8. Podstawa wymiaru składek osoby przebywającej na zasiłku macierzyńskim

9. Podstawa wymiaru składek osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

10. Składka wypadkowa

11. Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

12. Składki pozaubezpieczeniowe

12.1. Fundusz Pracy

12.2. Fundusz Solidarnościowy

12.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

12.4. Fundusz Emerytur Pomostowych

X. Podatki

1. Koszty uzyskania przychodu

2. Skala podatkowa w 2021 r.

3. Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy

4. Przekroczenie drugiego progu podatkowego w trakcie roku

5. PIT-0

5.1. Wiek podatnika

5.2. Rodzaje przychodów

5.3. Limit ulgi

5.4. Ulga dla młodych a składki na ubezpieczenie społeczne

5.5. Ulga dla młodych a zasiłki

XI. Lista płac

1. Korekty listy płac

1.1. Nadpłata wynagrodzenia

1.2. Uznanie umowy za pozorną

a. Pozorność umowy

b. Odwołanie od decyzji ZUS

c. Wygrana w sądzie – wyrok

1.3. Przywrócenie do pracy

XII. Lista płac w praktyce – zadania

XIII. Umowy cywilnoprawne

1. Umowa-zlecenie

2. Umowa o dzieło

XIV. Niezdolność do pracy

1. Wynagrodzenie chorobowe

2. Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

2.1. Wyłączenie wynagrodzenia z obliczania podstawy wymiaru zasiłku

2.2. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu pracy (przy spełnieniu warunku – okres wyczekiwania)

2.3. Niezdolność do pracy w drugim miesiącu pracy (przy spełnieniu warunku – okres wyczekiwania)

2.4. Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po przerwie w wykonywaniu pracy

2.5. Składniki wynagrodzenia, których nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku

2.6. Składniki przysługujące za okresy miesięczne

2.7. Składniki przysługujące za okresy kwartalne

2.8. Składniki przysługujące za okresy roczne

2.9. Niewypłacenie składników wynagrodzenia

2.10. Składniki przysługujące do określonego terminu

2.1. Zmiana wymiaru etatu

3. Zasady uzupełnienia wynagrodzenia

3.1. Uzupełnienie wynagrodzenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności

3.2. Choroba w miesiącu urlopu wypoczynkowego

4. Podwyższenie zasiłku do kwoty świadczenia rodzicielskiego

5. Zasiłek chorobowy w dniu pracy

6. Obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

6.1. Zadania – obliczanie wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego

XV. Urlopy i inne nieobecności w pracy

1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

1.1. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej

1.2. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

1.3. Składniki wynagrodzenia, które są wypłacane za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

2.1. Etapy obliczania ekwiwalentu

2.2. Ustalenie podstawy

2.3. Współczynnik urlopowy

3. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop niepełnoetatowca

4. Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

XVI. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

1. Potrącenia z praw majątkowych

2. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

3. Zbiegi egzekucji

3.1. Zbieg egzekucji administracyjnych do wynagrodzenia za pracę

3.2. Zbieg egzekucji sądowych do wynagrodzenia za pracę

3.3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę

4. Wskaźniki dotyczące potrąceń w 2021 r.

5. Potrącenia z zasiłków

5.1. Maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia przy zasiłku

5.2. Kwota wolna od potrąceń

XVII. Pracownicze Plany Kapitałowe

1. Definicja Pracowniczych Planów Kapitałowych

2. Prywatna własność środków

3. Terminarz PPK

4. Inwestycje PPK

5. Uczestnicy PPK

5.1. Osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK

5.2. Wiek uczestnika

6. Wybór instytucji finansowej

6. 1. Umowa o zarządzanie PPK

6.2. Umowa o prowadzenie PPK

6.3. Wzór regulaminu wyboru reprezentacji załogi w celu wyboru instytucji finansowej

7. Zestawienie terminów i dokumentów obowiązujących w ramach PPK

8. Wypłata środków zgromadzonych na PPK

8. 1. Poważne zachorowanie

8.2. Wkład własny na mieszkanie/dom

8.3. Wypłata transferowa

8.4. Wypłata transferowa w przypadku zmiany pracodawcy

8.5. Zwrot środków

8.6. Świadczenie małżeńskie

8.7. Podział środków w przypadku rozwodu

8.8. Śmierć uczestnika PPK

9. Lista instytucji finansowych, które tworzą PPK

10. Przykładowe wizualizacje gromadzenia środków w PPK

11. Wpłaty do PPK

11. 1. Wpłaty podstawowe

11.2. Wpłaty dodatkowe

12. PPK na liście płac

13. Wpływ PPK na kwotę wolną od potrąceń

14. Lista dokumentów, które powinien wdrożyć podmiot zatrudniający

15. Czynności dokonywane przez podmiot zatrudniający w ramach obsługi PPK

Podsumowanie

Rozwiązania zadań

 

 

3. CZAS PRACY

To poradnik, który został stworzony dla osób zajmujących się kadrami oraz planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, poszukujących odpowiedzi na wiele zawiłych zagadnień. Czas pracy uważany jest przez kadrowców za jeden z najtrudniejszych elementów prawa pracy. Tak naprawdę to mit. Czas pracy jest uporządkowanym i logicznym działem prawa pracy. Kluczami do sukcesu planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z normami prawnymi są opanowanie specyficznych definicji ustawowych oraz rozszyfrowanie powtarzalnych mechanizmów. Każdy mój poradnik zawiera liczne przykłady służące zobrazowaniu danego zagadnienia. Tym samym przedstawiam nie tylko wiedzę teoretyczną, którą można nabyć samodzielnie podczas lektury kodeksu pracy, ale także wiedzę praktyczną.

 

Z niniejszej publikacji dowiesz się:

  • co w ujęciu ustawodawczym jest czasem pracy, a co nim nie jest;
  • jak planować i rozliczać czas pracy;
  • jak usprawiedliwiać nieobecności;
  • jak rozliczać nadgodziny, pracę ponadwymiarową, pracę w niedzielę i święta;
  • jak dokumentować czas pracy pracownika z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 

 

Spis treści

I. Wstęp

II. Czas pracy – definicje

1. Czas pracy

2. Doba i tydzień pracowniczy

2.1. Doba pracownicza

2.1. Tydzień pracowniczy

3. Odpoczynek dobowy i odpoczynek tygodniowy

3.1. Odpoczynek dobowy

3.2.Odpoczynek tygodniowy

4. Okres rozliczeniowy

5. Normy czasu pracy

6. Wymiary czasu pracy

III. Systemy i rozkłady czasu pracy

1. Podstawowy system czasu pracy

2. Zadaniowy system czasu pracy

3. System równoważnego czasu pracy

4. System pracy w ruchu ciągłym

5. Przerywany system czasu pracy

6. Weekendowy system czasu pracy

7. System skróconego tygodnia pracy

8. System skróconego czasu pracy

9. Rozkład czasu pracy

10. Indywidualny rozkład czasu pracy

11. Ruchomy rozkład czasu pracy

IV. Przerwy w pracy oraz inne okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

1. Przerwy wliczane do czasu pracy

1.1. Przerwa na posiłek

1.2. Przerwa dla osoby niepełnosprawnej

1.3. Przerwa na karmienie

1.4. Przerwa pracownika młodocianego

1.5. Przerwa przy pracach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, monotonnych lub pracach w ustalonym z góry tempie

1.6. Przerwa w pracy przy monitorze ekranowym

2. Przerwa niewliczana do czasu pracy

3. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy

3.1. Czas nauki pracownika młodocianego

3.2. Czas badań związanych z ciążą

3.3. Czas okresowych i kontrolnych badań lekarskich

3.4. Czas szkolenia BHP

3.5. Szkolenia

3.6. Usprawiedliwione nieobecności

7. Wezwanie pracownika do stawiennictwa przed organami władzy publicznej, samorządowej, sądami, policją

8. Udział w komisji wyborczej

9. Udział w odstrzale sanitarnym

10. Udzielanie czasu wolnego na obchody świąt innych niż dni ustawowo wolne

V. Praca w nadgodzinach i ponadwymiarowa

1. Pojęcie nadgodzin

2. Rodzaje nadgodzin

2.1. Limit pracy w nadgodzinach

2.2. Zlecanie nadgodzin

3. Rozliczanie nadgodzin i rekompensaty

3.1. Czas wolny z inicjatywy pracownika

3.2. Czas wolny z inicjatywy pracodawcy

3.3. Dodatki za pracę w nadgodzinach

4. Nadgodziny średniotygodniowe

5. Praca w dniu rozkładowo wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

6. Praca w niedziele i święta

6.1. Rekompensata pracy w niedzielę i święta

7. Praca w dniu wolnym udzielonym w zamian za święto

VI. Szczególne przypadki rozliczania czasu pracy

1. Praca w porze nocnej

2. Dyżur

3. Przestój

4. Wyjścia prywatne

5. Czas pracy w podróży służbowej

VII. Szczególne grupy pracowników

1. Kadra zarządzająca

2. Pracownicy młodociani

3. Pracownicy niepełnosprawni

3.1. Nadgodziny, dyżury i praca ponadwymiarowa osoby niepełnosprawnej

4. Biały personel

4.1 Normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe

5. Pracownicy mobilni

VIII. Dokumentowanie czasu pracy

1. Czas pracy pracownika

1.1. Ewidencja czasu pracy

1.2. Zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych

1.3. Zwolnienie od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat

1.4. Indywidualny rozkład czasu pracy

1.5. System skróconego tygodnia pracy

1.6. System czasu pracy weekendowej

1.7. Ruchomy rozkład czasu pracy

1.8. System zadaniowego czasu pracy

1.9. Dokumentacja wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

1.10. Rozliczenie wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy

1.11. Dyżur

1.12. Zgody

1.13. Lista obecności

1.14. Harmonogramy czasu pracy

IX. Podsumowanie

 

UWAGA! Osoby, które zakupią pakiet na koniec roku lub po wejściu w życie przepisów o Nowym Ładzie, otrzymają obszerną aktualizację treści w wersji elektronicznej na podany przy zakupie adres mailowy dotyczącą zasiłków, obliczania płac, kosztów, ulg i innych związanych ze zmianą przepisów.

 

Przesyłka gratis.

Informacje dodatkowe

Waga 0.4 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PAKIET KSIĄŻEK MUST HAVE dla kadrowca”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…